Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Κομισιόν: Ανύπαρκτη η προστασία υδάτων στην Ελλάδα – Απάντηση στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή.

Παρόλο που μετά από πολλές οχλήσεις προς τις ελληνικές αρχές η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα μεταφέρθηκε, έστω και καθυστερημένα, στην ελληνική έννομη τάξη, όμως η επί της ουσίας εφαρμογή της παραμένει κενό γράμμα.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ποτότσνικ απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, διαπιστώνει πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας και δηλώνει ότι δεν θα διστάσει να προσφύγει στα ένδικα μέσα σε περίπτωση που η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται.
Η εν λόγω οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) οργανώνει τη διαχείριση, διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα) με στόχο την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσής τους, την προαγωγή της βιώσιμης αξιοποίησής τους, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών και της ξηρασίας.
Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής “καίριο βήμα στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι η θέσπιση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και των προγραμμάτων για τη λήψη μέτρων. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν εγκαινιάσει δημόσιο διάλογο για τα προσχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2008 και να έχουν καταρτίσει σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009. Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα παρακολούθησης και τα αποτελέσματά του. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, ο διάλογος για τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ) δεν έχει ακόμη αρχίσει στην Ελλάδα, και, όπως ήταν επόμενο, με τη λήξη της προθεσμίας δεν δημοσιεύθηκε κανένα ΣΔΛΑΠ”. Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων στην Επιτροπή έληξε στις 22 Μαρτίου 2010.
Ο κ. Ποτότσνικ τόνισε ότι “όπως και με τις προηγούμενες προθεσμίες εφαρμογής της ΟΠΥ, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών διαβημάτων λόγω της μη εκπλήρωσης, από την Ελλάδα, των υποχρεώσεών της”. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2008 προδικαστική διαδικασία επειδή η Ελλάδα δεν θέσπισε προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και διατήρησης της οικολογικής ποιότητας των νερών και επειδή ουδέποτε ενημέρωσε την ΕΕ για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε. Μία εκ νέου παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενδέχεται να καταλήξει στην επιβολή προστίμου.
Σε συμπληρωματική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων προστασίας υδάτων, η Επιτροπή σημειώνει ότι τέτοιου είδους έργα θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 2007-2013, ή μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον ή του σχετικού περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αίτημα για συγχρηματοδότηση έργων προστασίας υδάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο