Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Η Μητρόπολη για Παλιάμπελα και Παλαιοημερολογίτες


Με ανακοίνωση της η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ενημερώνει για την υπόθεση που αφορά τα Παλιάμπελα και την προσχώρηση του Αρχιμανδρίτη  Ανατόλιου Ψυχογιού ως «Ἐπισκόπου» στους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.

Ε γ κ υ κ λ ι ο ν   Σ η μ ε ι ω μ α
Πρὸς τούς Παν/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους
τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν
Ἀμφιλοχίας, Βονίτσης καί Κατούνης

    Διά τοῦ παρόντος ὡς πατέρας πνευματικός, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀγαπᾷ καί διακονεῖ τή σωτηρία σας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω γιά ἕνα θέμα πού ἀνέκυψε τελευταία στήν περιοχή μας καί νά σᾶς παρακαλέσω νά τό ἀκούσετε μέ προσοχή.
    Εἰλικρινῶς ἀναφέρω καί σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν ὑποκινοῦμαι ἀπό οὐδεμία σκοπιμότητα οὔτε ἀπό προσωπική φιλοδοξία. Τό μόνο πού μέ ὑποκινεῖ νά σᾶς ἐνημερώσω εἶναι ἡ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί ἡ σωτηρία σας.
     Εἶναι γνωστός σέ ὅλους μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνατόλιος Ψυχογιός. Κατάγεται ἀπό τήν περιοχή μας, ἵδρυσε καί ἐλειτούργησε μέχρι πρότινος τήν «Διεθνῆ Ἀκαδημία Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στά Παλιάμπελα Βονίτσης, πολλές φορές συλλειτουργήσαμε σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τόν τιμούσαμε καί τόν δεχόμασταν μέ ἀγάπη στήν Ἱερά Μητρόπολί μας.....


     
  Ἀνέλπιστα ὅμως προσεχώρησε στούς σχισματικούς παλαιοημερολογίτας, ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε «Ἐπίσκοπος» στήν παράταξι τοῦ σχισματικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» Αὐξεντίου.
       Δέν ἔχουμε τό χρόνο αὐτή τή στιγμή νά ἐξηγήσουμε τί θά πεῖ προσχώρησις στούς σχισματικούς τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ὀφείλω ὅμως νά σᾶς γνωρίσω ὅτι οἱ «Ἐπίσκοποι» τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου οὔτε ἀποστολική διαδοχή ἔχουν, οὔτε κανονική χειροτονία, οὔτε τά μυστήριά τους ἔχουν ἐγκυρότητα. Ἄρα ἡ σωτηρία τῶν χριστιανῶν πού τούς ἀκολουθοῦν εἶναι ἀμφίβολος καί ἀδύνατος.
    Κατόπιν τούτων, παρακαλῶ καί προτρέπω πατρικά ὅλους σας νά μήν ἔχετε οὐδεμία πνευματική σχέσι καί ἐξάρτησι μέ τόν ἀποσκιρτήσαντα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας π. Ἀνατόλιο.
                  Ἀγαπητοί,
    Ἡ ὑπακοή στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία θά μᾶς φέρει σωτηρία, ἡ ἀνυπακοή ἀπώλεια.
   Εὔχομαι καί προσεύχομαι νά ἀνανήψῃ ὁ π. Ἀνατόλιος, νά ἐπανέλθῃ μέ μετάνοια στήν Ἐκκλησία μας, νά ἐπιτύχῃ τή σωτηρία του.    
 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ
 -------------------------------------------------------------

 Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του ναού του Ανατόλιου στα Παλιάμπελα ο Μητροπολίτης Κοσμάς

     Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με ανακοίνωση της ενημερώνει για την υπόθεση που αφορά τα Παλιάμπελα και την προσχώρηση του Αρχιμανδρίτη Ανατολιου Ψυχογιού ως Επίσκοπος στους Παλαιοημερολογίτες.
 Ο Μητροπολίτης με την ὑπ’ ἀριθμ. 55/16.8.2012 Πράξη ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στα Παλιάμπελα Βόνιτσας καί «ἀπαγορεύει ῥητῶς τήν ἐφεξῆς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ἁρμοδίως τό κλείσιμον αὐτοῦ». Καλεί παράλληλα τους Ιερείς με εγκύκλιο σημείωμα να μην έχουν ουδεμία πνευματική σχέση με τον Ανατόλιο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 - 22322, 22421
Fax: 26310 - 28701
e_mail: imaa@otenet.gr
Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2012
  
    Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Υ Π΄ Α Ρ Ι Θ. 55
Ἡμεῖς
Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας  ΚΟΣΜΑΣ
                       
       Ἐπειδή ὁ ἰδιόκτητος Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς θέσιν «Παλιάμπελα» Βονίτσης Ἀκαρνανίας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ  ἰδιοκτησίαν τοῦ συλλόγου «Διεθνής Ἀκαδημία ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ἔχει δέ παραχωρηθεῖ κατά χρῆσιν ἀπό κοινοῦ μέ τόν ὡς ἄνω Σύλλογον καί εἰς τόν Δῆμον Ἀκτίου – Βονίτσης ἔχει παύσει ἐξυπηρετῶν τόν προορισμόν του, ἤτοι τήν Λειτουργίαν του κατά τήν Ἐτήσιον Ἱεράν Πανήγυριν αὐτοῦ καί ὁσάκις χορηγεῖται ἄδεια ὑφ΄ ἡμῶν τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου πρός ἁγιασμόν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ποίμνιον τῆς Ἡμετέρας Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, ἐφ΄ ὅσον ἐπιχειρεῖται παρανόμως καί ἀντικανονικῶς ἡ Λειτουργία αὐτοῦ ὑπό μή νομίμου καί μή κανονικοῦ Λειτουργοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀλλά σχισματικοῦ τοιούτου καί χωρίς τήν νόμιμον καί κανονικήν ἄδειαν Ἡμῶν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, πρός διαφύλαξιν τῆς νομίμου Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί περιφρούρησιν τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἡμῶν ἀπό τήν παραπλάνησιν εἰς σχισματικές ἀντικανονικές καταστάσεις, ἐπιχειρεῖται δέ ἡ Λειτουργία του ὑπό χωριστῆς σχισματικῆς θρησκευτικῆς κοινότητος, συμφώνως τῷ νόμῳ, ἤτοι τῷ Κανονισμῷ 8/1979 (ΦΕΚ Α΄1/1980) «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» ἄρθρ. 13, «Ἰδιόκτητοι Ναοί» παρ. 1,2, ἐν συνδυασμῷ μέ τόν Α.Ν. 2200/1940 «Περί Ἱ.Ναῶν καί Ἐφημερίων» ἄρθρ. 6, παρ.1,
Ἀ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν
            Ἀνακαλοῦμεν τήν χορηγηθεῖσαν ἄδειαν Λειτουργίας τοῦ ῥηθέντος ἰδιωτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ἀπαγορεύομεν ῥητῶς τήν ἐφεξῆς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ἁρμοδίως τό κλείσιμον αὐτοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 + Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

----------------------------------
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:  
- Εἰσαγγελέα Πλημμελιοδικῶν Λευκάδος,
- Ἀξιότιμον Δήμαρχον Ἀκτίου – Βονίτσης κ. Ν. Σολδᾶτον,
- Ἀστυνομικόν Τμῆμα Βονίτσης,
-Διεθνής Ἀκαδημία «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» εἰς Παλιάμπελα Βονίτσης.
..........................................................

Λειτούργησε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας ο Μητροπολίτης

ΔΕΛΤΙΟΝ   ΤΥΠΟΥ

      Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή 19 Αὐγούστου 2012 τά Παλιάμπελα Βονίτσης, ὅπου λειτούργησε στόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου καί ἐνημέρωσε τούς πιστούς σχετικά μέ τό πρόσφατο ζήτημα πού δημιουργήθηκε στήν περιοχή ἐξ αἰτίας τῆς ἀποσκιρτήσεως ἀπό τήν Ὀρδόδοξη Ἐκκλησία καί τῆς προσχωρήσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνατολίου Ψυχογιοῦ ὡς «Ἐπισκόπου» στούς σχισματικούς  παλαιοημερολογίτες.

    Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας περί τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Ζητήματος, τόνισε μεταξύ ἄλλων πῶς: «παρακαλῶ τό Θεό νά φωτίσει τόν π. Ἀνατόλιο νά ἐπιστρέψη. Ἔχοντας εὐθύνη ὡς Ἐπίσκοπος ἐπισημαίνω σέ ὅλους καί τούς προτρέπω νά μήν ἔχουν καμία πνευματική ἐπικοινωνία καί σχέση. …Καί τόν ἴδιο τόν παρακαλῶ  νά  ἔρθει σέ μετάνοια». 
      Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἐπικοινωνήσει καί ἐνημερώσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Κωνσταντινούπολη καί κατήγγειλε τό γεγονός ἁρμοδίως στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξέδωσε Ἐγκύκλιον Σημείωμα πρός ἐνημέρωσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, τό ὁποῖο ἀναγνώστηκε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς περιφερείας κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς 19ης Αὐγούστου 2012.
     Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 55/16.8.2012 Πράξη ἀνακαλεῖ τήν χορηγηθεῖσα ἄδεια Λειτουργίας τοῦ ἰδιωτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στά Παλιάμπελα Βονίτσης καί «ἀπαγορεύει ῥητῶς τήν ἐφεξῆς λειτουργίαν του, διατάσσοντας ἁρμοδίως τό κλείσιμον αὐτοῦ».
     Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τό κείμενο τοῦ Ἐγκυκλίου, καθώς καί τήν Πρᾶξιν τοῦ Μητροπολίτου.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας
 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο