Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας


Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:...

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για το τέλος ακαθάριστων εσόδων/παρεπιδημούντων».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 2ο: «Διαγραφές Οφειλών».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 3ο: «Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

[χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου».

[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αμφιλοχίας, λόγω αλλαγής

νομοθεσίας (Ν.4849/2021-ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α΄)».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας κοινοτήτων

Βρουβιανών και Περδικακίου καθώς και οικισμών αυτών».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός) του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς )».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση κτιριακών και λοιπών υποδομών σχολικών μονάδων Δ. Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση πρασίνου πλατείας Θυάμου τοπικής κοινότητας Πατιοπουλου)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].


ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 11ο: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για κλείσιμο λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός εισηγήτριας εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνης διαχείρισης λογαριασμού του έργου της Σ.Α.Ε.Π 001/7 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περ-ρειας Δ/κης Ελλάδας: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για μη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].


ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο