Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Εγκρίθηκε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στη θέση "Γουργουβλή" στο ΘΥΡΡΕΙΟ

Παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και της Επιτροπής περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. 
          Παρά του ότι γνωμοδότησαν αρνητικά στη δημιουργία, στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά στη θέση "Γουργουβλή" στο ΘΥΡΡΕΙΟ, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, η Επιτροπή περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του περιφερειακού συμβουλίου και παρά του ότι η Λαϊκή συσπείρωση του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με ανακοίνωση της τάχτηκε ενάντια στην εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο στη δήμο μας, δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψιν και έρχεται η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, που λήφθηκε προχθές 24/07/2017 με Αριθ. πρωτ: 161950 με την οποία ΕΓΚΡΙΝΕΙ θετικά τους Περιβαλλοντικους Όρους για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».

Η αρνητική γνωμοδοτηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας


Η αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Να επισημάνουμε ότι κατά της Απόφασης επιτρέπεται, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:...........


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου

Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91A΄/25-04-2002) καθώς και τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε & 96/61 Ε.Ε.
2.
Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3.
Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4.
Την Υ.Α. με αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471 Β΄/10-08-2016): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».
5.
Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης».
6.
Την Απόφαση με αριθ. οικ. 48963/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2703Β/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθ. 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
7.
Την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
8.
Την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. οικ.: 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013): «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
9.
Την Υ.Α. με αριθ. οικ.:170225/20-01-14 (ΦΕΚ 135/Β΄/27-01-2014): «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
10.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11.
Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
12.
Τα άρθρα 28 και 28Α του Ν.4325/2015.
13.
Τη με αριθ. 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
14.
Το Ν. 3208/23.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) «προστασία των δασικών συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
15.
Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
16.
Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
17.
Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α-9/12/03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων…».
18.
Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/21.03.2012 (ΦΕΚ1048Β΄/04-04-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που
3
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
19.
Το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄/27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις».
20.
Τον Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28-01-2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις».
21.
Τις διατάξεις του Ν.3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις»
22.
Τις ΚΥΑ 104247 και104248 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25-5-2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26-5-2006) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 Και Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)».
23.
Το N.4062 (ΦΕΚ 70 Α΄/30-03-2012) Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).
24.
Την ΚΥΑ με Αριθ. οικ. 175700 (ΦΕΚ 1212 Β΄/26-04-2016): Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.
25.
Το με αριθ. πρωτ. 176282/12-12-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΟΝ50-ΒΝΑ) με θέμα «Διευκρινίσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών, ισχύος ≤ 0,5 MW»
26.
Το Ν.3017/2002 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» ( ΦΕΚ 117Α/30-5-2002).
27.
Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 5 της 27-2-2003 (ΦΕΚ 58Α/5-3-2003) «Έγκριση Εθνικού προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 3017/2002.
28.
Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ…..».
29.
Τη με αριθμό 11989/14-03-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 123 Δ΄/21-03-2006): Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
30.
Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α΄/11-3-05) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
31.
Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
32.
Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία
4
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
33.
Την ΥΔ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει.
34.
Την Κ.Υ.Α. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
35.
Την 25297/2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1470/Β/9-10-2003) με την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
36.
Την ΥΑ 37393/2028/2003(ΦΕΚ 1418Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).
37.
Την Κ.Υ.Α. 51373/4684/15-12-2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του εθνικού στρατηγικού σχεδίου Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων».
38.
Την 144/02-12-2016 Απόφαση για την έγκριση τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6Λ7Σ7Λ6-1ΥΥ), όπως αυτή κυρώθηκε με την ΚΥΑ 61491/5301/2016 (ΦΕΚ 4175 Β΄/2016).
39.
Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
40.
Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
41.
Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
42.
Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
43.
Τη με αριθ. 49/15-12-2015 ΠΥΣ για την «τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων…»
44.
Την ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286Β/2-3-2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων και συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελ. Εδάφιο) του Ν. 2939/2001 καθώς και άλλων διατάξεων του Νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004».
45.
Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 4095/82/10-11-11 Εγκύκλιο 16 του ΥΠΕΚΑ με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.
46.
Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/6-08-01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
47.
Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184/09-05-14) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
5
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
48.
Το υπ’ αριθ. 117/04 Π.Δ. (ΦΕΚ 82Α/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού…», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
49.
Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
50.
Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
51.
Την Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 13588/725 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-3-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991». Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι νια τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604).
52.
Την Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 24944/1159 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, συμφωνά με το άρθρο 5 (παρ. Β) της με αριθ. 13588/725 ΚΥΑ.
53.
Την Κ.Υ.Α. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β΄/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015».
54.
Την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων …», όπως ισχύει.
55.
Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
56.
Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β΄/1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
57.
Τη με αριθ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 217849/18-11-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία προσκομίστηκε φάκελος ΜΠΕ για το έργο του θέματος.
58.
Το με αριθ. πρωτ. 217849/12-12-2016 έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικοί φάκελοι για το έργο του θέματος.
59.
Τη με αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 240667/13-12-2016 αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικοί φάκελοι ΜΠΕ για το έργου του θέματος.
60.
Το με αριθ. πρωτ. 240667/03-01-2017 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Π.Δ.Ε. και λοιπές υπηρεσίες προς δημοσιοποίηση της ΜΠΕ και γνωμοδότηση.
61.
Το με αριθ. πρωτ. 9509/31/12-01-2017 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Π.Δ.Ε. σχετικά με την ανακοίνωση της
6
ΜΠΕ του έργου του θέματος (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 145038/28-06-2017).
62.
Το με αριθ. πρωτ. 169163/967/21-06-2017 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. της Π.Δ.Ε. με το οποίο μας διαβιβάζει την Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Π.Σ της Π.Δ.Ε. με αριθμό 20/2017 με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος και με το οποίο μας διαβιβάζει επίσης συνημμένα απόσπασμα εκ του με αριθ. 4/2017 πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: 9ΩΠΤ7Λ6-83Π) (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 145032/28-06-2017).
63.
Το με αριθ. πρωτ. 10820/1877/13-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας με το οποίο μας αποστέλλει το με αριθ. 4/2016 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Αιτ/νίας (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 45370/28-02-2017) (θετική γνωμοδότηση).
64.
Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-ε/155/19-01-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος με θέμα «Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ του έργου: μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.»,, στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας» (θετική γνωμοδότηση) (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 15273/24-01-2017).
65.
Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/53871/31829/626/22-02-2017 έγγραφο της ΕΦΑ Αιτ/νίας και Λευκάδας με θέμα: Γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.»,, στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 53201/08-03-2017) (θετική γνωμοδότηση).
66.
Το με αριθ. πρωτ. Φ.100.1/147/533923/Σ.1995/02-05-2017 έγγραφο του Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΓΕΣ (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 105145/12-05-2017) (θετική γνωμοδότηση).
67.
Το με αριθ. πρωτ. 15030/28-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Αμφιλοχίας για τις χρήσεις γης στη περιοχή της μονάδας του θέματος.
68.
Το με αριθ. πρωτ. 166/21-02-2017 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με θέμα: Γνωμοδότηση για τη διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.»,, στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 692Μ46Ψ8Β0-05Γ) (θετική γνωμοδότηση).
69.
Το με αριθ. πρωτ. 156345/11-07-2017 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν η γνωμοδότηση - δημοσιοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι γνωμοδοτήσεις των υπολοίπων Υπηρεσιών για τη μονάδα του θέματος, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΠΕΣΠΑ).
70.
Το με αριθ. πρωτ. 25/18-07-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
7
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: Διαβίβαση Πρακτικού Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 161950/18-07-2017) με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ για το έργο του θέματος καθώς και το 22ο πρακτικό της από 07-07-2017συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ.
71.
Τη με αριθ. πρωτ. 162842/19-07-2017 Βεβαίωση Πράξης Χαρακτηρισμού για την έκταση που θα εγκατασταθεί το έργο του θέματος από το Δασαρχείο Αμφιλοχίας (ΑΔΑ: 6ΘΓΜΟΡ1Φ-ΣΓΚ).
72.
Το γεγονός ότι:
 Δεν επέρχονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
 Πρόκειται για έργο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ανανεώσιμων πηγών, με αποτέλεσμα τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας και της Εθνικής οικονομίας.
 Θα δημιουργηθούν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία του έργου: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.»,, στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας».

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Κατάταξη
Ο υπό εξέταση Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37674, ΦΕΚ 2471 B΄/10-8-2016, κατατάσσεται στην Α κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων και υποκατηγορία 2 (Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Α/Α: 5, (Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων) Υποκατηγορία: Α2 (0,5 < Ρ < 10 MW).
Είδος και μέγεθος έργου ή δραστηριότητας
Το παρόν έργο αφορά την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1,0 MWe.
Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 8.160.000 kWh.

2. Χωροθέτηση του έργου
Θέση
Η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται στην θέση Γούργουβλη εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου της Τοπικής Κοινότητας Θυρίου της Π.Ε. Αιτ/νίας. Η Θέση του γηπέδου έχει επιφάνεια 8.239,82 τ.μ. και
γειτνιάζει με την Ν.Ε.Ο Ακτίου-Αμβρακίας η ο οποία βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής .Σε απόσταση ~ 2100 m νοτιοανατολικά βρίσκεται ο οικισμός του Δρυμού, σε απόσταση 4600 m βορειοδυτικά βρίσκεται ο οικισμός Παλιάμπελα ενώ η απόσταση από την Βόνιτσα είναι περίπου 10 km.

Διοικητική Υπαγωγή
Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Γεωγραφικές συντεταγμένες
Οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου εγκατάστασης της μονάδας στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) είναι οι ακόλουθες:
Συντεταγμένες ορίων στο σύστημα Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής ΕΓΣΑ ’87

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
Στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων. Η μονάδα θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ υπολογίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, για την ασφαλέστερη λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση και έλεγχος σε καθημερινή βάση από μόνιμο προσωπικό το οποίο θα αποτελείται από 2 άτομα. Θα γίνεται έλεγχος τυχόν διαρροών και καλής λειτουργίας γενικότερα.
Η μονάδα θα αποτελείται από εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθεί σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης πρώτων υλών. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει μονάδα καύσης-παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδα διαχείρισης θερμότητας, χώρο διοίκησης, υποσταθμό ανύψωσης τάσης στεγασμένο εντός οικίσκου, καθώς και βοηθητικούς χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων. Η μονάδα συνολικά περιλαμβάνει μία δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης φυτικών ελαίων, συστήματα τροφοδοσίας ρευστών υλικών. Το σύνολο του εξοπλισμού θα θεμελιωθεί σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κτιριακές εγκαταστάσεις - Κάλυψη

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:
Ένα κτήριο διαστάσεων 150 τ.μ. (10 Χ 15μ). Εντός του κτηρίου θα υπάρχει:
 ένα δωμάτιο προσωπικού
 ένα δωμάτιο ελέγχου
 wc
 Δεξαμενή βιορευστών
 δύο γεννήτριες καύσης του βιορευστού . Οι γεννήτριες καλύπτουν επιφάνεια 14,75 m2 η κάθε μία (διαστάσεις 6 x 2,4 m).
Δεξαμενή αποθήκευσης
Προβλέπεται η εγκατάσταση μίας δεξαμενής για την αποθήκευση της πρώτης ύλης (βιορευστού), ωφέλιμου όγκου 31 m3. H δεξαμενή είναι κυκλική και έχει διαστάσεις: ακτίνα 2 m και ύψος 3 m.
Η δεξαμενή θα εγκατασταθεί πλησίον των γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής.
Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας ,αποβλήτων κλπ
Κατανάλωση νερού
Ανάγκες προσωπικού
Σε πλήρη ανάπτυξη αναμένεται να απασχολούνται 2 άτομα (1 τεχνικός και 1 διοικητικός υπάλληλος).
Εκτίμηση ημερήσιας κατανάλωσης:
2 άτομα x 75 λίτρα/άτομο.ημέρα = 150lit
Πλύσιμο χώρων-μηχανημάτων /ημέρα = 1m3
Συνολική ημερήσια κατανάλωση = 1,15 m3
Ετήσια κατανάλωση 1,15m3 χ 260 ημέρες: 391,00 m3
Το νερό καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου (υπάρχει ρολόι).
Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων
Η μονάδα ηλεκτροδοτείται για τις ανάγκες της από το ίδιο δίκτυο, αφού εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ μετρητής διπλής κατεύθυνσης. Προς τη μία φορά θα γίνεται η μέτρηση της εγχεόμενης ενέργειας στο δίκτυο, ενώ προς την άλλη φορά θα γίνεται η μέτρηση της απορροφώμενης ενέργειας (ιδιοκατανάλωση) της μονάδας. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στο φωτισμό και τη λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων (κάμερες, συναγερμός, τηλεπαρακολούθηση) και δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 1000 kWh ανά έτος.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί είναι:
Α) 2 Κλειστοί θάλαμοι (Container) που περιλαμβάνουν την Μονάδα Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ισχύος 500 kW η κάθε μία μαζί με την γεννήτρια τις μονώσεις και την ηλεκτρική εγκατάσταση και
10
Β) ο μετασχηματιστής.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Μ.Ε.Κ
Χαρακτηριστικά
Μέγεθος
Συνολική Ισχύς μονάδας
1000 kW
Αριθμός Γεννητριών (Τμχ)
2
Ισχύς Γεννήτριας / τμχ
500 kW
Συντελεστής διόρθωσης (cosφ)
0,8
Κατανάλωση Καυσίμου στο 75 % της φόρτισης
248,58l/h
Ετήσια Απαιτούμενη Ποσότητα Βιορευστών
2.028,44tn (2.181,12m3)
(Πυκν. 0,93 kg/m3)
Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Βιορευστών
9.353 kWh/Nm3
Ηλεκτρικός Βαθμός Απόδοσης Γεννητριών
(συνεχής λειτουργία 24 h/d)
40 %
Ονομαστική Ισχύς Γεννήτριας
1000 kW (2 x 500 ΚW)
Χρόνος Λειτουργίας
Ώρες / Ημέρα
Ημέρες / Έτος
24 h/d
340 d/yr
Βάρος /τεμ
10.000 kg
Διαστάσεις (mm)
6058x2438x2896
R.P.M.
1500
Κύλινδροι
6 in line
Χωρητικότητα λαδιού
52 lit
Στάδια διαδικασίας
Α) Ηλεκτροπαραγωγή
Η ηλεκτροπαραγωγή περιλαμβάνει την καύση του βιορευστού σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) που κινούν ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια υπό τη μορφή τριφασικού ρεύματος τάσης 380-400 V.

Β) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστού
Η κεντρική μονάδα αποτελείται από 2 MEK συνδεδεμένες με γεννήτριες.
Μέσω κατάλληλου αυτοματισμού, οι γεννήτριες τροφοδοτούνται με την ανάλογη ποσότητα βιορευστού ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής ισχύος 1000,00 kW. Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με πρεσσοστατικές βαλβίδες ανακούφισης.
Οι γεννήτριες λαμβάνουν κίνηση από κινητήρες εσωτερικής καύσης τροποποιημένους για χρήση βιορευστού. Οι κινητήρες αυτοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι για συνθήκες συνεχούς λειτουργίας με φτωχά καύσιμα.
Οι κινητήρες και οι alternator εδράζονται στην ίδια βάση με αντικραδασμικούς συνδέσμους.
Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης απαιτούν τη συχνή αλλαγή των λιπαντικών ελαίων.
11
Η συχνότητα εξαρτάται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και συνήθως ο χρόνος ζωής των λιπαντικών ελαίων ανέρχεται σε 300- 350 ώρες λειτουργίας ήτοι 12,5 - 14,5 ημέρες λειτουργίας ή περίπου 25-27 αλλαγές ανά έτος ανά κινητήρα (λαμβάνεται ως μέση τιμή 26 αλλαγές ανά έτος).
 Χωρητικότητα κινητήρων: 52 λίτρα Χ 2 κινητήρες = 104 λίτρα
 Σύνολο κινητήρων: 2
 Συλλεγόμενη ποσότητα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων : 2704 λίτρα περίπου/έτος.
Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια θα συλλέγονται στους αρχικούς περιέκτες (μεταλλικά βαρέλια), θα επικολλάται επ’ αυτών ετικέτα σήμανσης (ΕΝΔΕΙΞΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΕΚΑ: 13 02 06* ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ) και θα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο που θα φέρει λεκάνη συλλογής για τον εγκλωβισμό διαρροών χωρητικότητας 1,5 m3.
Μια φορά το έτος τα συλλεγόμενα ορυκτέλαια θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής με τον οποίο η εταιρεία θα συμβληθεί (π.χ. ΕΛΤΕΠΕ, CYCLON κ.λπ.).
Στην εταιρεία θα τηρείται αρχείο παραλαβής νέων ορυκτελαίων, συλλεγόμενων και αποκομιζόμενων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
Τεχνικά στοιχεία Γεννητριών
Alternator data
GELEC
Type
PJ354FS
Number of phase
3
Type
Synchronous
Pole quantity
4
Insulation Class
H
Reference altitude
<1000m p="">
Protection Level
IP23
Continuous Power
625 kvA
Nominal Voltage
400v
Nominal Frequency
50Hz
Maximum current
995 A
Οι γεννήτριες τοποθετούνται σε κλειστό χώρο. Το σύστημα ελέγχου της γεννήτριας τοποθετείται δίπλα στην αντίστοιχη ΜΕΚ.
Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
 Περιβαλλοντική θερμοκρασία μεταξύ - 40℃~45℃;
 Περιβαλλοντική υγρασία λιγότερο από 95%(35℃);
 Υψόμετρο όχι άνω των 2.500m;
 Για εξωτερικές εγκαταστάσεις απαιτείται ένα απλό στέγαστρο προστασίας από την βροχή.
12
Οι χρησιμοποιούμενες μηχανές δημιουργούν θόρυβο ο οποίος σε απόσταση ενός μέτρου από αυτές είναι περίπου 106,00 dB.
Για το λόγο αυτό οι μηχανές τοποθετούνται σε κλειστό θάλαμο με ηχομονωτικά υλικά, ώστε να μην μεταφέρεται ο θόρυβος στον εξωτερικό χώρο.

Δ) Ανύψωση τάσης
Από την γεννήτρια αναχωρεί μια τριφασική γραμμή η οποία καταλήγει στο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης της εγκατάστασης. Το πάχος καλωδίωσης είναι τέτοιο ώστε οι απώλειες μεταφοράς να μην υπερβαίνουν το 1%. Οι καλωδιώσεις ισχύος θα πραγματοποιηθούν εντός σωλήνων πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου. Από τον Γενικό Πίνακα αναχωρεί μία τριφασική γραμμή και καταλήγει στον Μετασχηματιστή. Ο Μ/Σ φέρει όλα τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της θερμοκρασίας και της στάθμης ελαίου. Από την έξοδο του Μετασχηματιστή αναχωρεί τριφασική γραμμή Μέσης Τάσης και ασφαλίζεται στην Κυψέλη Μέσης Τάσης, στο επόμενο διαμέρισμα του Υποσταθμού.
Στοιχεία μετασχηματιστή
Η τριφασική γραμμή από την έξοδο του Γ.Π.Χ.Τ. συνδέεται στους ακροδέκτες χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή. Ο Μ/Σ είναι ελαιόψυκτος και φέρει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του. Η τάση εξόδου είναι 20KV. Η μέθοδος ψύξης είναι ΟΝΑΝ. Τα τυλίγματα είναι από Αl ενώ η κατασκευή διέπεται από standard EN 60076-1. Φέρει αφυγραντήρα με silica gel, ηλεκτρονόμο Bucholtz δύο επαφών, και δύο ηλεκτρικών επαφών –μία για οπτική και ηχητική σήμανση σε περίπτωση δημιουργίας φυσαλίδων λόγω σπινθηρισμών και μία για διακοπή της λειτουργίας του Μ/Σ σε περίπτωση απώλειας λαδιού- θερμόμετρο θερμοκρασίας λαδιού, ενώ έχει υποστεί όλες τις απαραίτητες δοκιμές υδραυλικής πίεσης και ηλεκτρικής υπερφόρτισης(ΙΕC354). Θα υπάρχει σταθερό σύστημα αντιστάθμισης άεργου ισχύος 20KVar με τις ασφαλιστικές διατάξεις. Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή είναι 800 KVA.
Τα χρησιμοποιημένα έλαια θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα με τον οποίο η εταιρεία θα υπογράψει σχετική σύμβαση (Κωδικός ΕΚΑ 13 03 09* Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας: Εκτιμώμενη ποσότητα 50 Κιλά/έτος).
Επίσης θα κατασκευαστεί λεκάνη ασφαλείας χωρητικότητας 200 λίτρων κάτω από το μετασχηματιστή ώστε να συλλέγονται τα λιπαντικά σε περίπτωση διαρροής.
Τα συλλεγόμενα λιπαντικά θα τοποθετούνται σε μεταλλικά, ασφαλή βαρέλια που θα φέρουν την ένδειξη :ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ και θα αποθηκεύονται σε χώρο ο οποίος θα είναι κλειδωμένος.
Στο χώρο θα τοποθετηθεί ειδική πλαστική στεγανή λεκάνη χωρητικότητας 200 λίτρων για τον εγκλωβισμό διαρροών.
Στην περίπτωση που εγκατασταθεί μετασχηματιστής ξηρού τύπου, δεν απαιτείται τίποτα από τα παραπάνω.

Ε) Τροφοδοσία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε τάση πλέον 21,00 KV (μέση τάση) θα τροφοδοτείται στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Η τροφοδοσία θα πραγματοποιείται μέσω πίνακα αυτοματισμού (πίνακας μεταγωγής), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
ΣΤ) Προστασία - γειώσεις
Όλη η ηλεκτρολογική συνδεσμολογία θα φέρει τις απαιτούμενες γειώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επίσης όλα τα καλώδια και τα εξαρτήματα θα είναι μονωμένα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις επικινδυνότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.
Αναλυτική περιγραφή των συνοδών έργων
Η φύση του έργου είναι τέτοια, ώστε η ηλεκτροπαραγωγή καθεαυτή αποτελεί και την κύρια διαδικασία. Συνοδά έργα προκειμένου να εκτελεστεί το έργο, εγκρίνονται με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή άδεια οικοδομής, και συνίστανται στην περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου, στη θεμελίωση των δεξαμενών και του εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και στην εγκατάσταση του οικίσκου του υποσταθμού.
Αναλυτική περιγραφή των συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς
Στα συνοδά έργα που σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Σύνδεση με το δίκτυο ΜΤ
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος1000 kW, αποτελείται από 2 μονάδες εσωτερικής καύσης (500 kW) και ονομαστικής τάσης 0.4 kV και συχνότητας 50 Hz έκαστη. Η γεννήτρια θα συνδεθούν στο επίπεδο Μέσης Τάσης μέσω μετασχηματιστή (Μ/Σ) ανύψωσης.
Όσον αφορά στο κομμάτι του υποσταθμού που θα εγκατασταθεί στο σταθμό παραγωγής και μέσω αυτού θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο ΜΤ προβλέπεται η συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και του δικτύου. Όλες οι ρυθμίσεις παραμέτρων, δηλαδή τάσης, έντασης και συχνότητας, καθώς και οι ρυθμίσεις προστασίας, ήτοι υπερένταση φάσεων, διαρροή γης, ασυμμετρίας φάσεων θα πρέπει να γίνουν στον πίνακα προστασίας Μέσης Τάσης του υποσταθμού.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και οικίσκος κεντρικού ελέγχου της εγκατάστασης.
Η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνεισφέρει στην αρμονική ενσωμάτωση της μονάδας με το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, στις εργασίες διαμόρφωσης περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση του γηπέδου της μονάδας με το οδικό δίκτυο.

Επιπροσθέτως, θα κατασκευαστεί περίφραξη από σειρά σιδερένιων στύλων, περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης. Οι στύλοι θα στερεωθούν επί περιμετρικού τοιχίου ύψους 0,5 m και θα καλυφθούν από γαλβάνιζε πλέγμα, το οποίο σε ύψος 2,5 m θα αναδιπλωθεί για να καταλήξει να στερεωθεί και επί της εσωτερικής σειράς των στύλων, ενώ θα τοποθετηθεί και τριπλή σειρά αγκαθωτού σύρματος. Επί του φράκτη θα τοποθετηθεί ευκρινής σήμανση απαγόρευσης εισόδου, κινδύνου ηλεκτροπληξίας και ύπαρξης συστήματος φύλαξης ανά τακτά διαστήματα.
Σύστημα φύλαξης
Στην εγκατάσταση θα τοποθετηθεί σύστημα φύλαξης που θα δομείται από υποσύστημα συναγερμού και υποσύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), σε συνεργασία με εταιρεία φύλαξης η οποία θα παρέχει υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων και Άμεσης Επέμβασης.

4. Εκπομπή ρύπων
Φάση κατασκευής
Εκροές υγρών αποβλήτων
Οι εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα είναι αστικά απόβλητα του προσωπικού και τυχόν υγρά απόβλητα από την συντήρηση μηχανημάτων. Οι αναμενόμενες ποσότητες είναι μικρές. Για τις ανάγκες του προσωπικού θα χρησιμοποιηθεί στεγανός βόθρος Τα απόβλητα ο θα συλλέγονται και θα δίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδι ή ειδικό γεωύφασμα) για ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς και η διαχείριση των προσροφητικών υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα
Τα κύρια πλεονάζοντα άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων:
 15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
 15 01 02 πλαστική συσκευασία
 15 01 03 ξύλινη συσκευασία
 01 04 08 απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι
 01 04 09 απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
Τα απόβλητα των κωδικών 15 01 01, 15 01 02 και 15 01 03 θα συλλέγονται σε ειδικό κάδο και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α΄).
Τα απόβλητα των κωδικών 01 04 08 και 01 04 09 θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Εκπομπές ρύπων στον αέρα
Κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα υπάρξει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των οχημάτων και από την σκόνη που θα δημιουργείται από την κίνηση αυτών. Η ενδεχόμενη αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών και της κίνησης των μηχανημάτων θα αντιμετωπιστεί με τακτική διαβροχή του εδάφους και με επικάλυψη των οχημάτων μεταφοράς. σε συνδυασμό με τον αποσπασματικό χαρακτήρα των εργασιών που θα λάβουν χώρα.
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων
Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση κατασκευής της μονάδας δεν θα οδηγήσουν στην πρόκληση δονήσεων στις περιοχές επέμβασης του έργου, καθώς δεν θα απαιτηθούν έργα εκβραχισμών. Τέλος, η φύση των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση της μονάδας δεν δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους ακτινοβολίας.
Φάση λειτουργίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της μονάδας αποτελεί η κατάλληλη επεξεργασία πριν την καύση. Η επεξεργασία συνίσταται αποκλειστικά στην προθέρμανση του βιορευστού προκειμένου να ελεγχθεί το ιξώδες του καυσίμου, και η θερμοκρασία καύσης. Καμία χημική επεξεργασία δεν επιβάλλεται στο καύσιμο, δεδομένου ότι οι παρτίδες περιέχουν συγκεκριμένες συγκεντρώσεις σε υγρασία, τέφρα, φωσφόρο, θείο κ. α.
Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά του βιορευστού που θα αποτελεί την πρώτη καύσιμη ύλη.
Ιδιότητα
Μονάδα
Τιμή
Πυκνότητα (στους 15 oC)
g/l
< 930
Flash Point
oC
>200
Κινηματικό ιξώδες στους 50 oC
mm2/s
< 30
Κινηματικό ιξώδες στους 70 oC
mm2/s
< 20
Υγρασία
mg/kg
< 1000
Τέφρα
% κ.β.
< 0,01
Ελ. Λιπαρά Οξέα (FFA)
% κ.β.
< 1,5
Φώσφορος
mg/kg
< 15
Total Fouling
mg/kg
< 20
Σταθερότητα οξείδωσης στους 110 C
H
>5
Θείο
mg/kg
< 20
Αρ. Κετανίου
-
> 35
Άζωτο
mg/kg
< 10
Σημείο ροής
oC
< 40
Ολική Οξύτητα
mg KOH/kg
< 3
Καθαρή Θερμιδομετρική Αξία
kJ/kg
>36.000

Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου
Από τη δεξαμενή καυσίμου το φυτικό έλαιο ρέει μέσω αντλίας προς το σύστημα προθέρμανσης. Το σύστημα προθέρμανσης αποτελείται από ηλεκτρικό θερμαντήρα που
βρίσκεται βυθισμένος στην δεξαμενή προθέρμανσης. Εναλλακτικά, και για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας πρόκειται να τοποθετηθεί εναλλάκτης αέρα - νερού εντός της δεξαμενής προθέρμανσης. Μέσω ενός κυκλώματος νερού θα αντλείται θερμότητα από την έξοδο των καυσαερίων του κινητήρα και θα αποδίδεται στο φυτικό έλαιο εντός της δεξαμενής προθέρμανσης. Η θερμοκρασία του ελαίου ελέγχεται με αισθητήρα. Πριν εισαχθεί στον κινητήρα η θερμοκρασία του φυτικού ελαίου πρέπει να ανέρχεται σε 60-70°C. Ακολούθως εισάγεται προς καύση εντός της ΜΕΚ, ενώ στην εισαγωγή αέρα παρεμβαίνει και το hydrogen kit. Το kit παράγει μικροποσότητες υδρογόνου, οι οποίες βοηθούν στην αύξηση του βαθμού απόδοσης του κινητήρα και στην καλύτερη καύση του μίγματος.
Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου
Εγκατεστημένη ισχύς: 1000 kW
 Ωριαία κατανάλωση: 248,58 lit/h
 Κατανάλωση καυσίμου (ετήσια εκτίμηση): 2028,44τόνοι
Με προσθήκη των ενεργειακών χαρακτηριστικών του καυσίμου προκύπτει και το ισοζύγιο ενέργειας της διαδικασίας. Η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου ανέρχεται σε 9353kwh/m3.
Η ροή μάζας του καυσίμου είναι 248,58lit/h.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Ετήσια απαιτούμενη ποσότητα βιορευστών
Η ετήσια κατανάλωση των βιορευστών θα ανέρχεται σε 2028,44 τον ( 2182,79 m3 ) P =930 g/l
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη
Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη ανέρχεται σε 9.353 / kWh/Nm3
Χρόνος λειτουργίας & βαθμός απόδοσης
Η λειτουργία της μονάδας θα είναι 24 ώρες για 340 ημέρες ( ένα έτος = 340 ημέρες) ενώ ο βαθμός απόδοσης είναι 40% για 24 ώρες συνεχή λειτουργία και κατά συνέπεια έχουμε το ακόλουθο ισοζύγιο.
Α) 1000 kW x 24hr x340d = 8.160.000 kWh
B) 9.353 kWh/m3 x 2181,12 m3 x0.40= 8.159.999 kWh

Αέρια απόβλητα
Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι θετικές. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των επενδύσεων ΑΠΕ είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια,
οξείδιο του θείου, κλπ). Γενικά, πρόκειται για τυπικούς ρύπους που εκπέμπονται από Μηχανή Εσωτερικής Καύσης.
Το διοξείδιο του άνθρακα.
Το διοξείδιο του άνθρακα ουσιαστικά δεν αποτελεί ρύπο, είναι συστατικό της ατμόσφαιρας, ευθύνεται όμως για την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, αφού αποτελεί αέριο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι οι μονάδες βιορευστών χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυτικά έλαια, το ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου είναι μηδενικό.
Το μονοξείδιο του άνθρακα.
Μια βασική επιδίωξη των κατασκευαστών κινητήρων είναι η επίτευξη τέλειας καύσης εντός του κυλίνδρου σε μια Μ.Ε.Κ. Αυτό θα οδηγήσει στον μέγιστο βαθμό απόδοσης κατά την καύση του καυσίμου. Ατελής καύση, συνεπάγεται μειωμένη απόδοση της μηχανής καθώς και παραγωγή χημικών ενώσεων επιβλαβών για τον άνθρωπο (όπως μονοξείδιο του άνθρακα). Οι σύγχρονες Μ.Ε.Κ. ελέγχουν τον λόγο αέρα/καυσίμου ώστε η καύση εντός του κυλίνδρου να ταυτίζεται σχεδόν με την τέλεια καύση. Σε μετρήσεις που έγιναν σε πειραματική διάταξη καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα diesel μετρήθηκαν εκπομπές CO μεταξύ 0,01-0,03% με ακρίβεια οργάνου 0,01%, πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος αυτού του ρύπου δεν έχει ουσιαστικό νόημα.

Το οξείδιο του θείου.
Το πετρέλαιο, καθώς και πολλά κλάσματά του περιέχουν θείο (S). Διεθνείς κανονισμοί επιβάλλουν την μείωση της περιεκτικότητας σε θείο, εξαιτίας της παραγωγής διοξειδίου του θείου κατά την καύση του πετρελαίου. Το διοξείδιο του θείου, όταν βρεθεί σε υγρό περιβάλλον αντιδρά δημιουργώντας θειικό οξύ (φαινόμενο όξινης βροχής). Στην περίπτωση καύσης φυτικών ελαίων, δεν παράγεται σχεδόν καθόλου οξείδιο του θείου, αφού η περιεκτικότητά του στο καύσιμο είναι μηδενική. Χρησιμοποιώντας λοιπόν φυτικά έλαια αντί για πετρέλαιο, εκμηδενίζεται και το ποσοστό εκπομπής ενός ακόμη ρύπου (SO2).
Από την καύση 100,00 m3 αερίου μίγματος με την ακόλουθη σύνθεση :
 7,00% - 10,00% H2, (μέση τιμή 8,5%)
 2,50% - 6,00% CH4, (μέση τιμή 4,25%)
 6,00% - 18,00% CO, (μέση τιμή 12,00%
 0,06% - 1,60% C2H4 και (μέση τιμή 0,83%)
 50,00% -70,00 % CO2, (μέση τιμή 60,00%)
 6,00 -8,00 % N2 (μέση τιμή 7,00%)
 4,00-6,00 H2O (μέση τιμή 5,00%)
Παράγονται :
 CO2 : 35,17 Κιλά
 H2O : 16,30 Κιλά
στα οποία προστίθενται και οι αρχικές ποσότητες νερού, διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου με αποτέλεσμα το ρεύμα εξόδου (προερχόμενο από την καύση 100,00 m3 syngas να έχει την ακόλουθη σύσταση:
 CO2 : 153,00 Κιλά
 H2O : 21,30 Κιλά
 N2 : 0,10 Κιλά
18
Για το σύνολο της μονάδας που καταναλώνει 1.800,00 m3 αερίου μίγματος ανά ώρα, οι αέριες εκπομπές θα ανέρχονται σε :
 CO2 : 2.754,00 Κιλά
 H2O : 383,40 Κιλά
 NΟx : 2,00 Κιλά
Άκαυστοι υδρογονάνθρακες.
Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) δημιουργούνται από δύο παράγοντες. Ο ένας σχετίζεται με το σβήσιμο της φλόγας λόγω των φτωχών σε καύσιμο περιοχών εντός του κυλίνδρου, και ο άλλος με την εισχώρηση καυσίμου προς το τέλος της καύσης. Οι σύγχρονοι κινητήρες, ΜΕΚ λόγω του ηλεκτρονικού ελέγχου του ψεκασμού, ρυθμίζουν τις συνθήκες καύσης σε τέτοια σημεία, που οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες είναι μη ανιχνεύσιμοι. Επίσης, η παρουσία οξυγόνου στο μόριο του υδρογονάνθρακα συνεισφέρει στην αύξηση της θερμοκρασίας καύσης, που έχει αποτέλεσμα την μείωση των άκαυστων ΗC. Σε μετρήσεις που έγιναν σε πειραματική διάταξη καύσης φυτικών ελαίων σε κινητήρα diesel μετρήθηκαν εκπομπές HC της τάξης των 0-3 ppm, πράγμα που καθιστά και την συγκεκριμένη εκπομπή ρύπου πρακτικά μηδενική.

Τα οξείδια του αζώτου.
Το άζωτο περιέχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα και όχι στο καύσιμο, συνεπώς η συγκέντρωση των οξειδίων δεν εξαρτάται από την πρώτη ύλη αλλά από τη θερμοκρασία καύσης εντός του κυλίνδρου. Κατά την λειτουργία της ΜΕΚ η θερμοκρασία αυτή είναι περίπου σταθερή και επομένως δεν αναμένεται διασπορά των μετρήσεων. Η έκλυση οξειδίων του αζώτου εκτιμάται σε 2-2,5 g/kWh ενώ για έναν αντίστοιχο κινητήρα diesel κυμαίνονται από 1,4-1,8 g/kWh.
Οι τυπικές τιμές των κύριων εκπομπών αερίων ρύπων για κινητήρες ίδιας ισχύος με καύσιμο φυτικό έλαιο και πετρέλαιο diesel είναι αντίστοιχα:

Υγρά απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα της μονάδος θα είναι:
Α) Αστικής φύσεως και θα διατίθενται σε στεγανό βόθρο. Οι αναμενόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων είναι για το προσωπικό 75l/άτομο/ημέρα
2 άτομα x 75 λίτρα/άτομο.ημέρα = 150 lit περίπου 1m3
Πλύσιμο χώρων-μηχανημάτων /ημέρα = 1m3
Συνολική ημερήσια κατανάλωση = 1,15 m3
Ετήσια κατανάλωση 1,15m3 x 340ημέρες: 391,00 m3
Θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος διαστάσεων 3x4x2,5 χωρητικότητας 30m3 που θα επαρκεί για περίπου 30 /1,15=26 ημέρες.
Β) Επικίνδυνα απόβλητα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που θα συλλέγονται στους ειδικούς περιέκτες (μεταλλικά βαρέλια), και θα επικολλάται επ’ αυτών ετικέτα σήμανσης (ΕΝΔΕΙΞΗ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΕΚΑ : 13 02 06* ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ) και θα προωθούνται σε εταιρείες ανακύκλωσης.
Υπολογιζόμενη ποσότητα περίπου 2.704 λίτρα /έτος.
Στερεά απόβλητα
Η μονάδα δεν θα παράγει στερεά απόβλητα πλην υλικών συσκευασίας και υλικών που προκύπτουν από συντήρηση εξοπλισμού και οικιακού τύπου απορρίμματα.
Οι κύριες εκροές στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων:
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α΄).
Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων.
Εκπομπές θορύβου και δονήσεων
Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του κινητήρα που συνοδεύει τη μελέτη, ο θόρυβος κατά την λειτουργία σε ονομαστική ισχύ δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 66dB σε απόσταση 7 μέτρων από την πηγή θορύβου (εγκιβωτισμός σε ηχομονωμένο εμπορευματοκιβώτιο). Η στάθμη αυτή θα μειωθεί επιπλέον, τόσο λόγω της μεγαλύτερης απόστασης της μονάδας από τα όρια του αγροτεμαχίου (περίπου είκοσι μέτρα), καθώς επίσης
και λόγω της περιμετρικής δενδροφύτευσης που θα πραγματοποιηθεί, τόσο με χαμηλή-θαμνώδη βλάστηση όσο και με δενδρώδη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο ύπαιθρο, απόσταση 20 μέτρων από την πηγή αποδίδει μειωμένη ένταση ήχου ως και 25dBA. Η χωροθέτηση του κινητήρα θα γίνει σε σημείο που θα απέχει πάνω από 15 μέτρα από τα όρια του οικοπέδου. Παρόλο που η εγκατάσταση γίνεται σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, στα όρια του γηπέδου δεν αναμένεται θόρυβος πάνω από 50 dB (όριο για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο).

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Β.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
1. Ισχύει το με αριθ. 25297/09-10-2003 (ΦΕΚ 1470/Β/09-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε».
2. Ισχύουν οι προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην απόφαση υπ’ αριθ. 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄2464), άρθρο 18 (παρ.1,2,3,4,5) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
3. Το γήπεδο εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών. Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στην περιοχή του έργου και στη συγκεκριμένη θέση δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), ούτε εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.).
Β.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
Η θέση του έργου δε βρίσκεται εντός:
 Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
 Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.
 Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
 Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης.
 Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1).
 Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχών.
21
 Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/97, των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
 Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν. 2742/99, των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων.
 Των ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών και οικιστικών περιοχών.
 Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά.
 Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και για όσο χρόνο ισχύουν.
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού στην Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου που επιτρέπεται η δραστηριότητα.

Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Σε περίπτωση που οι επιβαλλόμενες από την παρούσα Απόφαση οριακές τιμές διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια της εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε κατισχύουν τα κατά περίπτωση αυστηρότερα όρια.
Γ1. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών και συγκεντρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 14122/549/Ε103/24.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. και ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ Β’ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α /06-10-81).
 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ΄ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) ή από τις εκάστοτε εν ισχύ ρυθμίσεις.
Γ2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
1. Οι οριακές τιμές εκπομπής θορύβου στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
22
(εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).
2. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751Β/18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
3. Η στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του θέματος να μην υπερβαίνει τα 65 dΒ(Α), μετρούμενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981)]. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφώνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.
Γ.3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα ύδατα στο έδαφος
 Για τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων και την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.
 Η με αριθ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ.
 Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, έχουν οριστεί με την Υ.Α. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322Β/30-12-2011).
Γ.4. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων
Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/19-06-2002)].

Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Δ.1. Γενικές ρυθμίσεις
1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ).
2. Να οριστεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της
23
κατασκευής, της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης απόφασης, καθώς και της αποκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας της μονάδας και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους, μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703Β/5-8-12).
4. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα και πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κλπ).
6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και των συνοδών του έργων, θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Δ. 2. Κοινοί όροι για τη φάση κατασκευής, λειτουργίας και αποκατάστασης
1. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών και συγκεντρώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.1. της παρούσης.
2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.2. της παρούσης.
3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα ύδατα στο έδαφος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.3. της παρούσης.
4. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.4. της παρούσης.
5. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.
6. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (χαρτιά συσκευασίας, πλαστικά κτλ.) να συλλέγονται και να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον και να προωθούνται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες.
7. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
9. Να τηρούνται οι διατάξεις των με αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ
24
1312Β/24-08-10) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
10. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
11. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στη μονάδα να επιστρέφονται στον προμηθευτή, εφόσον μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές και θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
12. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-14) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) όπως ισχύουν.
13. Η διαχείρισή των Αποβλήτων Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. Τα Απόβλητα Έλαια από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Κατά την παράδοση να υποβάλλεται συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων ελαίων, αντίγραφα του οποίου θα πρέπει να φυλάσσονται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
14. Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατασκευές να γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β΄/10) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
15. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επικινδύνων αποβλήτων. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Να τηρείται μητρώο στο οποίο να σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας / αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Το εν λόγω μητρώο και τα παραστατικά διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και να είναι στη διάθεση των
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών
16. Κατά τα λοιπά να τηρούνται οι διατάξεις των ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 και ΚΥΑ 62952/2106 (ΦΕΚ 4326 Β΄/2016).

Δ. 3. Φάση κατασκευής
1. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν για την ανέγερση των εγκαταστάσεων να πραγματοποιηθούν με την παρουσία του φύλακα αρχαιοτήτων της περιοχής και έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση (τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν). Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους όρους (1) και (3) της γνωμοδότησης της ΕΦΑ Αιτ/νίας και Λευκάδας.
2. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
3. Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
4. Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη μεταφορά τους να είναι καλυμμένα. Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αυτών να γίνεται με μικρές ταχύτητες όταν διέρχονται από οικισμούς και να γίνεται διαβροχή των οδών διέλευσης, για την αποφυγή οχλήσεων από την έκλυση σκόνη.
5. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καμία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους.
6. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
7. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με υλικά) μέσα από οικισμούς.
8. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα και να διαθέτουν όλες τις κατάλληλες άδειες (ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά συμμόρφωσης Ε.Ε. κλπ).
9. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων κατασκευής του έργου, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Η συντήρηση αυτών (αλλαγή λαδιών κλπ) να μην πραγματοποιείται εντός του χώρου του έργου, αλλά σε νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
10. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
11. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις
και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
12. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου.
13. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του.
14. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.
15. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
16. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
17. Κατά την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
18. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος.
19. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
20. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.
21. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές με σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ.
22. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να μην είναι δασικές ή ρέματα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου Δήμου, η δε διαμόρφωση του χώρου απόθεσης να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής και να μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.
23. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.
24. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
25. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών.
27
26. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
27. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέματος για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.
28. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου.
29. Να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, περί εργοταξιακού θορύβου (ΚΥΑ 56206/1613/31.07.86), ΚΥΑ 765/14.01.91, ΚΥΑ 69001/1921/88, ΚΥΑ 37393/2028/2003, Αστυνομική Διάταξη 3/96, Π.Δ. 1180/81).
30. Οι εργασίες κατασκευής να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
31. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
32. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
33. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα ενδημικά φυτά (θάμνοι ή δένδρα).
34. Η κοπή δένδρων και θάμνων να περιορισθεί στο ελάχιστο, τόσο κατά τη θεμελίωση όσο και κατά τις λοιπές εργασίες.
35. Τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.).
36. Οποιεσδήποτε κτηριακές υποδομές να είναι εναρμονισμένες με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.
37. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
38. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευές και εγκατάστασης του έργου του θέματος να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάσταση του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.
Δ. 4. Φάση λειτουργίας
1. Όλοι οι χώροι και οι δεξαμενές αποθήκευσης στη μονάδα να είναι, αναλόγως της χρήσης τους, επαρκώς διαστασιολογημένοι και απολύτως στεγανοί και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
2. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη διαρροής των πρώτων υλών από τις δεξαμενές αποθήκευσης αυτών. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω δεξαμενές να διαθέτουν περιμετρική δεξαμενή ασφαλείας για την κατακράτηση των διαρροών.
28
3. Σε περίπτωση διαφυγής πρώτων υλών, είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου.
4. Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσμές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσμευσης τους (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα) ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν μείωσή τους.
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά και αντικραδασμικά μέτρα, ώστε να τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου.
6. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος σε ηχομονωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.
7. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών του χώρου.
9. Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης με την επισήμανση κινδύνου ζωής και ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος.
10. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
11. Να εκπονηθεί πρόγραμμα, ώστε η κίνηση των οχημάτων για την τροφοδοσία της μονάδας σε καύσιμη ύλη καθώς και η κίνηση των οχημάτων για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της μονάδας να μη γίνεται σε ώρες αιχμής του τοπικού οδικού δικτύου.
12. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Νομοθεσία [Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/4.1.2007 (ΦΕΚ 53/Β/2007) ως ισχύει και να ενσωματώνουν κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας όπως τριοδικό καταλύτη με αισθητήρα λάμδα για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου.
13. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε εργασία συντήρησης – ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.
14. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.
15. Η διαχείριση των λυμάτων προσωπικού που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου του θέματος να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών, να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.

Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. Επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εγκαταστάσεων τέτοιου τύπου.
16. Να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν ανακύκλωση νερού και την ελαχιστοποίηση των αναγκών σε νερό.
17. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
18. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη υγρών αποβλήτων.
19. Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος.
20. Να μην εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών και λοιπών οχημάτων (αλλαγές λαδιών, ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, κλπ.) εντός του χώρου της εγκατάστασης.
21. Οι εργασίες συντήρησης να μην γίνονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
22. Η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ, ώστε να γίνει η σύνδεση με το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να γίνει λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
23. Να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πλήρες σύστημα γείωσης, σύστημα προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
24. Οι εγκαταστάσεις του σταθμού να επιθεωρούνται και να συντηρούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να τηρούνται σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων.
25. Οι ακάλυπτοι χώροι κοντά στα μηχανήματα να μη χρησιμοποιούνται για απόθεση, ή, για αποθήκευση πρώτων υλών, υλικών συντήρησης κλπ.
Δ. 5. Αποκατάσταση μετά την παύση της λειτουργίας
Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου του θέματος ο κύριος του έργου οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου λειτουργίας του έργου του θέματος να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
2. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος.
3. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
4. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με υλικά) μέσα από οικισμούς.
5. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες
30
αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα.
6. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
7. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάστηκε το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
8. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση της λειτουργίας του έργου.
9. Συσσωρευτές, που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν να διαχειριστούν σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθ. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών…».
10. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.
11. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του και τη λειτουργία του εργοταξίου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
12. Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα εκτέλεσης του έργου και σε τακτά χρονικά διαστήματα η βατότητα του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου.
13. Σε περίπτωση ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.
14. Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να γίνεται υποχρεωτικός ο καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδο τους από το εργοτάξιο.
15. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
16. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών.
17. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν
31
διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
18. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.
19. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου.
20. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
21. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
22. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.
23. Για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προηγούμενη κατάσταση του να πραγματοποιηθεί, είτε φύτευση, είτε σπορά προσηκόντων στη λωρίδα της περιοχής (αυτόχθονων) ειδών, μετά από εκπόνηση και σύνταξη κατάλληλης φυτοτεχνικής μελέτης. Να υπάρχει μέριμνα για την ικανοποιητική φροντίδα αυτών των ειδών.
24. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
25. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.
26. Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ.) ώστε να ελαχιστοποιείται η αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους.
27. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα καθώς και τα απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους.
28. Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων.
29. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να μην είναι δασικές ή ρέματα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου Δήμου, η δε διαμόρφωση του χώρου απόθεσης να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής και να μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.
30. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα
32
ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροής των νερών τους.
31. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του θα πρέπει να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του έργου για τη συνέχιση της προηγούμενης χρήση του.
32. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
33. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

Δ. 6. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/09) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.

Δ. 7. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις
1. Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του σταθμού καύσης, να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών αερίων ρύπων και να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε δίμηνο) μετρήσεις των εκπομπών τους (NOx, CO και άκαυστοι υδρογονάνθρακες). Το αρχείο μετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και να είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να εγκατασταθούν κατάλληλα όργανα συνεχούς δειγματοληψίας, ανάλυσης και καταγραφής των αέριων ρύπων, με σκοπό τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας.
2. Οι τιμές των εκπεμπόμενων καπναερίων από τη λειτουργία της μονάδας να είναι εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων (ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.03.2011), ΚΥΑ 22306/1075/Ε.103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/08.08.2007) και Π.Δ. 1180/81). Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται επανεκκίνησή της μετά την πλήρη αποκατάσταση του ανακύψαντος προβλήματος.
3. Να γίνεται τακτική συντήρηση των ΜΕΚ.
4. Ο φορέας της μονάδας να προμηθεύεται την πρώτη ύλη για την παραγωγική διαδικασία αποκλειστικά από προμηθευτές που φέρουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή άλλη πιστοποίηση που προβλέπεται από την ΚΥΑ 175700/2016.
5. Να τηρείται αρχείο με τα σχετικά πιστοποιητικά παραλαβής των πρώτων υλών από τους προμηθευτές καθώς και των πιστοποιητικών τήρησης των κριτηρίων αειφορίας των προμηθευτών.
6. Να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους και τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Υπηρεσίας, το οποίο να είναι διαθέσιμο προς έλεγχο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
7. Διαπιστωθείσα υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του γηπέδου του σταθμού να επιφέρει τη λήψη συμπληρωματικών αντιθορυβικών μέτρων στα
33
επιμέρους τμήματα του σταθμού.
8. Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων:
 Η επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β΄/2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστημα προβλέπεται.
 Σε εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (http://wrm.ypeka.gr) – στο οποίο οφείλει να είναι εγγεγραμμένος-καταχωρημένος - τις ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Ειδικότερα για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.
 Η εταιρεία υποχρεούται στην ετήσια αναφορά, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και των απορρίψεων υγρών αποβλήτων του προηγούμενου έτους, που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 166/2006/ΕΚ της Ε.Ε. (σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων – PRTR), σύμφωνα με την εγκύκλιο 101111/17.02.2009 της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ.Η επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων των εισερχομένων στη μονάδα πρώτων υλών.
 Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία.
9. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα της παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης.
10. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ. 8. Λοιποί όροι
1. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια από άλλη δημόσια αρχή, όπου αυτό απαιτείται.
2. Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης): α) πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιονδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6-5-93).
3. Απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων σε τζάκια, σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης (Υ.Α. οικ. 189533/7-11-11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11)).
34
4. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά.
5. Η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το ένα (1) έτος πριν από τη διάθεση.
6. Η λειτουργία της εγκατάστασης καύσης των βιορευστών να είναι κατά το δυνατόν συνεχής και να αποφεύγονται οι συνεχείς επανεκκινήσεις.
7. Να τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού.
8. Για όλες τις χημικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε μίγματα με άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοση τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά.
9. Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία.
10. Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος.
11. Να εγκατασταθεί και να λειτουργεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο αποθήκευσης της πρώτης ύλης και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
12. Οι εγκαταστάσεις του σταθμού να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να τηρούνται σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων.
13. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού και μη αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών να περιορίζεται ή να διακόπτεται η λειτουργία του και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
14. Τα ορυκτέλαια, που τυχόν χρησιμοποιούνται, να μην περιέχουν πολυχλωριωμένα πρόσθετα.
15. Τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως α΄ ύλη στη μονάδα θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του Ν. 4062/2012 και της ΚΥΑ οικ. 175700/2016.
16. Ένα ποσοστό της α΄ ύλης (βιορευστών) να προέρχεται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις – δραστηριότητες εντός της ελληνικής επικράτειας.
17. Να τηρούνται οι όροι που θέτει ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
18. Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως π.χ. Clophen, τοξικές ουσίες, κλπ.
19. Να πραγματοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισμός της έκτασης του έργου του θέματος με αποψίλωση της βλάστησης και απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και ξηρής βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
20. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
21. Να υπάρχει περίφραξη και κατάλληλη σήμανση του χώρου των εγκαταστάσεων που να απαγορεύουν την είσοδο του κοινού και να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
22. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
35
23. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και (ηλεκτρικής) απομόνωσης.
24. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο.
25. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στο χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος Τεχνική Μελέτη της κατασκευής του έργου που να περιγράφει όλα τα επιμέρους τμήματα του.
26. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.
27. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο έπειτα από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
28. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
29. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επανέλθει με σχετική αίτηση για Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
30. Να τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού.
31. Να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πλήρες σύστημα γείωσης, σύστημα προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
32. Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της μονάδας, εφ όσον κατά τη λειτουργία της εμφανιστούν προβλήματα στα συστήματα-διαδικασίες της πολεμικής Αεροπορίας, ή εφ’ όσον απαιτηθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
33. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
34. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.
Οι παραπάνω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοση της παρούσας Απόφασης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής ΜΠΕ, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και δεν θα προκύψουν επιπλέον επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά την διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας.
Αίτημα για ανανέωση της Απόφασης αυτής υποβάλλεται δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της.
36
Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
Επίσης η μη υλοποίηση όρου ή όρων της παρούσας Απόφασης έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών (προστίμων) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών (Ν.3010/02 και άρθρο 21 Ν. 4014).

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.
Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Η παρούσα Απόφαση και η σχετική ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά της στοιχεία που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:
37
 να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας
 να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
 να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στο διαδίκτυο: α) στην δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.
Κατά της παρούσης Απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2503/1997 όπως ισχύει, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Δ.Ε.
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Πάτρα
(για δημοσιοποίηση)

2. «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ κλπ Ο.Ε.»,
δια του μελετητή κ. Ευ. Δημόπουλου, Γεωργίου Ολυμπίου 45, 26222, Πάτρα.
(συν φάκελος ΜΠΕ)

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 3 σχόλια:

  1. Σσσσ. Μην ξυπνήσετε τον Αποστολακη και τον Λακια.Σας έπιασαν στον ύπνο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΟΧΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ;ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;ΑΝ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Επιτελους αντι να γινετε ενεργοι πολιτες και δρασετε μαζι με τη δημοτικη αρχη, σχολιαζετε μονο και τιποτε αλλο. Τι να πουμε πια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο