Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Παραίτηση του φοιτητή Χρήστου Μπέτση από την υποτροφία που είχε λάβει από τον Δήμο Ξηρομέρου


       Ο Φοιτητής Ιατρικής Χρήστος Ευστ. Μπέτσης με καταγωγή από τις Φυτείες, με επιστολή του γνωστοποιεί την παραίτηση του από την υποτροφία που είχε λάβει από τον Δήμο Ξηρομέρου. 
      Όπως εξηγεί στην αναλυτική επιστολή του, οι λόγοι που τον ώθησαν σε αυτή του την απόφαση είναι η χορήγηση σε αυτόν άλλης υποτροφίας, και για λόγους αρχής αλλά και για να μην αποστερήσει το ποσό της χορηγίας από άλλο δικαιούχο, δεν την αποδέχεται την χορηγηθείσα υποτροφία «δωρεά εν ζωή» της Βασιλικής Λιδωρίκης, το γένος Παπαπέτρου και μάλιστα επέστρεψε πίσω τα χρήματα που είχε λάβει.

    Μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας. Ακόμη και σε καιρό οικονομικής κρίσης, περιπτώσεις, όπως αυτή του φοιτητή Χρήστου Μπέτση, αποδεικνύουν την αξία της έμπρακτης ηθικής και αποτελούν ένα δυνατό παράδειγμα ήθους και ανωτερότητας.
      Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:................ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Χρήστος Ευστ. Μπέτσης
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Προς
1.-Τον κο δήμαρχο Δήμου Ξηρομέρου
2.-Το δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξηρομέρου
 (δια του προέδρου Δ.Σ.)

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
      Με την 193/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου που μου γνωστοποιήθηκε,  μου εγκρίθηκε η χορήγηση υποτροφίας από την εισαγωγή μου στην ιατρική σχολή Αθηνών, σύμφωνα με τη συμβολαιογραφική πράξη «δωρεά εν ζωή» της Βασιλικής Λιδωρίκης, το γένος Παπαπέτρου
     Επιθυμώ να εκφράσω κατ΄αρχήν τις θερμότατες ευχαριστίες μου τόσο σε εσάς όσο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμητική ομόφωνη απόφαση σας να μου χορηγήσετε την παραπάνω υποτροφία.
        Λόγω όμως της εν τω μεταξύ χορήγησης σε εμένα άλλης υποτροφίας, μετά από επιτυχία μου σε εξετάσεις προπτυχιακών υποτροφιών εσωτερικού οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ φοιτητών του εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδίως για λόγους αρχής και για να μην αποστερήσω το ποσό της χορηγίας αυτής από άλλο δικαιούχο, κωλύομαι να αποδεχθώ την κατά παραπάνω χορηγηθείσα υποτροφία του Δήμου.
        Ύστερα απ’ αυτά σας γνωρίζω ότι παραιτούμαι από την παραπάνω υποτροφία που μου χορηγήσατε με την 193/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε την απόφαση αυτή και σας γνωρίζω ότι επέστρεψα ήδη το κατατεθέν ποσό των 8000€  με την καταβολή του στον……………λογαριασμό που μου υποδείχθηκε και σας υποβάλλω και το παραστατικό στοιχείο της τράπεζας.

 Ευχαριστώ και πάλι θερμά για την μεγάλη τιμή που μου επιφυλάξατε.
Με τιμή,  
Χρήστος Μπέτσης 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΠΕΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ

∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθµός Αποφάσεως: 193 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χορήγηση υποτροφίας στον φοιτητή κο Μπέτση Χρήστο του Ευσταθίου.

        Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Ξηροµέρου, σήµερα την ∆εκάτη (10η) του Μήνα Νοεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα της Εβδοµάδας Σάββατο και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από την αριθ. πρωτ. 16672/ 05.11.2012 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου, κου Μουρκούση Βασίλειου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα Μέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) Μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Τρία (23) Μέλη και ότι σε σύνολο ∆εκαεννέα (19)
     Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθη ο ∆ήµαρχος κος Πυθαγόρας Σαµαράς, καθώς και ο ορισθείς Υπάλληλος του ∆ήµου κος Γερόλυµος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών.

    O Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο Θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κο Γαζέτα Παναγιώτη, ο οποίος είπε τα εξής:

Α.-Με την από 14.01.2011 αίτηση του, προς τον ∆ήµο µας , ο κος Μπέτσης Χρήστος του Ευσταθίου, Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ∆ηµότης Ξηροµέρου (∆.Ε. Φυτειών) µας κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Ατοµικό δελτίο επιτυχίας του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων όπου αναφέρονται ο γενικός βαθµός πρόσβασης και το σύνολο των µορίων εισαγωγής του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (31.08.2010).
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (22.09.2010)
3. Βεβαίωση στην οποία αναφέρεται η αποφοίτηση του από το 3ο Γεν. Λύκειο Αγ. Παρασκευής Αττικής, η συµµετοχή του στις Πανελλήνιες εξετάσεις και η επίδοση του σε κάθε µάθηµα κατεύθυνσης (08.07.2010).
4. Απολυτήριο Λυκείου (07.07.2010).
5. Έγγραφο του τέως ∆ηµάρχου Φυτειών (20.12.2010), όπου αιτείτο υποτροφία σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 16.817 «∆ωρεά εν ζωή» στις 04.07.1994 χορηγείται υποτροφία στον πρώτο απόφοιτο Λυκείου δηµότη της τέως κοινότητας Φυτειών που θα συµπληρώσει τις περισσότερες µονάδες – µόρια για την εισαγωγή του σε ιατρική σχολή της Ελλάδας και θα διαρκεί για όλα τα χρόνια κανονικής φοίτησης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2010 και έπειτα.

Β.-Με την αριθ. 128/09.09.2011 οµόφωνη Απόφαση του περί «Αίτηση του κ. Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου για την χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήµατος κ. Βασιλικής Λιδωρίκη» το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήµατος κ. Βασιλικής Λιδωρίκη του γένους Παπαπέτρου, στον κο Μπέτση Χρήστο του Ευσταθίου µε έναρξη της υποτροφίας το ακαδηµαϊκό έτος 2010 και για όλα τα χρόνια κανονικής φοίτησης, χωρίς να καθορίσει το ποσό της υποτροφίας.

Γ.-Με την αριθ. πρωτ. 15935/17.10.2012 αίτηση του ο κος Μπέτσης Χρήστος του Ευσταθίου µας καλεί να χορηγήσουµε την ανωτέρω υποτροφία επισηµαίνοντας µας ότι όπως προκύπτει και από την ίδια την συστατική συµβολαιογραφική πράξη δεν πρόκειται για κληροδότηµα αλλά για «δωρεά εν ζωή» , της κας Βασιλικής Λιδωρίκη του γένους Παπαπέτρου, στην οποία ορίζεται σαφώς και κατά τρόπο αναµφισβήτητο ο τρόπος διαχείρισης και εκτέλεσης του σκοπού υπέρ του οποίου συστάθηκε η ανωτέρω αναφερόµενη συµβολαιογραφική πράξη.

        Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι την ανάκληση της 128/09.09.2011 Απόφασης µας περί «Αίτηση του κ. Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου για την χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήµατος κας Βασιλικής Λιδωρίκη» και την λήψη νέας όπου:
1.-θα εγκρίνουµε την χορήγηση υποτροφίας στον φοιτητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κο Μπέτση Χρήστο του Ευσταθίου µε έναρξη αυτής το ακαδηµαϊκό έτος 2010 έτος εισαγωγής του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και για όλα τα χρόνια κανονικής φοίτησης, σύµφωνα µε την συµβολαιογραφική πράξη «δωρεά εν ζωή» της κας Βασιλικής Λιδωρίκη του γένους Παπαπέτρου
και
2.-θα καθορίζουµε το ποσό της υποτροφίας στο ύψος 4.000 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων ευρών) κατ΄ έτος φοίτησης µέχρι το πέρας των σπουδών µε έτος έναρξης χορήγησης αυτής το ακαδηµαϊκό έτος 2010 , έτος εισαγωγής του κου Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Γαζέτα Παναγιώτη µελέτησε τα έγγραφα, τις σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Ανακαλεί την αριθ. 128/09.09.2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ξηροµέρου περί «Αίτηση του κ. Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου για την χορήγηση υποτροφίας Κληροδοτήµατος κ. Βασιλικής Λιδωρίκη», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης.
2.-Εγκρίνει την χορήγηση υποτροφίας , στον κο Μπέτση Χρήστο του Ευσταθίου, µε έναρξη της αυτής το ακαδηµαϊκό έτος 2010 έτος εισαγωγής του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και για όλα τα χρόνια κανονικής φοίτησης, σύµφωνα µε την συµβολαιογραφική πράξη «δωρεά εν ζωή» της κας Βασιλικής Λιδωρίκη του γένους Παπαπέτρου
3.-Καθορίζει το ποσό της ανωτέρω χορηγούµενης υποτροφίας στο ύψος 4.000 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων ευρών) κατ έτος φοίτησης µέχρι το πέρας των σπουδών, µε έτος έναρξης χορήγησης αυτής το ακαδηµαϊκό έτος 2010 , έτος εισαγωγής του κου Μπέτση Χρήστου του Ευσταθίου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθµό 193 / 2012.
    Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
    Για το ανωτέρω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

5 σχόλια:

 1. μπραβο παλικαρι μου , συνχαρητηρια στους γονεις σου που πηρες τετοια ανατραφη. σου ευχομε τα καλυτερα στη ζωη σου. παντα αξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θερμά συγχαρητήρια στον φοιτητή για την απόφασή του, που υποδηλώνει ήθος, αρετή που λείπει παντελώς στην εποχή μας.
  Θεόδωρος Χολής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. EΥΓΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΜΟΥ!!... ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ!! ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΚΩΣΑ!! ΔΙΔΑΞΕΣ ΗΘΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!! ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μάθημα τιμιότητας από τον Χρήστο. Θα μπορούσε να κρατήσει την υποτροφία χωρίς κανένα πρόβλημα όμως η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στον συνδημότη είναι πάνω από την ανάγκη και τον πειρασμό! Χωρίς δεύτερη σκέψη παραιτήθηκε της υποτροφίας και είχε τη «ψυχή» να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό πίσω 24.000 € πληρώνοντας ακόμα και τα ταχυδρομικά.
  Δυνατό μήνυμα σε δύσκολους καιρούς.
  ΜΠΡΑΒΟ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ.
  ΕΝΑ ΦΥΤΕΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιος του Στάθη είναι, σε ποιον θα έμοιαζε. Δάσκαλε μπράβο για τον γιο σου, σε ευχαριστώ και γω για όσα μου δίδαξες όταν με είχες μαθήτρια!
  ΜΑΡΙΑ ΒΕΒΕΤΙΚΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο