Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Στην Κατούνα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας

         Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη του, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, στην Κατούνα, στις 5 Απριλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το πρωί. 
       Όμως παρά τα πολλά θέματα, το καυτό θέμα με τα κλειστά δημοτικά σφαγεία και που περιμένουν όλοι οι Κατουνιώτες ενημέρωση, δεν υπάρχει στην ημερησία διάταξη. Ας ελπίσουμε προ ημερησίας διάταξης ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Αποστολάκης, ότι θα ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τις προθέσεις και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την επίλυση ενός τόσο μείζονος θέματος.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Κατούνας.

     Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος, στις 5 Απριλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
2.-Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΧΡΟΠΟΥΛΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
3.-Περί χρήσης κτήματος Βοϊδολείβαδου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κονοπίνας. (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Περί εξέτασης αιτήματος εκκαθαριστών, της Κοινοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου Αιτωλ/νίας για αντικατάσταση τους. (Εισηγητής κ. Στούπας)
5.-Περί εκμίσθωσης κτήματος της Τ.Κ. Τρύφου στη θέση ΝΗΣΑ. (Εισηγητής κ. Στούπας)................6.-Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. και αγοράς Μετοχών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
7.-Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.-Περί έναρξης διαδικασιών για αγορά ακινήτου για δημιουργία νέου Νεκροταφείου Τρύφου (βοηθητικός χώρος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και  186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
9.-Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
10.-Καθορισμός γραμμής δόμησης επί της γραμμής παραλίας στη θέση «ΚΟΛΥΜΠΟΣ» εντός οικισμού Παλαίρου της Δ.Ε. Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
11.-Διόρθωση ορίων οικισμού Νέας Καμαρίνας Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
12.-Περί προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
13.-Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».   (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
14.-Έγκριση κανονισμών Οικονομικής Διαχείρισης, Προσωπικού και Προμηθειών και Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
15.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης»(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
16.-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».  (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
17.-Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» για το έτος 2013.  (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)   
18.-Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».  (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
19.-Περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το έτος 2015-2016 για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
20-Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Δημοτικών Επιχειρήσεων ( ΔΗΜΟΣΝΕΤ ).  (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.-Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. (Εισηγητής κ. Στούπας)
22.-Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Σώζος)
23.-Περί έγκρισης απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
24.-Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Πάντας)
25.-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της τριμελούς Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου μας, γεννηθέντων το έτος 2014. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
26.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ". (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
27.-Συγκρότηση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ των παρακάτω έργων: 
-α) Κατασκευή αναμονών παροχέτευσης Οικιακών συνδέσεων Βόνιτσας
-β)κατασκευή ΣΜΑ Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
-γ)Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Παλαίρου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
-δ)Σύνδεση αναμονών αποχετευτικού δικτύου Βόνιτσας και κατασκευή φρεατίων Πεζοδρομίων 
 (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
28.-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 109475. (Εισηγητής κ. Κατσαμπίρης)
29.-Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Σώζος)
30.-Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή αποχωρητηρίων Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
31.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2014. (Εισηγητής κ. Στούπας)
32.-Περί προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τις κατηγορίες προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
33.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
34.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
35.Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
36.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους κοινόχρηστων χώρων και μίσθωμα κοινοτικού βοσκοτόπου και προστίμων ΚΟΚ. (Εισηγητής κ. Πάντας)
37.-Περί επιχορήγησης Αθλητικών σωματείων για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Σώζος)
38.-Χαρακτηρισμός δρόμου Πογωνιάς-Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
39.Αίτηση της «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για ανανέωση άδειας εμπορίας Φυσικού Μεταλλικού νερού». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
40.Ενημέρωση σε αίτημα δημοτών για κατανομή δημοτικών βοσκοτόπων. (Εισηγητής κ. Πάντας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
    
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο