Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων

Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν Υπουργικές ΑποφάσειςΠροσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση:...

1) ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013
Επιλέξιμες Δράσεις: Διάλυση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν στην άδειά τους το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» μηχανότρατα.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες μηχανοτρατών.
2)   ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» του ΕΠΑΛ 2007-2013
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν στις Δράσεις,
1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα. 
3) ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» του ΕΠΑΛ 2007-2013.
Αφορά χρηματοδότηση επενδύσεων του τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στις δράσεις:
1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Η Υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης από ενδιαφερόμενους θα γίνεται:
• για το Μέτρο 1.1«ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, έως 19-04-2015 για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης του 2010 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων, και έως 19-05-2015 για νέες αιτήσεις.
•           για τα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» μέχρι την 29η Μαΐου 2015  στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ και αντίγραφο του φακέλου κατατίθεται και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών ενοτήτων και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο