Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Δείτε πόσο κόστισαν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

         Το κέντρο Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, είχε την ευθύνη των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2015 και έχει ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά τι κόστισαν  οι φετινές εκδηλώσεις. 
      Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του κέντρου Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» το φετινό κόστος του εθνικού εορτασμού, ανέρχεται γύρω στο ποσό των 7.500€.
    Τα έξοδα έχουν να κάνουν με τον σημαιοστολισμό, δάφνινα στεφάνια, την μικροφωνική κάλυψη, παράθεση μπουφέ και γεύματος στην Κατούνα, φιλαρμονικές Μεσολογγίου και Λευκάδας!, κ.α. 

Ας δούμε λίγο πρώτα τις δαπάνες στην Κατούνα: 
      Να επισημάνουμε και το παράδοξο, ενώ στις δαπάνες υπάρχουν: Α)-ΚΑΤΟΥΝΑ: Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Δημοτική Φιλαρμονική Ι.Π. Μεσολογγίου έναντι του ποσού των 650,00 ευρώ σύνολο, και Β)-ΠΑΛΑΙΡΟΣ: Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Φιλαρμονική Λευκάδος έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ σύνολο, οι μπάντες δεν εμφανίστηκαν ποτέ (όσο τις είδατε εσείς, τόσο τις είδαμε κι εμείς!!). Εμείς τη μόνη φιλαρμονική που είδαμε είναι της Βόνιτσας που εμφανίστηκε παρά τη βροχή αφιλοκερδώς και εθελοντικά….

Δείτε πόσο κόστισαν:........ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2015
Στη Βόνιτσα σήμερα 08/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 118/02-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντ/δρος μέλος
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος  
5. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεροκωστόπουλος Κων/νος,
2.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 9ο: Διοργάνωση εορτασμού Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε του Δ.Σ. τα εξής:
     Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνεται εκδήλωση για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση προτείνουμε να γίνει στο χώρο της παρέλασης του κάθε τοπικού διαμερίσματος και να περιλαμβάνει μπουφέ με την προμήθεια γλυκών (κωκ, καφές) δηλαδή των παραδοσιακών κερασμάτων στις επετείους αυτές.
   Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

   Στο Τ.Δ. Κατούνας κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου πραγματοποιείται το κάλεσμα των Ηρώων με τη συμμετοχή μιας ομάδας Σαρακατσάνων ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες που παρελαύνουν και καταλήγουν στην πλατεία με παραδοσιακούς χορούς.
     Για το λόγω αυτό προτείνουμε την διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2015 στα πλαίσια διοργάνωσης των Εθνικών επετείων.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
     Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 7.500,96 ευρώ υπό τον Κ.Α.00-6443 με αριθμό Π.Α.Υ. Α-68/2015 για την διοργάνωση του εορτασμού Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2015.

Για το Τ.Δ. Βόνιτσας:
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού στον Αριστείδη Σιδέρη έναντι του ποσού των 813,00 ευρώ καθαρού ποσού και 186,99 ευρώ Φ.Π.Α. 999,99 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 350,00 ευρώ καθαρού ποσού και 80,50 ευρώ Φ.Π.Α. 430,50 ευρώ σύνολο.

Για το Τ.Δ. Κατούνας
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού στον Αριστείδη Σιδέρη έναντι του ποσού των 406,50 ευρώ καθαρού ποσού και 93,50 ευρώ Φ.Π.Α. 500,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 350,00 ευρώ καθαρού ποσού και 80,50 ευρώ Φ.Π.Α. 430,50 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στον Νάκο Γαβριήλ, έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ καθαρού ποσού και 184,00 ευρώ Φ.Π.Α. 984,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Δημοτική Φιλαρμονική Ι.Π. Μεσολογγίου έναντι του ποσού των 650,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση μπουφέ στον Σκυφτούλη Απόστολο έναντι του ποσού των 320,00 ευρώ καθαρού ποσού και 41,60 ευρώ Φ.Π.Α., 361,60 ευρώ σύνολο.

Για το Τ.Δ. Παλαίρου
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού στον Αριστείδη Σιδέρη έναντι του ποσού των 406,50 ευρώ καθαρού ποσού και 93,50 ευρώ Φ.Π.Α. 500,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την κάλυψη φιλαρμονικής μπάντας στην Φιλαρμονική Λευκάδος έναντι του ποσού των 800,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 328,00 ευρώ καθαρού ποσού και 75,44 ευρώ Φ.Π.Α. 405,44 ευρώ σύνολο.

Για το Τ.Δ. Μοναστηρακίου
Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 366,00 ευρώ καθαρού ποσού και 84,18 ευρώ Φ.Π.Α. 450,18 ευρώ σύνολο.

Για όλα τα Τ.Δ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
Αναθέτει την προμήθεια δάφνινων στεφανίων στην Δεληνικολή Ειρήνη, έναντι του ποσού των 875,00 ευρώ καθαρού ποσού και 113,00 ευρώ Φ.Π.Α. 988,75 ευρώ σύνολο.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 28/2015
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

19 σχόλια:

 1. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι φιλαρμονικες ανόητοι είναι για να πληρωθούν οι φιλαρμονικές που ήρθαν του Αγίου Αθανασίου στην Κατούνα και για την καρα Αγιου που ήρθε στην Πάλαιρο ..... Όσο αφορά το γεύμα σε ψητοπωλεία της Κατούνας είναι για να πληρωθούν τα χρωστούμενα του Φερεντίνου και του Σολδάτου από παλαιότερα γεύματα. Αν αμφιβάλεται ρωτήστε και την αντιπολίτευση που ψήφισε την δαπάνη από ότι φαίνεστε στο διαυγεια.
  Ξέρω ότι δεν θα το δημοσιεύσεις ,αλλά τα λέω για να τα ακούσεις απλά εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ.!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο πανικος τους ειναι τοσο μεγαλος που εφτασαν να λεν τους δημοτες ανοητους,και να κατηγορουν ξανα την προηγουμενη δημοτικη αρχη,για πες μας εκει στο διαυγεια που κοβεται για δηθεν καθαρισμους 530 ευρω σε ανθρωπους που δεν εχουν καμια σχεση με τον δημο τι γινεται?μηπως κανατε συμφωνια να πληρωθουν τα αδερφια τουσ και το σοι τους που εχουν σε μαυρη εργασια.Ντροπ σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ Ο 10.00 ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ . ΑΛΛΑ ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΤΟΤΕ. ΑΡΑ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΡΟ.
  ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΙΛΛΗ ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΛΗ Η ΚΑΤΟΥΝΑΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΓΟΠΟΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΔΑΤΟΥ.
  ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ...........ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΖΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ: Μήπως και για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2015 φταίει ο Σολδάτος; Ας αναλαβει επιτέλους τις ευθύνες της η δημοτική αρχή και ας αφήσει τις κακομοιριές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ....ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΝ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ . ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ .........ΑΦΗΣΑΝ 2.500.000 ΧΡΕΟΙ . ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΒΟΛΕΥΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ειναι ο φοβος σας τοσο για τον Σολδατο που ξεσπατε τωρα,αφου τοσα χρονια ηταν δημαρχος και εσεις αντιπολιτευση,οπως ακουγεται τρεμετε στην ιδεα μηπως ξαναγυρισει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μπράβο έτσι θα σας περάσει ο Αποστολάκης θα κυβερνάει για δέκα χρόνια,σας δώθηκε η ευκαιρεία αλλά την κλωτσήσατε,ανίκανα.Τώρα στην απέξω να σας κυβερνά ο ΜΠΟΜΠΟΣ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ,400,000 ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΤΕ,ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΑΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΛΕΙΡΩΣΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010.ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΑ?ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Για πες μας εσυ που μας λες ανοητους και ξερεις ολα περι δημου τι σημαινει αυτο στο διαυγεια Αποψίλωση-Αποκομιδή απορριμάτων από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου.Αποψίλωση-Αποκομιδή απορριμάτων στη ΜΕΔΕΩΝΩΣ και το ιδιο της ΠΑΛΑΙΡΟΥ,Αυτα τα ατομα που δεν εχουν καμια σχεση με τον δημο αλλα εχουν σχεση με αυτους που δουλευουν με μαυρη εργασια και με υπαλληλους του δημου,Τα δινεται σε αυτους τα 500 ευρω να τα δωσουν στους εργατες?εχετε το θρασος και μιλατε κιολας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 12. ορνια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ασχετοι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Τα γάλατα δεν πίνονται χωρίς μουσική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΕΓΩ ΘΑ ΤΑ ΠΩ ΛΙΓΟ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΚΑ ΟΡΕ ΠΑΠΑΡΑ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΝΗΧΤΑ ΤΑ ΚΓΑΒΑΣ ΚΑΙΤΑΦΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΣ ΤΑ 800 ΗΝΑΙ ΤΑ ΜΙΣΑ ΑΠΟΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΟΛΙΜΟΥ ΑΗΚΝΗΣ ΚΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΡΤΟΝ ΔΙΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΜΕΤΑ ΤΗΜΗΣ Ο ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
  ΝΑΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ [ ΒΙΛΗΣ ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μου αρεσετε εσεις οι ξηρομεριτες ολο κουτσομπολιο να προσφερετε κατι καλο δε το βλεπω ,για ολα τα ασχημα φταιει ο καιρος ,ο γειτονας ,ο Δημος , το κρατος .Για τον εαυτουλη μας κουβεντα !!!! 5.02 Αφου εχεις τετοια στοιχεια γιατι δε τα δινεις στον εισαγγελεα επωνυμα αρα λογια του καφενειου ειναι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Οι παραπάνω δηλώσεις διαστρεβλώνουν πλήρως την πραγματικότητα και την έννοια των παρατιθέμενων στοιχείων.

  Ζητείται Εισαγγελέας διαφθοράς.

  Στο πλαίσιο της έρευνας, θα ελεγχθεί ποινικά ο πρόεδρος Του κέντρου Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

  Αναμένω από τη σημερινή δημοτική αρχή να ανασκευάσει άμεσα και χωρίς υπεκφυγές, πλήρως την αλήθεια και την πραγματικότητα σε σχέση με το τι αντιπροσωπεύουν τα εκ μέρους της παρατιθέμενα στοιχεία.

  Σε διαφορετική περίπτωση είμαι αναγκασμένος να απευθυνθώ στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. δεν εχω να παω πουθενα στον εισαγγελεα ας πανε οι αρμοφδιοι και δεν ειναι λογια καφενειου εχουν το θρασος και τα βαζουν και στο διαυγεια,ναι οντως φταιει ο δημος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πήγαινε 10.42. ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ .......ΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ......... ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΑΝ ΑΘΩΩΘΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΣΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ......
  Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ . Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΘΕΛΕΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Οι φιλαρμονικές ήταν εκεί απλά λόγο βροχής και λόγο του οτι δεν έγινε παρέλαση έφυγαν . Πρέπει όμως να πληρωθούν γιατί ήρθαν,,,,,,,,,,,,,
  Τάδε ελάλησεν και απεδώθει δικαιοσύνης .................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Από ότι κατάλαβα οι φιλαρμονικές χρησιμοποιήθηκαν σε εκδηλώσεις που έγιναν . Απλά δεν μπορούσαν να τις πληρώσουν τότε και τις πληρώνουν τώρα . Ε ωραία και ποιά η απάτη για να γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Άλλωστε ψηφίστηκε ομόφωνα . Άρα και από την αντιπολίτευση.
  Ασχολείστε με ανούσια θέματα και χάνεται την αξιοπιστίας σας αγαπητό xiromero.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο