Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΝΕΟ: 13 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016

     Σε προκήρυξη 13 θέσεων εργασίας αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
     Έτσι αποφάσισε ομόφωνα και την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δεκατριών (13) ατόμων: 1.-Τρία (3) άτομα Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ, 2.-Τρία (3) άτομα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, 3.-Τέσσερα (4) άτομα Μαγείρων ΔΕ, 4.-Τρείς (3) άτομα Γενικών Καθηκόντων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»........Αναλυτικά: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/2015
Στη Βόνιτσα σήμερα 08/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 118/02-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του  Ν3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών,
βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.-Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος  
2.-Τραυλός Σωτήριος, Αντ/δρος μέλος
3.-Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4.-Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος 
5.-Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεροκωστόπουλος Κων/νος,
2.- Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη,
 Εκπρόσωπος Εργαζομένων


Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 4ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2015-2016.»

      Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισερχόμενη στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει στο Δ.Σ. το θέμα του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέχρι 11άμηνης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Π.Σ. του Δήμου.
        Το προσωπικό στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης δεν επαρκεί για την ορθή λειτουργία αυτών. 
     Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μετακινούμε υπαλλήλους για να προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των Σταθμών.

Ο Δ.Π.Σ. Θυρρείου λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ και θα χρειαστούμε 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μια ΔΕ Μαγείρων.
Στον Δ.Π.Σ. Αγίου Νικολάου θα χρειαστούμε μια θέση ΔΕ Μαγείρων.
Στον Δ.Π.Σ. Κατούνας θα χρειαστούμε μια θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παλαίρου θα χρειαστούμε μια ΔΕ Μαγείρων και μια ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
Ο Δ.Π.Σ. Μοναστηρακίου λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ και θα χρειαστούμε 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μια ΔΕ Μαγείρων.
Ο Δ.Π.Σ. Δρυμού λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, και θα χρειαστούμε 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μια ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Στον Δ.Π.Σ. Βόνιτσας συνταξιοδοτήθηκαν η μαγείρισσα και η καθαρίστρια και έχουμε μετακινήσει τον Μάγειρα του Δ.Π.Σ. Αγίου Νικολάου και απεβίωσε και μία υπάλληλος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και για να λειτουργήσει ο Σταθμός θα χρειαστούμε 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και μία ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Οι παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση οργανισμό του Ν.Π.Δ.Δ., έχει πιστωθεί αντίστοιχα στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 στον Κ.Α. 10-6041 το ποσό των 67.600,00 ευρώ και θα πιστωθεί και στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 ανάλογο ποσό.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Και εγκρίνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού συνόλου δεκατριών (13) ατόμων:
1.-Τρία (3) άτομα Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ
2.-Τρία (3) άτομα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ
3.-Τέσσερα (4) άτομα Μαγείρων ΔΕ
4.-Τρείς (3) άτομα Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 23/2015
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

1 σχόλιο:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο