Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

12 Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» αποφάσισε ομόφωνα και την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων σύνολο ήτοι:
δύο (2)ΠΕ Νηπιαγωγών, Τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, τέσσερις (4) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». Τα 12 άτομα αυτά θα προσληφθούν σε λίγες μέρες από Απρίλιο του 2015.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:.....ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2015
Στη Βόνιτσα σήμερα 08/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που
ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 118/02-03-2015 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2.-Τραυλός Σωτήριος, Αντ/δρος μέλος
3.-Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4.-Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος 
5.-Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεροκωστόπουλος Κων/νος,
2.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 5ο: «Πρόσληψη Προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διμήνου χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών (άρθρο 20 παρ. 4Ν2738/1999, ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999)»

Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) και με την αριθ.31575/13-9-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
      Εξαιτίας της καθυστέρησης για την επικύρωση πρακτικών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που απαιτούσε ο ΑΣΕΠ για την έκδοση προκήρυξης για προσωπικό ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενη απόφαση δεν θα υλοποιηθεί και θα επανέλθουμε εκ νέου με νέα απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σύμφωνα με τη νέα πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ υπ’αρίθμ. 1551/02-07-2014. 
      Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και έκδοσης προκήρυξης θα χρειαστούμε προσωπικό για να μην κλείσουν οι Παιδικοί Σταθμοί.

Το προσωπικό στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης δεν επαρκεί για την ορθή λειτουργία αυτών. Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2015 απεβίωσε μια Βρεφονηπιοκόμος ΤΕ υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. που είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από 01/01/2014 συνταξιοδοτήθηκαν η μαγείρισσα και η καθαρίστρια του Δ.Π.Σ. Βόνιτσας. 

   Συγκεκριμένα στον 
-Παιδικό Σταθμό Παλαίρου χρειάζονται μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και μία (1) ΔΕ Μαγείρων. 
-Στον Παιδικό Σταθμό Δρυμού χρειάζεται μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγός. 
-Στον Παιδικό Σταθμό Βόνιτσας χρειάζονται δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
-Στον Παιδικό Σταθμό Θυρρείου χρειάζονται μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών και μία (1) ΔΕ Μαγείρων. 
-Στον Παιδικό Σταθμό Μοναστηρακίου χρειάζονται μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και μία (1) ΔΕ Μαγείρων. 
-Στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου χρειάζεται μία (1) ΔΕ Μαγείρων. 
-Και στον Παιδικό Σταθμό Κατούνας χρειάζεται μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Τα άτομα αυτά θα προσληφθούν από Απρίλιο του 2015.

Οι παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί στον οργανισμό του Ν.Π.Δ.Δ., έχει πιστωθεί αντίστοιχα στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 στον Κ.Α. 10-6041 το ποσό των 31.200,00.

Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Και εγκρίνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων σύνολο ήτοι: 
δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών, Τέσσερις (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, τέσσερις (4) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». 
Οι παραπάνω θέσεις θα επιβαρύνουν τον ΚΑ 10-6041 με το ποσό των 31.200,00 ευρώ για το οικ. Έτος 2015.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 24/2015

Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ   ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

3 σχόλια:

  1. πουθενα δεν γινονται αιτησεις ,οποιον γουσταρουν βαζουν.
    αδικα ψαχνεστε.τοσους εχει με μαυρα οι αιτησεις θα τον στενοχωρησουν,οχι βεβαια.
    κατα τα αλλα δημαρχος για ολους. ειστε ενα τιποτα.
    Παντελη εσυ και ο περιγυρος σου οι μεγαλυτεροι κωλοτουμπες....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο