Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής : 1) Ζητείται πλήρης διαφάνεια στο Δήμο μας. 2) Ζητείται επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης που να ασκεί τον έλεγχο. 3) Ζητούνται Δημοτικοί Σύμβουλοι να σταθούν στο ύψος τους


ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής

Μαθηματικός

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 31-01-2021

<< Δεν Διοικείται ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με πλήρη διαφάνεια.

Δεν Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.>>.....

Aγαπητοί Αναγνώστες

Συνεχίζουμε και σήμερα την ενημέρωση σας. Παρακαλούμε τον αναγνώστη να διαβάσει το πρώτο μέρος του άρθρου. Αυτό δημοσιεύτηκε στην φιλόξενη τούτη ιστοσελίδα την Κυριακή 24-01-2021. Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες στο διαχειριστή της ιστοσελίδας για το βήμα επικοινωνίας , το οποίο μου παρέχει.

Σας παρουσιάζουμε μεγάλες αποκαλύψεις και αλήθειες, οι οποίες στηρίζονται σε επίσημα έγγραφα, στη δική μου βιωματική δράση και βεβαίως στην δική μου γνώση και εμπειρία. Όλα αυτά στηρίζονται στην δική μου διαπίστωση μετακινούμενος πολλές φορές σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου έχοντας μαζί μου αποφάσεις , χρηματικά εντάλματα πληρωμής και βεβαίως τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την φωτογράφηση και εγγραφή αδιάσειστων στοιχείων. Έχω πάει εκεί που ουδείς φαντάζεται και έχω καταγράψει τόσα πολλά τα οποία έχω στο αρχείο μου. Θα βγουν όλα στον αέρα. Κάντε υπομονή.

Θα ήταν βασική μου παράλειψη να μην αναφέρω τις άπειρες συζητήσεις, που έχω κάνει με εκατοντάδες πολίτες σε όλο το Δήμο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Οι συζητήσεις αυτές με έκαναν ακόμη σοφότερο. Στη ειλικρινή δε προτροπή των περισσότερων, δάσκαλε να προσέχεις, τους απαντώ δημοσίως. Έχουν γνώση οι φύλακες.

Και όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν 5-6 που αρνήθηκαν να με συναντήσουν και να μιλήσουμε. Σε αυτούς λέω, σας συγχωρώ . Μακάρι να ξέρατε τι κάνατε.

Για πολλοστή φορά τονίζω. Δεν ασχολούμαι με εργολάβους, προμηθευτές, εταιρείες. Πολιτική κριτική κάνω στη Δημοτική Αρχή και στους Δημοτικούς Συμβούλους


ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Πρωτοφανές αλλά ΑΛΗΘΙΝΟ: Ανάδειξη αναδόχου σε έργο 70.000 ευρώ με έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) !!!

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 6Ζ7ΦΩ6Ζ-ΜΤ2 Υπάρχει μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ . Από το πρακτικό της 27ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αριθμός Απόφασης 264/2020

ΘΕΜΑ:<< Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Κατασκευή στεγάστρων κοινόχρηστων χώρων Δήμου».

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 9 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ η οικονομική επιτροπή …..

Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Κατασκευή στεγάστρων κοινόχρηστων χώρων Δήμου».

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον ανάδοχο ………….με ποσοστό έκπτωσης ένα τις εκατό (1%) αφού ελέγχθηκε η νομιμότητα και η εγκυρότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και ομόφωνα η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι είναι σύμφωνα με την αριθμ. 8135/22-07-2020 διακήρυξη. -Μειοψήφησε ο κ.Πέρλης Απόστολος και ο κ.Μασούρας Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264/2020 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ .

Από τη σύμβαση προκύπτει το εξής:

Η προμήθεια αφορά την τοποθέτηση σκιάστρων (πέργκολας) επί της πλατείας Ανακτορίου έμπροσθεν των καταστημάτων υγειονομικού κυρίως ενδιαφέροντος.

Σχόλια.

1) Ο διαγωνισμός έπρεπε να επαναληφθεί λόγω της έκπτωσης ένα τις εκατό (1%). Είναι πολύ χαμηλό.

2) Ερωτώ, υπήρχε άλλη προσφορά και ποια;

3) Λόγω της πανδημίας έχω τρεις μήνες να πάω στο Δήμο. Θα το δω πρώτα το έργο και θα επανέλθω.


ΟΓΔΟΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ακολουθούν αποσπάσματα από αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αφορούν διάφορες προμήθειες υλικών με απευθείας αναθέσεις.

1η απόφαση

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΣΦ7Ω6Ζ-ΡΑΠ Υπάρχει μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ». 2. Την έγκριση της από 11-08-2020 τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Την απευθείας ανάθεση στον ……………στην συνολική τιμή των 5.997,88 € με Φ.Π.Α (24%).4.Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ.

2η απόφαση

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΓΔΓΩ6Ζ-200 Υπάρχει μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». 2. Την έγκριση της από 22-12-2020 τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Την απευθείας ανάθεση στον ……………. στην συνολική τιμή των 6.294,39 € με Φ.Π.Α (24%). 4.Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

3η απόφαση

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΜΩΩΩ6Ζ-2 Ε3 Υπάρχει μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΑΠΟΦΑ΢ΙΖΟΤΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΤ». 2. Την έγκριση της από 15-12-2020 τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Την απευθείας ανάθεση στην …………… ….. στη συνολική τιμή των 6.752,79€ με Φ.Π.Α (24%).

…………

5) 4.Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

4η απόφαση

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 6ΩΜΦΩ6Ζ-ΔΩΟ Υπάρχει μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». 2. Την έγκριση της από 15-12-2020 τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ». και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

. 3. Την απευθείας ανάθεση στην ………….., στην συνολική τιμή των 2.999,36 € με Φ.Π.Α (24%). 4……..

5.Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ.

Βεβαίως εδώ δεν έχουμε πλήρη διαφάνεια.

Δεν δημοσιεύτηκε τι ακριβώς αγοράστηκε, ποια είναι η τιμή μονάδας και πόσα είδη αγοράστηκαν ανά κατηγορία.

Δεν δημοσιεύτηκε ποιες άλλες προσφορές υπήρχαν αν υπήρχαν.

Δεν δημοσιεύτηκε το ποσοστό έκπτωσης αν υπήρχε του κάθε αναδόχου.

Σας ενημερώνω ότι δυστυχώς δεν είναι η μοναδική απόφαση που έχει ουσιαστικές ελλείψεις.Αγαπητοί Συνδημότες

Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα στο Δήμο μας. Υπάρχουν πολλές δεκάδες παρόμοιες αποφάσεις.

Συνεπώς

1) Ζητείται πλήρης διαφάνεια στο Δήμο μας.

2) Ζητείται επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης που να ασκεί τον έλεγχο.

3) Ζητούνται Δημοτικοί Σύμβουλοι να σταθούν στο ύψος τους.Δήμαρχε κ Αποστολάκη

Στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνετε εισηγήσεις. Δεν ψηφίζετε. Αυτά ορίζει η νομοθεσία.

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκτός από εισηγήσεις Ψηφίζετε κιόλας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.Αναπληρωτή Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε Οικονομικών κ ΒίτσαΑναγκάζομαι να γράψω με λύπη. Πολιτικά με απογοητεύσατε. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.

Το τρίτο μέρος του άρθρου θα δημοσιευτεί τη Κυριακή 07-02-2021.

Θα αρχίσει στο προσεχές μέλλον η δημοσίευση ποσών ανά κατηγορία και ανά έτος.

Δημοσίευση σχολίου

28 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;
 1. Εσύ δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις απ'το να ανεβάζεις δημοσιεύματα; Αφού δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απογοητευση; ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ. ΕΝΑ ΨΕΜΑ. ΕΝΑ ΑΓΕΝΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. . ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΕΘΑΜΈΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΩΡΑ. "ΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΆ "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προμηθευτής και εργολάβος σε πολλές περιπτώσεις είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό λέγεται κατάτμηση και ασφαλώς είναι παράνομο όταν το άθροισμα υπερβαίνει τα 24.800 ευρώ. Επίτροπε έτσι δεν είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΥΡΙΕ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΤΑΝΤΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΖΗΤΑΤΕ.ΤΗ ΜΙΑ ΛΕΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΛΕΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.ΚΑΙ ΔΙΕΡΩΤΑΜΕ ΤΙ ΣΥΜΦΑΙΡΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΗΤΗΤΕ.ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΜΦΑΙΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΗΤΗΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δημοτικός Σύμβουλος προμηθευτής του Δήμου χρόνια τώρα. Βέβαια τώρα τα τιμολόγια κόβονται στο όνομα της πεθεράς του. Ντροπή δεν υπάρχει καθόλου ρεεεεεεεεεεεεεεεε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διαφάνεια χωρίς δημοσίευση της μελέτης έργου ή προμήθειας δεν υπάρχει. Αυτή την υπογράφουν υπάλληλοι του Δήμου. Για αυτό δεν την δημοσιεύουν. Θα απολογηθούν άπαντες όμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μόνος σου τα λες, μόνος σου τα γράφεις Κώστα. Κανένας δεν σε παίρνει στα σοβαρά, μόνο το site αυτό που έχετε τις ίδιες ιδέες. Χαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στη πλατεία της Βόνιτσας με λεφτά των Δημοτών , η Δημοτική Αρχή φτιάχνει τα καταστήματα ημετέρων. Αυτό είναι σκάνδαλο ολκής. Δεν πρόκειται για κοινόχρηστούς χώρους. Πρόκειται για χώρους των καταστημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με Eκπτωση 1 τοις εκατό δεν υπάρχει ανάδοχος σε δημοτική αρχή που σέβεται τον εαυτόν της και το δημόσιο χρήμα. Εκτός και αν ................ μελάτο το μέλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κόψε και ένα τιμολόγιο για να πληρώσω τους εργάτες. Αυτό όμως θα το ξέρουμε εμείς οι δύο. Δεν θα το πεις πουθενά. Το κατάλαβες;

  Σε ποιόν ανήκει αυτή η φράση; Σε ποιους τι λέει;

  Μίλησαν και κατέθεσαν αρκετά πουλάκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 12:42 π.μ

  Δημοσίευσε ότι θέλεις.

  Κάνε ότι αποκαλύψεις θέλεις.

  Πήγαινε όπου θέλεις και κάνε καταγγελίες.

  Καθαρός ουρανός αστραπές ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ.

  Γράψε το όνομα σου.

  Έχεις το θάρρος;

  Ραντεβού στα γουναράδικα.

  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός

  Για το κύριε Καθηγητά σε εισαγωγικά σου λέω.

  Σου εύχομαι από καρδιάς να αξιωθείς να χαρείς αυτά που εγώ απόλαυσα 25 χρόνια μέσα στις

  αίθουσες διδασκαλίες.

  Σου εύχομαι να αποκτήσεις το τίτλο του δασκάλου.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην μου Το κάνεις αυτό φοβήθηκα. Δεν χρειάζεσαι όνομα ξέρεις ..... Έχω ένα φάκελο για εσένα μέχρι το ταβάνι. ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΣ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΠΟΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΟΥ. ΘΑ ΣΤΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ.....Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΧΡΙΕΖΕΤΑΙ ΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ.
   ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΜΟΝΟ......

   Διαγραφή
 12. Ο Κώστας δεν μασάει από απειλές. Είναι ελεύθερος άνθρωπος και πεντακάθαρος. Έχετε στοιχεία να αντικρούσετε αυτά που γράφει; Αν όχι θα χάσετε τον ύπνο σας. Μου έχει δείξει μέρος από τις επόμενες δημοσιεύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αργά ή γρήγορα ο κοσμάκης θα κατανοήσει ότι 100 βδέλλες πίνουν το δημόσιο χρήμα. Κάποιοι αυτό φοβούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο Δήμο μας. Μπράβο δάσκαλε. Λες τα πράγματα με το όνομα τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δημοτικοί σύμβουλοι μην καλύπτετε τις παρανομίες τους. Έχετε υποχρέωση απέναντι στους μη διαπλεκόμενους δημότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ασφαλώς και γνωρίζω πολύ περισσότερα από αυτά που έχω δημοσιεύσει.

  Για κάποιους έρχονται μεγάλες μπόρες , άγριες θάλασσες και ψυχροί βοριάδες.

  Βρίστε , απειλείστε, γράψτε και πείτε άθλιες αθλιότητες εναντίον μου.

  Δεν σας φοβάμαι.

  Ένα δεν μπορείτε, να κάνετε.

  Να με εκβιάσετε.

  Είμαι πεντακάθαρος.

  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟΣ ΕΣΥ;....ΕΣΥ ΑΠΕΙΛΕΙΣ ΕΣΥ ΒΡΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΕΚΒΙΑΖΕΙΣ.. ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΣΟΥ ΚΟΠΗΚΕ ΤΟ ΚΟΚΟ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΑΠΟ ΠΟΥ.ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΠΑΝΩ ΣΟΥ;;; ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΑΙΔΕΥΤΕ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕ ΥΠΑΛΛΗΛΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ; ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΕΝΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΑ ΘΕΣ ΚΙ ΑΛΛΟ; ΕΡΧΕΤΕ.....

   Διαγραφή
 17. Πάντα τη μισή αλήθεια για να μπερδεύεις τους δημότες και να δημιουργείς εντυπώσεις. Αναλυτικά τα υλικά που αγοράστηκαν θα τα βρεις στα αντίστοιχα τιμολόγια. Φυσικό είναι να μην ξαναγράφονται αναλυτικά στη εγκριτική της δαπάνης. Ανακαλύπτεις συνεχώς σκάνδαλα αλλά δεν μπορείς να δεις τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο και να συγκρίνεις με άλλους δήμους. Αλλά σε μάθανε όλοι και καταλαβαίνουμε τι σε παρακινεί σε τέτοιες συμπεριφορές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΟΥ ΤΕΚΝΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΒΙΤΣΑ
  ΩΡΑΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΕΧΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 9:12 ΠΜ
  Ρώτησε τον Επίτροπο Βίτσα να σου απαντήσει αν ο Κώστας έχει δίκιο. Τι αγοράζεται, πόσο αγοράζεται και τι ποσότητες αγοράστηκαν πρέπει να αναγράφονται στην απόφαση απευθείας ανάθεσης και να δημοσιεύονται. Αυτό λέει ο νόμος. Καλές απολογίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Υπάλληλοι προσέχετε τις υπογραφές σας. Τη κρίσιμη ώρα της απολογίας θα μείνετε μόνοι σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ποια πολιτικά τέκνα και ...... Τα δυο αδέρφια πάντα για την πάρτη τους. Πρώτα ο μεγάλος έπινε από μικρο δήμο ,τώρα ο μικρός πίνει από τον μεγάλο δήμο. Όποιοι τους ακολουθούσαν (και τους ακολουθούν) ως ιδεολόγους και προοδευτικους ας τα δουν αυτά.(ακόμη οι "κοιλιές" δεν χόρτασαν ,όπως δεν χορταίνει το "μάτι")

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΤΑΝΤΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟ ΚΟΛΗΤΟ ΣΟΥ .ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. 5:29 και 5:35 μμ
  Καλημέρα και ήρεμα.

  Για την ουσία θα πείτε- θα πεις κάτι.

  Για τα συμβαίνοντα στο Δήμο.

  Περισσότερα λίαν προσεχώς.

  Ο Κώστας δεν μασάει από απειλές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κωστάκη για τα 50ευρα ,ξέρεις εσύ από που , να μην βρίζεις και ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ κόσμο.....γελανε οι υπηρεσίες με τις "καταγγελίες "" σου......ολα γίνονται για συγκεκριμένο λόγο. Και μιας και ειρωνεύεσαι πες μας για ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΣΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΕ ΜΙΑ ΜΥΝΗΣΗ ΑΛΛΟ ΠΡΑΜΑ......

   Διαγραφή
 24. Για τις οποιες υβρεις , μπορείτε να απευθύνεστε στη διωξη ηλετρονικού εγκλήματος...και τα βρίσκουνε ολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή