Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες διαγράμμισης


Απόφαση «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 80+300», του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, δόθηκε στη δημοσιότητα......

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας, από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 80+300.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

ΑΡΘΡΟ (1)


1.-Η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού», περιοχής ευθύνης μας, ήτοι:

α. από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 80+300 (κατεύθυνση προς Ιωάννινα) και

β. από την χ/θ 65+202 έως την χ/θ 70+000 (κατεύθυνση προς Αντίρριο), για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.

2.-Ειδικότερα, προβλέπεται να εφαρμοσθούν:

α. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-2: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής Λωρίδας» σε συνδυασμό με τυπική διάταξη ΜΙΔ-11: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας στο ύψος Α/Κ» της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)», με μέγιστο μήκος εφαρμογής τα 4 χλμ.

β. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-1: Εργασίες Μικρής Διάρκειας /Αποκλεισμός δεξιάς Λωρίδας» σε συνδυασμό με τυπικές διατάξεις ΜΙΔ-12α & ΜΙΔ-12β: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ» της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)», με μέγιστο μήκος εφαρμογής τα 4 χλμ.

3.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, καθημερινά από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου και κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 01/02/2022 έως και την Δευτέρα 28/02/2022.

Επισημαίνεται ότι, η σήμανση για την εφαρμογή ανωτέρω αποκλεισμών θα υλοποιείται και διαδοχικά μεταξύ τους την ίδια ζώνη εργασίας, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο θα πραγματοποιείται άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) & (5) σχετικά:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 01/02/2022, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης έως την δύση του ηλίου της 28/02/2022.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

agriniopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο