Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας: Μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι την 25/05/2009 έγινε η προδημοσίευση του προγράμματος του νέου κύκλου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, της παροχής των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό του 1 δις 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος
Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων της αγοράς (Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός, Παροχή Υπηρεσιών).
Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 50% για τους τομείς Μεταποίησης, Παροχής Υπηρεσιών και Εμπορίου και έως 100% για τον τομέα του Τουρισμού), μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης και δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, δαπάνες προώθησης.
Προϋπολογισμός προτάσεων: Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €. Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €. Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €. Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.
Ποσοστό Επιχορήγησης: Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας εντάσσεται στη γεωγραφική ζώνη Β με ποσοστό επιχορήγησης 65%.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής: Αναμένεται Ιούνιος 2009
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., (εκτός των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
* να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
* να απασχολούν 0-49 άτομα.
* να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
* να έχουν θετικό μέσο όρο κερδών κατά τον χρόνο λειτουργία τους.
* να λειτουργούν νόμιμα.
* η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
* Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που θα αξιολογηθεί για την λήψη της επιδότησης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μια θεματικές ενότητες.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες ενέργειες θα υλοποιηθούν μέσω των παρακάτω δαπανών:
- Κτίρια και εγκαταστάσεις (έως 50% για τους τομείς Μεταποίησης, Παροχής Υπηρεσιών και Εμπορίου και έως 100% για τον τομέα του Τουρισμού)
- Μηχανήματα - Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
- Εξοπλισμός-εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για ανάγκες μονάδας
- Συστήματα αυτοματοποίησης -Δικαιώματα Τεχνογνωσίας -Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας - Δαπάνες προώθησης - Αμοιβές Συμβούλων. Από την Δευτέρα 25 Μαϊου 2009 θα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες, στο πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει και έγκριση του σχεδίου.
Ολοκλήρωση των έργων
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνάει τους 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης για τους τομείς του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών και τους 18 μήνες για τους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση, παρέχονται στους δικτυακούς τόπους του Ε.Σ.Π.Α. http://www.espa.gr/ και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας http://www.etakcci.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών, 2ος Όροφος, Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καρράς, τηλ. 26410 74622 & Λάμπρος Σαμαρτζής, 26410 74621.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο