Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Συνεχίζεται την ΔΕΥΤΕΡΑ η διακοπείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

            Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι η διακοπείσα συνεδρίαση της 22ης Ιουλίου 2019, θα συνεχιστεί, τη Δευτέρα 29η Ιουλίου 2019, ώρα 18:30 στη Βόνιτσα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης (εξ΄αναβολής) από έλλειψη απαρτίας».

             Σας ενημερώνουμε ότι στην προγραμματισμένη για την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:30 TAKTIKH Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν δύο (2) εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματα, κατόπιν ακολούθησε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Μετά το πέρας της διακοπής, διαπιστώθηκε μη απαρτία των μελών στη συνεδρίαση (κάτω των 8 μελών), με αποτέλεσμα την αναβολή της (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), και τη μετάθεσή της για τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, ώρα 18:30. 

          Τα θέματα ημερήσιας διάταξης παραμένουν ως έχουν στη με αρ. πρωτ. 8534/17-7-2019 πρόσκληση που έχετε παραλάβει, με την εξής τροποποίηση:
-Αποσύρεται τo 15o θέμα ημ/σιας διάταξης:
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». 
-Εισάγεται νέο θέμα ημ/σιας διάταξης:
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ.....

 

*-Για πληροφορίες επί του αποσυρθέντος θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρμόδια Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας). 
-Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 
*-Οι εισηγήσεις των θεμάτων σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στα email που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το με αρ. 7709/09-7-2018 έγγραφο που λάβατε γνώση στην 8η Συνεδρίαση 2018 Δημοτικού Συμβουλίου (16-7-18). 

ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

1.-Αποδοχή απόφασης ένταξης  της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 5.000.000,00 € στο Πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Εισηγητής Δήμαρχος) 
2.-Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι,  συνολικού ποσού 5.000.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών για την διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας  (Εισηγητής Δήμαρχος) 
3.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Βόνιτσας" με Κωδικό ΟΠΣ 5028318, στον άξονα προτεραιότητας "Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)", του Ε.Π. " Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη 2014-2020".- Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής Δήμαρχος)
4.-Περί αποδοχής ένταξης και πίστωσης ποσού 750.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του κωδικού έργου 2019ΣΕ05500011 της ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2019 για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.450.000,00 ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας και λοιπών υποδομών του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής Δήμαρχος)
6.-Περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ποσού 409.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής Δήμαρχος)
7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020”. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
8.-Συζήτηση για  τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.  (Εισηγητής κ. Μωραΐτης Νικόλαος)
9.-Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:  «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ» ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»   έως τις  04/01/2020. (Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος)
10.-Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου :  «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας λόγω εντόνων βροχοπτώσεων στη Δ.Ε. Παλαίρου» έως τις  30/09/2019. (Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος)
11.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ   ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». Λήξη 08/7/2019 (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
12.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ». Λήξη 05/7/2019 (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
13.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
14.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΏΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
15.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ » (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος) -ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
16.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
17.-Έγκριση  1ου Α.Π.Ε.  του έργου  « Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας λόγω εντόνων βροχοπτώσεων στη Δ.Ε. Παλαίρου» (Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος.) 
18.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων Δ.Ε. Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
19.-Έγκριση 1ου  ΑΠΕ και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
20.-Έγκριση 2ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου   «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ».  (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
21.-Αποδοχή απόφασης ορισμού υπολόγου για  "Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί Δήμου Ακτίου Βόνιτσας". (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
22.-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου Δημοτικού Σχολείου Δρυμού Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για τις ανάγκες στέγασης του βρεφονηπιακού σταθμού. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
23.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 (Β΄ κατανομή). (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα) 
24.-Ανανέωση εξουσιοδότησης Ταμία Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
25.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ
4 σχόλια:

 1. Σε κάθε συνεδρίαση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στόχος αλλαγή και εγγραφή νέων κωδικών για αποφυγή διαγωνισμών σε ομοειδείς δαπάνες. Βροχή οι απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς και ημετέρους για κονόμα και ψήφους. Θα βρεθούν όλα αυτά από τους οικονομικούς επιθεωρητές. Θα κλάψουν μανούλες μιλάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 7:05 ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 7.05 ο Μητσοτάκης τον έκανε υπερδημαρχο τον Αποστολάκη με την τροπολογία που κατέθεσε για το Κλεισθενη .Γραψε ότι θες ζήτω η ΝΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο