Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσληψη 9 υπαλλήλων δίμηνης διάρκειας για την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

   Πρόσληψη εννέα (9) υπαλλήλων δίμηνης διάρκειας για  την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, απο το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60520
Fax: 2646042531
Ε-mail npddxiromerou@yahoo.gr
Αστακός , 31.8.2016
Αριθ. Πρωτ. 590

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας» .

ΑΠΟΦΑΣΗ 29 /2016
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
2.το άρθρο 206 του ν. 3584/07.........3.την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
4.τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004.
5.Την απόφαση αριθ. 45/ 28.7.2016 (ΑΔΑ ΩΜ290ΚΡ9-ΜΤΘ) του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
6.την αριθ. πρωτ. 113803/23.8.2016 (ΑΔΑ ΨΚΡΒΟΡ1Φ-0ΗΓ) Απόφαση έγκρισης της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων με αριθ. πρωτ. 556 / 23.8.2016.
8.Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων έως την 30.8.2016.
9.Το γεγονός ότι Α. δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις ενδιαφερομένων πέραν των κατωτέρω για τις θέσεις Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, Δ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων και Δ.Ε. Μαγείρων οι οποίες να πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια
Β. την 31.8.2016 λήγουν οι συμβάσεις των προηγούμενων υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΦΕΚ 585/τ.Γ/27.6.2016)
Γ. η διαδικασία πρόσληψης νέων υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών βρίσκεται στην έγκριση της ανακοίνωσης του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ,
Καθιστά αναγκαία την πρόσληψη κάποιων από τους προηγούμενους υπαλλήλους, οι οποίοι και κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις, για την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Αστακού και Κανδήλας διότι είναι προφανής ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την πρόσληψη των κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κοιν. – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 - Μισθοδοσία
 - Ενδιαφερόμενοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο