Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με Τριάντα Πέντε (35) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  12 / 2012 
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
    Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την   Εικοστή Εβδόμη (27 η)  του Μήνα του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα  20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
3.-Ανάκληση της  50 /2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί «Έγκρισης Ο.Ε.Υ.  Δήμου Ξηρομέρου» και  λήψη νέας .
4.-Τροποποίηση της 62/2012 Απόφασης Δημοτικού  Συμβουλίου περί  «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου».
5.-Έγκριση Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» οικ. έτους 2011.
(Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος).
6.-Έγκριση Ισολογισμού- Απολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» οικ. έτους 2011.
 (Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος).
7.-Έγκριση Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» οικ. έτους 2012.
(Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος).
8.-Αίτημα Συμμετοχής  του Δήμου Ξηρομέρου στο Πρόγραμμα «Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς Εφαρμογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 (Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
9.-Παραχώρηση χώρων του Δήμου προς  υλοποίηση του Προγράμματος «Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς Εφαρμογή Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
10.-Ορισμός Αιρετών Αντιπροσώπων για τον νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ).
11.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήματος της Κ/Ξ Τσιπά Αικ.- Ψυλάκης Θωμάς ΕΔΕ  περί Παράτασης Εκτέλεσης Εργασιών του Έργου: «Ανέγερση Νέου Κτηριακού Συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα». 
12.-Tροποποίηση της 158/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκριση Σύναψης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου (άρθρο 61 Ν. 3979/2011) 
 (Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
13.-Βεβαίωση Εκτέλεσης Σύμβασης και Αναγνώρισης Οφειλής της Αμοιβής, των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μάιου, για τους Εργολάβους Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού.
(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
14.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας  για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μύτικα  της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρομέρου».
(Εισηγητής κος Λύτρας Σπύρος).
15.-Καθορισμός Τέλους Αποχέτευσης Δήμου έτους 2012.
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
16.-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών Υπηρεσιών.
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
17.-Αποδοχή και κατανομή ποσού 43.000 € έτους 2012 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
18.-Παραχώρηση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου, οικισμού Πηγαδίων της Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου,  για την στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Πηγαδίων ‘Η Μάνινα’».  
 (Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
19.-Απόδοση ποσού 484 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου» για αποζημίωση Σχολικού Τροχονόμου.  
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
20.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολλογίου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ‘Παρούσι’ Φυτειών».
 (Εισηγητής κος Γαζέτας Παναγιώτης).
21.-Έγκριση υπογραφής σύμβασης με εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
22.-Αίτηση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.
23.-Έγκριση του εγχειριδίου Διαδικασιών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων  για την δόμηση του φακέλου της Διαχειριστικής Επάρκειας  του Δήμου.
24.-Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
(Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
25.-Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
 (Εισηγήτρια  κα Κωστούλα Κουμανδράκη- Σαμαρά).
26.-Έγκριση της 199/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Αμοιβή Τεχνικής Υποστήριξης Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου».
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
27.-Έγκριση της 200 /2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί « Διαχειριστική Επάρκεια  Δήμου».
 (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
28.-Έγκριση της 201 /2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί « Αμοιβή Τεχνικής Υποστήριξης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη’».
(Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).
29.-Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου για μετακίνηση του Δημάρχου Ξηρομέρου.
30.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεων Δημοτών για Χορήγηση Παροχών Υδρεύσεως, εκτός Οικισμού, στην  Τ.Κ. Φυτειών .
(Εισηγητής κος Κατσιπάνος Αναστάσιος).
31.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Τσουροπάνου Δημήτριου του Επαμεινώνδα   για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού,  στην Δ.Κ. Αστακού.
32.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Αλευρά Λάμπρου  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Δ.Κ. Αστακού.
33.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Παβέλη Ιωάννη του Χρήστου  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Παναγούλας.
34.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Μπακαρέλου Χαράλαμπου του Γεωργίου  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Παναγούλας.
35.-Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Τριποτσέρη Ιωάννη του Χρήστου  για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Τ.Κ. Παναγούλας.

Ο   Πρόεδρος
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
2.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα   
3.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα 
4.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα      
5.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα 
6.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα 
7.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα                   
9.      κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα   
10.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς  
11.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.  κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα    
14.  κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη 
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο  
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο  
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο 
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα     
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.  κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- - Μύτικας
22.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδροι Τ.Κ.  Μύτικα, Φυτειών, Παναγούλας, Χρυσοβίτσας, Στρογγυλοβουνίου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αν ειναι δυνατον ο υποτιθεμενος μεγιστανας Δημαρχος να θελει να αγοραση αυτοκινητο με λεφτα του δημου,και δεν ειναι μαθημενος ο Σαμαρας απο αυτοκινιτακια απλα,τετοιους χαλεπους καιρους που στον δημο δεν κουνιεται φυλλο να απαιτει να δωθουν δεκαδες χιλιαδες ευρω για αμαξι,ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ.Το εγκρινει ο Αριστερος αντιδημαρχος ;Τι εχει να μας πει ο λαληστατος κυριος Αρβανιτης;Βρε σαν δεν ντρεπονται ,παραιτουνται αξιολογα στελεχη βλεποντας την καταντια τους και αυτοι συνεχιζουν να προκαλουν.Αν δεν πανε καλα τα νταμαρια και οτι ψιλα ειχε κομποδεμα τα εδωσε για να παρει τις εκλογες ας μετακινιτε με το ΚΤΕΛ ο ΄΄μεγιστανας μας΄΄΄να θυμηθει και τα νιατα του τοτε που ηταν εισπρακτορας.

Ανώνυμος είπε...

να του δωσει ο μεγιστανας βενιζελος τη δικη του που κρατησε απο υπουργος.