Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Ανησυχεί ο Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς για τη δράση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»

      Ποιμαντορική Εγκύκλιο για την δράση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» εκφράζει την ανησυχία του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Ο Μητροπολίτης, αφού διαπιστώνει προκλητική κινητικότητα και δραστηριότητα των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» καλεί τους πιστούς να μείνουν άγρυπνοι στίς επιθέσεις «Μαρτύρων του Ιεχωβά».
Ο κ. Κοσμάς μάλιστα κάνει ένα βήμα ακόμη και απευθυνόμενους στους πιστούς σημειώνει χαρακτηριστικά «Μη μείνετε όμως,  μόνο στη δική σας άρνησι. Αγωνισθείτε να ενημερωθούν όλοι οι Χριστιανοί μας, όπου κι αν βρίσκονται, για να μην παραπλανηθούν καί παρασυρθούν και πλησιάσουν στις χιλιαστικές συνάξεις»....


Αναλυτικά η εγκύλιος του Μητροπολίτη:

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Πρὸς τόν εὐσεβῆ κλῆρον καί λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τόν τελευταῖο καιρό διαπιστώνουμε ὅτι οἱ λεγόμενοι «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» παρουσιάζουν προκλητική κινητικότητα καί δραστηριότητα. Μία πρόσκλησί τους πού κυκλοφορεῖ αὐτές τίς ἡμέρες, καλεῖ τούς ἀποδέκτες της νά προσέλθουν σέ χιλιαστικές συνάξεις γιά νά γνωρίσουν τόν Ἰησοῦ, ὅπως λένε.
       Τί εἰρωνεία, ἀλήθεια! Ἐκεῖνοι πού εἶναι ξένοι ἀπό τό φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ διαστρεβλωτές τῶν ἁγίων Γραφῶν, οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ μας, θά μιλήσουν γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας; Τί νά ποῦν; Ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μας εἶναι κτίσμα, εἶναι ἄνθρωπος καί ὄχι Θεός; Αὐτά δέν πιστεύουν; Ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας, νά μιλήσουν καί νά μᾶς γνωρίσουν τί εἶναι ὁ Ἰησοῦς;
      Ἐμεῖς ἔχουμε τήν μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία μας. Ἔχουμε τήν ἁγία μας Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. Ἔχουμε τήν ἱεράν ὀρθόδοξο παράδοσί μας, ἔχουμε τούς ἁγίους, θεοφόρους καί πνευματοκινήτους πατέρας, πού μέ τή βοήθειά τους γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθείς οὐ ποιηθείς, ὁμοούσιος τῷ Πατρί». Δέν μᾶς χρειάζονται ξενοκίνητοι διδάσκαλοι – κήρυκες καί μάλιστα οἱ πλανεμένοι μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
      Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πιστοί στά κηρύγματα τῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», δέν πιστεύουν στή θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα, στό Ἅγιο Πνεῦμα, δέν δέχονται τήν Ἐκκλησία, τήν ἱερά παράδοσι, δέν δέχονται μυστήρια, Ἱερούς Ναούς, δέν δέχονται τήν ἀλήθεια καί ὑβρίζουν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, προσβάλουν τήν Παναγία μας, ἀρνοῦνται καί τήν πατρίδα καί τή σημαία μας καί ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο. Αὐτοί θά μιλήσουν γιά τόν Κύριο Ἰησοῦ; Δέν γράφονται αὐτά, παιδιά μου, γιά νά ἀναιρέσουν τίς κακοδοξίες τῶν Χιλιαστῶν, γιά τίς ὁποῖες ἀπαιτοῦνται χιλιάδες σελίδες γιά νά γραφοῦν αὐτές καί νά ἀναφερθοῦν.
      Μέ τήν Ἐγκύκλιο αὐτή, ὡς πνευματικός πατέρας καί ποιμένας, πού ἀνησυχῶ γιά τή σωτηρία σας, σᾶς παρακαλῶ νά μείνετε ἄγρυπνοι στίς ἐπιθέσεις τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ὡς συνανθρώπους μας τούς ἀγαπᾶμε καί θλιβώμαστε γιατί ἔπεσαν στά δίχτυα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ἡ ὁποία εἶναι πολέμιος τοῦ Χριστοῦ καί ἀπομακρύνει κάθε ψυχή ἀπό τή σωτηρία. Ποτέ ὅμως, μή δεχθοῦμε τίς χιλιαστικές προτάσεις, τίς ψευτοδιδασκαλίες τους, τά ἀντίχριστα ἔντυπά τους. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐσεῖς, συνειδητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν θά ἐπηρεασθῆτε ἀπό τά ψεύδη καί τήν κακοδοξία τους. Μή μείνετε ὅμως, μόνο στή δική σας ἄρνησι. Ἀγωνισθεῖτε νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας, ὅπου κι ἄν βρίσκονται, γιά νά μήν παραπλανηθοῦν καί παρασυρθοῦν καί πλησιάσουν στίς χιλιαστικές συνάξεις.
          «Στῶμεν καλῶς!». «Οὐκ ἔστι ἐν οὐδενί ἄλλῳ ἡ σωτηρία» παρά μόνο κοντά στό Χριστό μας καί μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Ὄχι λοιπόν, στίς κακοδοξίες τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, μακρυά ἀπό τίς πλανεμένες κι ἀντιγραφικές ψευτοδιδασκαλίες τους. Ὅλοι μαζί, μέ τήν μυστηριακή ζωή, τήν ὁποία οἱ Χιλιαστές ἀρνοῦνται καί πολεμοῦν, ἄς ἐτοιμάσουμε τούς ἑαυτούς μας γιά ἕνα ἁγιασμένο καί σωτήριο Σταυρώσιμο καί Ἀναστάσιμο Πάσχα.
Ἀγαπητοί, καλό καί ἅγιο Πάσχα, ἡνωμένο μέ τόν Σταυρωμένο καί Ἀναστάντα Θεό μας.

Μέ τήν γάπη το Χριστο μας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο