Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με δεκαοκτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρουτο Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ. το μεσημέρι, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  (31ητου Μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα  Σάββατο   και ώρα 13.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:
1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.677,82 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου έτους 2012 (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ).
   (Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).
2.  Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.950€ έτους 2011 για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
  (Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).
 3.  Συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
 (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
4. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 1155/19.03.2012 πρόσκληση της Ε.Δ.Α του Ε.Π Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
  (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
5. Ανάκληση της 134/2011 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου και λήψη νέας σύμφωνα με την 83/2011 Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α.  Ν. Αιτωλ/νίας.
         (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
6. Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού και για την παράταση των συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
         (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
7. Βεβαίωση εκτέλεσης σύμβασης και αναγνώρισης οφειλής της αμοιβής των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2011 και Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2012 για τους εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού.
           (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
8. Γνωμοδότηση προς την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας περί ‘Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου θαλασσίου χώρου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή προβλήτας» στον όρμο Αγ. Παντελεήμονα Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
      (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
9. Έγκριση  της 2/2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου περί «Αίτημα συμμετοχής της Α΄ΕΛΜΕ Ν. Αιτωλ/νίας στη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής».
        (Εισηγητής   κ. Μητσάνης Ζώης).
10. Έγκριση  της 3/2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου περί «Αντικατάσταση  εκπροσώπου μαθητικής κοινότητας ως μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής».
         (Εισηγητής   κ. Μητσάνης Ζώης).
11. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων έτους 2012, (των άρθρων 21, 22 του 609/85 Π. Δ/τος, 23-25 του Ν.2690/2004 και 3 παρ.2 του Ν.3263/04, για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης (Β’) τάξης του
Μητρώου Ε.ΕΠ.).
12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2012 [του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/8-3-1993 Κ.Α. ΥΠ.ΕΣ.)].
13. Συγκρότηση  Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, έτους 2012.
14. Συγκρότηση Επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, έτους 2012 και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της.
15. Έγκριση  της 11/2011 Απόφασης Τ.Κ. Καραϊσκάκη περί ‘Αίτηση παροχής ύδρευσης των Στρατομήτρος – Ξυνού Ε.Ε. στην θέση «Αμπέλια»’.
              (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αγροτικών
              ιατρείων  του Δήμου.
17.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου.
18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία Νομικού τμήματος στο Δήμο.

   Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.             
Μουρκούσης Βασίλειος 

        Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.     κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα 
2.     κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα      
3.     κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα     
4.     κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα      
5.     κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα       
6.     κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα      
7.     κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.     κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα      
9.     κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα             
10.  κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς      
11.  κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.  κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα        
13.  κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                         
14.  κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη     
15.  κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο         
16.  κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο    
17.  κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο          
18.  κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα     
19.  κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20.  κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21.  κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
22.  κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23.  κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.  κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.  κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.  κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρο Τ.Κ. Καραϊσκάκη
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
Πρόεδρο Τ.Κ. Κανδήλας
Πρόεδρο Τ.Κ. Βάρνακα
Πρόεδρο Τ.Κ. Παλαιομάνινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο