Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Εξώδικη διαμαρτυρία των γιατρών Κ.Υ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ για τις εφημερίες

           Η έλλειψη προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Κατούνας, έχει προκαλέσει διενέξεις μεταξύ διοίκησης και γιατρών. Οι γιατροί του Κ.Υ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ έστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία στο διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου Γεώργιο Κραμποκούκη, κατηγορώντας τον ότι καταστρατηγήθηκαν όλοι οι σχετικοί νόμοι, που αφορούν στον τρόπο εφημερίας των γιατρών, πέρα από κάθε λογική και κάθε έννοια νόμου .....


Δείτε ολόκληρη την εξώδικη διαμαρτυρία των γιατρών προς τον διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου Γεώργιο Κραμποκούκη:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.           ΤΡΙΧΑ- ΖΑΡΜΠΑΛΑ Ειρήνης του Μιχαήλ, ιατρού Γενικής Ιατρικής, Διευθύντριας στο Κ.Υ. Κατούνας, αρμοδιότητος Γ.Ν. Αγρινίου, κατοίκου Αμφιλοχίας
2.           ΛΙΑΒΑ Φωτίου του Επαμεινώνδα, ιατρού Γενικής Ιατρικής, Επιμελητή Β΄ στο Κ.Υ. Κατούνας, αρμοδιότητος Γ.Ν. Αγρινίου, κατοίκου Αγρινίου
3.           ΙΩΑΝΝΟΥ Παναγιώτη του Δημητρίου, ιατρού Γενικής Ιατρικής, Επιμελητή Β΄ στο Κ.Υ. Κατούνας, αρμοδιότητος Γ.Ν. Αγρινίου, κατοίκου Αγρινίου
4.           ΛΙΑΓΚΑ Ειρήνης του Κωνσταντίνου, ιατρού Γενικής Ιατρικής, Επιμελήτριας Β΄ στο Κ.Υ. Κατούνας, αρμοδιότητος Γ.Ν. Αγρινίου, κατοίκου Αγρινίου και
5.           ΓΚΑΛΑΝ ΚΑΡΜΕΝ Σιμόνα του Γκιόργκι, ιατρού Γενικής Ιατρικής, Επιμελήτριας Β΄ στο Κ.Υ. Κατούνας, αρμοδιότητος Γ.Ν. Αγρινίου, κατοίκου Αγρινίου.

              

ΠΡΟΣ

Τον κ. Γεώργιο Κραμποκούκη, Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου", που κατοικοεδρεύει στο Αγρίνιο (Τέρμα Κόκκαλη).

Κοινοποιούμενη προς: 
1) κ. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου
2)            κ. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου
3)            κ. Πρόεδρο Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αγρινίου
4)            κ. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας
5)            κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.
--------------------  ¨  -------------------
       Όπως καλώς γνωρίζετε, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών μηνός Δεκεμβρίου 2011 που νομίμως και εμπροθέσμως σας υποβάλλαμε την 1η Δεκεμβρίου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την πρώτη εξ ημών, Διευθύντρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Κατούνας, του οποίου λάβατε πλήρη και άμεση γνώση την ίδια ημέρα που αποστάλθηκε από εμάς με τηλεομοιοτυπία (όπως προκύπτει σαφώς από τις καταχωρήσεις αυτού στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου αλλά και στο Ειδικότερο Πρωτόκολλο του Γραφείου σας), όλοι οι ιατροί οι υπηρετούντες στο Κ.Υ. Κατούνας ολοκληρώναμε τον υποχρεωτικό αριθμό εφημεριών ανά βαθμίδα και ζώνη που ορίζεται ρητά από το Ν.3868/2010, την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011. Οι υπόλοιπες δεκατρείς [13]ημέρες του μήνα δεν εδύναντο, με το υπάρχον μειωμένο ιατρικό προσωπικό, να καλυφθούν εφημεριακά και συνεπώς θα έμεναν ακάλυπτες.
        Για την ανωτέρω προκύπτουσα δυσλειτουργία λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, για την οποία φυσικά εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε, σε συνδυασμό και με την πλήρη απουσία νοσηλευτικού προσωπικού μετά το πέρας του πρωινού ωραρίου, σας ενημερώσαμε εγκαίρως με το από 1-12-2011 συνοδευτικό του προγράμματος εφημεριών έγγραφό μας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας, με το οποίο σας γνωστοποιούσαμε επίσης ρητώς την άρνησή μας να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εφημερία καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου υπό του Νόμου  υποχρεωτικού αριθμού εφημεριών ανά ένα έκαστο εξ ημών, πολλώ δε μάλλον να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα εφημεριών που δεν είναι ασφαλές σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής αλλά και της κοινής λογικής για εμάς τους ίδιους και κυρίως για τους ασθενείς.
       Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση επίλυσης του εφημεριακού προβλήματος που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει το Κ.Υ. μας, προχωρήσαμε καλόπιστα στην εφαρμογή του προγράμματος εφημεριών, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε συνεχείς και αδιάκοπες προφορικές οχλήσεις προς εσάς.
       Εσείς, όμως, αντί να καταβάλλετε οποιαδήποτε προσπάθεια, ως υποχρεούσθε εκ της θέσεώς σας,  για την εξεύρεση λύσης στο σοβαρό εφημεριακό πρόβλημα που ανέκυψε, προβήκατε στις 20-12-2011 ενεργώντας καθ’όλα παράνομα, αυθαίρετα και καταχρηστικά και παρά την έντονη διαμαρτυρία μας και τη δεδηλωμένη άρνησή μας προς τούτο, στην πέρα από κάθε λογική και κάθε έννοια νόμου πράξη σας διαγραφής των εφημεριών που μέχρι τη στιγμή εκείνη[18-12-2011] είχαν πραγματοποιηθεί από όλους μας και ταυτόχρονης συμπλήρωσης των υπόλοιπων ημερών του Προγράμματος Εφημεριών μηνός Δεκεμβρίου με τυχαία και αυθαίρετη αναγραφή ονομάτων ιατρών, τοποθετώντας μάλιστα τον καθένα από εμάς να εφημερεύει μόνο του παρά τις περί του αντιθέτου ρητές προβλέψεις του Νόμου, με μόνο σκοπό την κάλυψη των κενών του Προγράμματος, αδιαφορώντας παντελώς για τη πρόδηλη παραβίαση του Ν.3868/2010 και κυρίως για το γεγονός, ότι με το Πρόγραμμα αυτό των Εφημεριών, το οποίο φέρει παρανόμως μόνο τη δική σας υπογραφή, χωρίς να συνυπογράφουν ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας μας εντάσσετε, παρά τη θέλησή μας, σε καθεστώς απόλυτης παρανομίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε εφημερίες, οι οποίες δεν πρόκειται να αποζημιωθούν και εν γνώσει σας θέτετε σε κίνδυνο πέραν από την προσωπική μας ψυχική και σωματική υγεία και την υγεία των ασθενών- κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετεί το Κέντρο Υγείας Κατούνας.

      Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.Αιι του Ν.3868/2010 "Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" (ΦΕΚ Α’ 129), δυνάμει του οποίου προστέθηκε η παράγραφος 11 στο άρθρο 45 του Ν.3205/2003 "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 297) επιβάλλεται υποχρεωτικός αριθμός εφημεριών ανά βαθμίδα και ζώνη και συγκεκριμένα για τη Γ’ Ζώνη, στην οποία είναι ενταγμένο το Κέντρο Υγείας Κατούνας, αναφέρεται τα εξής:
     «v. Στη Γ΄ Ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση  που αντιστοιχεί σε 7 εφημερίες εκ των οποίων 5 ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή-Εξαιρέσιμη ημέρα) και 2 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινής. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 11 εφημερίες εκ των οποίων 7 ενεργές εφημερίες (5 καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή-Εξαιρέσιμη ημέρα) και 4 εφημερίες ετοιμότητας καθημερινής».
     Ο προβλεπόμενος ως άνω υποχρεωτικός αριθμός εφημεριών, ενισχύεται και από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με το Σχέδιο Νόμου, που έγινε ο Ν.3868/2010, το οποίο για την υποχρεωτικότητα του προβλεπόμενου αριθμού εφημεριών ανά μήνα, αναφέρει λέξη προς λέξη, τα εξής:
     «Με στόχο ένα ασφαλές και σταθερό σύστημα εφημεριών, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Νοσοκομείων, θεσπίζεται μηνιαία αποζημίωση για πραγματοποιηθείσες εφημερίες για κάθε Ιατρό, για ένα σταθερά προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών εφημεριών ανά μήνα».
      Δυνατότητα υπέρβασης του ανωτέρω προβλεπόμενου αριθμού υποχρεωτικών εφημεριών, προβλέπεται μόνο με τη τήρηση των διαδι-κασιών των περ. Γ και Δ της ως άνω νέας παρ.11 του Ν.3205/2003 δυνάμει του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3868/2010, αυτό δε σε δυνητική βάση ("μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες").
Πράγματι, σύμφωνα με τη περ. Γ,
     «Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών».
     Έτι περαιτέρω, η επόμενη περ. Δ ορίζει, ότι «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την έγκριση και τη χορήγηση των επιπλέον εφημεριών από τα νοσοκομεία».
    Συνεπώς, η νομική δυνατότητα αύξησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3868/2010 υποχρεωτικού αριθμού εφημεριών ανά βαθμίδα και ζώνη διέπεται από συγκεκριμένους και αυστηρά καθορισμένους κανόνες, η δε, εκδοθείσα διοικητική πράξη[αναθεωρημένο πρόγραμμα εφημεριών] δυνάμει της οποίας εντέλλεται η πραγματοποίηση από τους αποδέκτες της εντολής Ιατρούς, εμάς δηλαδή, πρόσθετων εφημεριών καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ως άνω ανώτατου ορίου, είναι παράνομη και αντισυνταγματική, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις νόμιμης έκδοσής της.
     Μάλιστα δε, είναι προδήλως αντισυνταγματική, γιατί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 22 του Συντάγματος (ήδη παρ.4, όπως αυτή αναριθμήθηκε με τη παρ.Α του Ψηφίσματος της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής, ΦΕΚ Α’ 84/17-04-2001),
   «Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται».
     Οι ως άνω ενέργειές σας που με δόλια προαίρεση παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία, έχοντας αποκλειστική στόχευση και επιδίωξη να καταστούν πράξεις εκτελεστές, συνιστούν τη νομοτυπική μορφή του πειθαρχικού αδικήματος της παράβασης υπηρεσιακού καθήκοντος κατ’ άρθρο 107 παρ.1, περ.β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 106 παρ.1 του Ν.3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." (ΦΕΚ Α’ 26) όπως και τη νομοτυπική μορφή του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
     Έτι περαιτέρω, θα πρέπει να γνωρίζετε με απόλυτη σαφήνεια, ότι, εάν σε συνέχεια του ως άνω παρανόμου εγγράφου σας [αναθεωρημένο πρόγραμμα εφημεριών], το οποίο αναφέρεται σε κάλυψη των κενών με πρόσθετες εφημερίες καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού εφημεριών, υποχρεωθούμε, παρά τη θέλησή μας, να το εφαρμόσουμε, διαπραχθεί δε άδικη πράξη (λ.χ. θάνατος, βλάβη υγείας, επιδείνωση της υγείας ασθενούς), θα τιμωρηθείτε ως αυτουργός, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον εσείς δώσατε την προσταγή, χωρίς μάλιστα καμία προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αυθαίρετη, καταχρηστική και απαξιωτική συμπεριφορά σας απέναντί μας, όπως αυτή διερμηνεύεται από τις ως άνω περιγραφόμενες παράνομες πράξεις σας.
Σας Καλούμε όπως αποκαταστήσετε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη νομιμότητα αναφορικά με τον τρόπο εφημέρευσής μας στο Κ.Υ. Κατούνας και αναζητήσετε την οριστική επίλυση του ζητήματος των κενών στο Πρόγραμμα εφημεριών του Κέντρου Υγείας Κατούνας όχι μόνο κατά το μήνα Δεκέμβριο 2011 αλλά κυρίως κατά τους επόμενους μήνες, με απόλυτη τήρηση των νομίμων διαδικασιών, άλλως, 
Σας Δηλώνουμε απερίφραστα : α. ότι δεν δυνάμεθα πλέον σωματικώς και διανοητικώς να συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κατά τον αυτό τρόπο, ήτοι πραγματοποιώντας επιπρόσθετες εφημερίες σε μόνιμη βάση, πλέον των νομίμων που μας αναλογούν, και μάλιστα ένας έκαστος εξ ημών καθημερινά αντί δύο ιατρών που επιβάλλεται βάσει του νόμου και χωρίς καμία συνδρομή νοσηλευτικού προσωπικού και β.επιφυλασσόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων μας να προσφύγουμε στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Αγρίνιο, 22 Δεκεμβρίου 2011
Οι Εξωδίκως Δηλούντες

ΤΡΙΧΑ-ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΙΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΑΛΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΣΙΜΟΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: