Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις – μέλη του ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, για τους εν δυνάμει  δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»...


   ....του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο  και ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011.
   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ.πρωτ.181677/1558/20-09-2011 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αρ.πρωτ.181678/1559/20-09-2011 περίληψη αυτής.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: