Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

O T.O.E.B. Νεοχωρίου προχωρά στην πρόσληψη 27 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07

2. Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011

3. Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού

4. Το άρθρο 15 παρ. 1 α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας......

Διαβάστε περισσότερα »

5. Την έγκριση ΨΛΜ5ΟΡ1Φ-ΤΥΖ σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 15/2022

6. Τον Κ.Ε.Υ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

7. Ότι η πρόσληψη για τους Υδρονομείς θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957 « Περί αστυνομίας επί
των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α)

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.1), συνολικά είκοσι επτά ( 27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:


Οι ενδιαφερόμενοι – οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων οφείλουν από 27/5/2022 έως και 02/06/2022 αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο