Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην αίθουσα των συνεδριάσεων, εξαιρουμένων των συμμετασχόντων με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ. 69177 οικ. 16474/ Υπουργείο Εσωτερικών / 23-8-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ), που θα πραγματοποιηθεί την 3ην Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :......

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για ματαίωση της εμποροπανήγυρης Αμφιλοχίας έτους 2021».

[ Εισηγητής : Η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «Εξώδικος Συμβιβασμός». (Σχετ. Α78/2021 Απόφαση Πρωτοδικείου Μεσολογγίου)

[ Εισηγήτρια : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]

ΘΕΜΑ 3ο : :« Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Προϊόντων ΤΕΒΑ για το έτος 2021».

[ Εισηγητής : Η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].ΘΕΜΑ 4ο : «Γνωμοδότηση περί της μελέτης Υφιστάμενης Τυροκομικής Μονάδας, ιδιοκτησίας Ν. Νάκας και Υιοί Ο.Ε. δυναμικότητας 9,5 τόνων αιγοπρόβειου γάλακτος ανά ημέρα στη θέση «Παλιαυλή» της Τ.Κ. Αμπελακίου, Δήμου Αμφιλοχίας ( ΠΕΤ: 2107570026)»

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Κωνσταντίνος Διγώνης ( Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου) ].

ΘΕΜΑ 6ο: « Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναστολής, παράσταση και κατάθεση έφεσης ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθμ. ΑΠ 49683 ΕΞ 2021 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο: « Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων»

[ Εισηγήτρια : Η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) ].

ΘΕΜΑ 8ο : : «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021»

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο