Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ... -Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών 
Πληροφορίες στο ΚΔΑΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
τηλ: 2643023118 πρωινές ώρες 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ 2018-2019) 
-φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου)
-εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2017....ΜΙΣΘΩΤΕΣ
  1. με πλήρη απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και ΥΠΟΓΡΑΦΉ που να αναγράφει το είδος απασχόλησης  με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.
  2. με μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.
  3. με περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο εργοσήμου με απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία για 2 μήνες τουλάχιστον
  4. με περιστασιακή απασχόληση με ένσημα χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα
  1. σε ατομική επιχείρηση, χρειάζεσαι αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ΚΑΙ βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν υπάρχει οφειλή εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα σταματήσεις να υπάγεσαι στον ασφαλιστικό φορέα ή δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος
  2. σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, χρειάζεσαι το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές την τελευταία τροποποίησή του ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ) ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα διακόψεις την άσκηση του ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένο ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ περί άσκησης εργασίας σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ.
 Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα
 βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΝΕΡΓΕΣ
Δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή Κατάσταση ανανεώσεων κάρτας ανεργίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 3/7/2018!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο