Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ξηρομέρου


ΑΠΟΦΑΣΗ
144 / 2021
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).....

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με
την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ- 191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ξηρομέρου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 11.737 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10 (παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020) όπου οι άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο.

9.Το γεγονός ότι στο Δήμο Ξηρομέρου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοικαι ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος σύμφωνα με την αριθ. ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.48/22119/07.04.2020.

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 724/τ. Β ́/21.3.2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. την από 19.8.2021 παραίτηση του Αντιδημάρχου Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία έως 31.8.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:τον Πολύζο Βασίλειο του Παρασκευά καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

- Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.

-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.

- Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.

-Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .

-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.

-Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.

-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

- Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

- Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

- Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού. την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.


2. τον Μακρή Σωτήριο του Κωνσταντίνου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

-το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου ύδρευσης και αποχέτευσης ,

-Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων,

- Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης

Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.

- Την ευθύνη των μηχανημάτων έργου , των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών.

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

β) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


3. τον Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του 
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος , Πρασίνου και της Καθαριότητας.

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

- Την ευθύνη των Δασών ,Δασυλλίων , δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

- Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.


4. τον Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Αποθήκης,

Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών και θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών,

Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης,

Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- την έκδοση των πράξεων μετακίνησης εκτός έδρας,

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών ,

- τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών .
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Επίσης κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της

αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου.

Ε. 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μακρή Σωτήριου του Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.

2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου , που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γερόλυμου Σωτήριου του Φωτίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μακρής Σωτήριος του Κωνσταντίνου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Κοιν.

-Οριζόμενους Αντιδημάρχους

-Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

-Υπαλλήλους του Δήμου

-ΚΕΠ

36 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τις περισσότερα και σημαντικότερες ευθύνες ο Μακρης ,Μπραβο του.από τις αρμοδιότητες φαίνεται εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του .ολα τα θέματα προέδρων ΔΕ Αστακού υπεύθυνος Μακρης . Εμπιστοσύνη δημάρχου στο πρόσωπο μακρη

Ανώνυμος είπε...

Από Αστακο κ Φυτείες ποιοι είναι?

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Μακρης κ παληογιαννης σηκωσαν τα δυσκολοτερα κομματια του δημου οπως φαινεται αν κ απειρη τα πηγαν περιφημα συν ειναι της εμπιστοσυνης του δημαρχου οποτε δεν υπηρχε λογος να τους αλαξει.

Ανώνυμος είπε...

Γερολυμος μαντζαρης παληογιαννης μακρης ειναι τα ατομα της εμπιστοσυνης του δημαρχου ολοι το ξερουμε πλεον

Ανώνυμος είπε...

Πολύζος ο καλύτερος και θα αποδειχθεί κρίμα που φεύγει από πολιτιστικά.

Ανώνυμος είπε...

Οταν φτανεις στο τελμα.....καημενο ξηρομερο

Ανώνυμος είπε...

Και τι άλλο να σκεφτεί; Μαυτους έχει και έτσι θα πορευτεί.

Ανώνυμος είπε...

Την ευθύνη για τα κρούσματα την έχουν τα ίδια τα κρούσματα ή αυτοί που μεταδίδουν τον ιό. Τυχαίο που στη λαϊκή κυρία θετική γυρνοβολαει και την λέει φίλη της.... Χρυσή μου μην λες ότι είσαι θετική.... Κατέβασε και τη μάσκα μην σε καταλάβουν...... Κάπου λίγη τσίπα γι αυτά που γράφεται δεν βλάπτει..... Ανακοινωση φίλε μου πάντως από εσένα δεν είδα οταν πρώην αντιδήμαρχος ύδρευσης ξερακιανος ήξερε ότι είναι θετικός στον ιό, δεν πήγαινε να κάνει τεστ γιατί δεν ήθελε να κάτσει μέσα και έπινε μπύρες σε μαγαζί έναντι δημαρχείου χωρίς προστασία και το κούναγε και δάχτυλο. Αυτά δεν τα ξέρετε και δεν τα βλέπετε.

Ανώνυμος είπε...

Α ..ρε Γκολια υπομονη αδερφε

Ανώνυμος είπε...

Ανακύκλωση με υλικά κατεδαφίσεως. Πάμε για νέες μεγάλες επιτυχίες. Βέβαια δεν έχουν ολοκληρωθούν ακόμη οι αλλαγές αφού εκκρεμεί και η επόμενη μεγαλειώδης αλλαγή την οποία περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να ανακοινωθεί ώστε να αποκτήσει το σχήμα την αίγλη που ταιριάζει.

Ανώνυμος είπε...

Είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Δήμαρχο και τρέχουν κυριολεκτικά γι αυτό τον τόπο. Οι δουλειά τους φαίνεται και πλέον ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ. Υπάρχουν κι άλλοι που εμπιστεύεστε ο δήμαρχος που δεν μπορούν όμως να έχουν θέσεις αυξημένης ευθύνης. Μπαμπουρης Κώστας ένα φωτεινό παράδειγμα που κυριολεκτικά έτρεχε νυχθημερόν προκειμένου να κάνει τα πάντα για το Δήμο.

Ανώνυμος είπε...

Μόνο ο Μαντζαρης την βγάζει καθαρή. Αυτός που έκανε καταγγελίες κ απειλούσε με εισαγγελείς έχει πιάσει την άκρη του κ αφήνει τους άλλους να φθείρονται. Τζάμπα μάγκας.

Ανώνυμος είπε...

Σωστά γιατί αν δεν έχεις ένα Νιαφα, ένα Γαλούνη, έναν Καρπουζα, ένα Ζωγα και ένα Λαϊνά να μπορείς να θάψεις ένα Δήμο τι να τους κάνεις αυτούς; Πως θα ξεφτιλίσεις αυτόν που σε χαρτζιλικωσε για να βγεις και να ξεφτιλίσεις και τους πληρωμένος ψηφοφόρους σου; αυτοί του τριανταφυλλακη είναι πολύ αξιοπρεπεις και ηθικοί για τα γούστα σου.

Ανώνυμος είπε...

Όσοι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον Βασίλη τον Πολυζο στα πολιτιστικά καταλάβαμε την ποιότητα και την μόρφωση του. Θα τα πάει περίφημα παντού.

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ . ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Ανώνυμος είπε...

Μην στεναχωριέσαι Πάνο μου εσενα θα σε κάνει ο μέντορας σου αντιδήμαρχος ενώσεως άνευ χαρτοφυλακίου.

Ανώνυμος είπε...

Από τον αστακό !!!
Ο δήμαρχο μέχρι δημοτικούς συμβούλους κανένας ικανός ;;; μπράβο.

Ανώνυμος είπε...

Τα μεταπτυχιακα τα ξεχασατε .Ξερεις κατι οσο και να τον πλυνεις τον αραπη το σαπουνι σου χαλας λεει μια παροιμια που νομιζετε οτι ζουμε εμεις

Ανώνυμος είπε...

Τι καταλαβες λες να ιδρωνει το αυτι του το φοβο του εχετε χωρις να εχει ανοιξει καν το στομα του

Ανώνυμος είπε...

Ας τους κανει και συμβαση .Αμα ξαναβρει υποψηφιο για το συνδυασμο του γραψε μου

Ανώνυμος είπε...

Και να ήθελε να βάλει άλλους δεν έβρισκε ..ποιον θα έβαζε τον νιάφα απ' τους άλλους...σαν το Μητσοτάκη κ αυτός δεν βρίσκει υπουργούς..

Ανώνυμος είπε...

Ποιός μίλησε γι αυτούς; Ωραία ιστορία έχετε φτιάξει κάθε φορά που σας κριτικάρουν αναφέρεστε στην εποχή Γαλούνη. Πάει αυτή ξεπεράστηκε. Για τα δικά θα μιλάμε πιά. Για τις απευθείας αναθέσεις, για τα σουπίδια για το νερό για την ανυπαρξία σας. Καλό το παραμύθι σας αλλά δεν έχει δράκο. Έχετε έπαρση και θα εισπράξετε το τίμημα.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλο πράγμα η δύναμη της συνήθειας,σε κάνει να ξεχνάς και τις εκλογές που μεσολάβησαν.

Ανώνυμος είπε...

Δύσκολο πράγμα η κατάποση.
Να μασάς,μη μιλάς.

Ανώνυμος είπε...

Ο δήμαρχος αν δεν έβαζε τους ίδιους αντιδήμαρχους στο επόμενο συμβούλιο δεν θα μπορούσε να περάσει τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Να βάλει τη Πέμπτη φάλαγγα. Πάγκο δεν έχει για να τη βγάλει καθαρή μέχρι τέλος. Ερχεται διάλυση.Τετοιο συνοθυλευμα δεν ξανατυχαινει.

Ανώνυμος είπε...

ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ. ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΝ ΓΚΟΛΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

O AEK ΣΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ??

Ανώνυμος είπε...

Όποιος έχει τον ιό και κυκλοφορεί έξω είναι παράνομος και απαιτείται η παρέμβαση της αστυνομίας. Βέβαια όποιος γνωρίζει και δεν τον καταγγέλει είναι και αυτός συνένοχος.

Ανώνυμος είπε...

Τπτ δεν εκανε ολα τα εκανα θαλασσα ο μπαμπουρης..ολο ναι ναι ναι μας ελεγε κ απο πραξεις μηδεν

Ανώνυμος είπε...

Που πηρε ενα χυτα σκουπιδιων χωρις μηχανηματα χωρις τπτ κ εχει ξεβρωμισει το δημο..πλεον η αποκομιδη δεν εχει καμια σχεση με τα προηγουμενα χρονια μα καμια..

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον αυτός έχει. Εσύ τι έχεις; περιμένεις να σε χαρτζιλικωσει κανένας για να κατέβεις υποψήφιος. Εσύ έχεις έπαρση.... Αλλά με αυτή δεν πας μπροστά

Ανώνυμος είπε...

Περιμενουμε να μας πουν οτι γλυτωσαν το δημο απο τιποτα χρηματα πολλα περιμενουμε τωρα με στοιχεια για μεγαλο φιασκο

Ανώνυμος είπε...

Δεν βουλιαζετε .....βουλιαξατε και δεν το πηρατε χαμπαρι

Ανώνυμος είπε...

Τον στηριζουμε ...ειναι εδω και αν χρειαστει θα σας χορευει