Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού με δίμηνη Απασχόληση


  Ο Δήμος Ξηρομέρου, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, Δεκαπέντε (15) για τον καθαρισμό – συντήρηση των ακτών, Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτου και ενός (1) ναυαγοσώστη  (μέχρι 31 Αυγ 2011), σύμφωνα με..


    ..τις δ/ξεις του άρθρου άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 και την υπ.αριθμ. 91/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ξηρομέρου.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 25.07.2011,  α) Στην έδρα του Δήμου στον Αστακό, στoν κ. Γερόλυμο Σωτήρη, β) Στην Κανδήλα, στην έδρα του πρώην Δήμου Αλυζίας, στη κ. Λιότου Δέσποινα και  γ) Στις Φυτείες, στην έδρα του πρώην Δήμου Φυτειών, στο κ. Μακρυπίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                         
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ                                                                ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                                    ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ        
Αστακός, 21 Ιουλ 2011
Πληροφορίες:  2646360546 - 2646360500
Fax: 2646042531
.
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
 Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007,
2.Τις όμοιες του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν,  3.Τη με αριθμό 91/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ξηρομέρου, 
4.Τον  Υπαλληλικό Κώδικα 2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών
     α.Δεκαπέντε (15) για τον καθαρισμό – συντήρηση των ακτών
     β.Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτου
     γ.Ενός (1) ναυαγοσώστη  [Μέχρι 31 Αυγ 2011]

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.


Οι υποψήφιοι πρέπει
 -Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
 -Nα έχουν ηλικία  20 έως 65 ετών
 -Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [δηλ. Να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη  ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα] 
 (α)
 -Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης  (β)
 -Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (γ)
-Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ  του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους  (δ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι    πρέπει να υποβάλουν :

1.Επικυρωμένο φ/α των δύο όψεων της ταυτότητάς τους
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07  [Οπως φαίνονται πιο πάνω στα  (α), (β), (γ) και (δ)] 3.Επικυρωμένο φ/α  άδειας οδήγησης για τους  αιτούμενους τη θέση  οδηγού   και  κατ΄ελάχιστον, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων  για τη θέση του ναυαγοσώστη
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.Κάρτα ανεργίας, εφόσον διαθέτουν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά  μέχρι τη Δευτέρα 25.07.2011 και ώρα  12.00
         α.Στην έδρα του Δήμου στον Αστακό, στoν κ. Γερόλυμο Σωτήρη
         β.Στην Κανδήλα, στην έδρα του πρώην Δήμου Αλυζίας ,στη κ. Λιότου Δέσποινα
         γ.Στις Φυτείες, στην έδρα του πρώην Δήμου Φυτειών, στο κ. Μακρυπίδη

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
Πυθαγόρας Σαμαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο