Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2011, οι εγγραφές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στη Βόνιτσα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ.Δ.Α.Π. Από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) έως 12 ετών. Ξεκινούν οι εγγραφές από τη Δευτέρα 20/6/2011 έως τη Δευτέρα 11/7/2011...


    Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής –Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
  α)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
     β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και
-σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
-σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση),
-σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
-σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
     γ)Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού,  για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009). 
  Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγω απόρριψης

  Δικαιολογητικά απασχόλησης
- Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, (ΙΚΑ) απαιτείται
Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης,  καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής  της παρούσας Πρόσκλησης, και
αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2010 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 -Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, (ΤΕΒΕ) απαιτείται
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 -Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, (ΟΓΑ) απαιτείται
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 

Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
- αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης έως 31/12/2011.
-Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 Πληροφορίες στο τηλ. 2643023118
Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00
……………………………………………………………………
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας
Βόνιτσα Αιτ/νίας
τηλ.-fax: 2643023118
email:kdapanaktoriou@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο