Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »

Το Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας, ως μέλος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου κ΄ Ιονίων Νήσων εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»...

 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, πραγματοποίησε στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανία (Παπαστράτου 53 κ΄ Σμύρνης 1, Αγρίνιο) στις 17 Ιανουαρίου, την παρουσίαση του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Προσκεκλημένες ήταν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού στον Νομό μας αλλά και μέλη και μη του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον νευραλγικό αυτό τομέα της οικονομίας της χώρας.

Βασικά σημεία του προγράμματος που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές:
-Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1/1/2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:

• Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
• Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
• Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
• Ενημέρωση και προβολή

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Διάρκεια υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου
Το χρηματοδοτικό σχήμα έκαστου έργου αναλύεται ως εξής :Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%, Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%

Κανονιστικό Πλαίσιο Προγράμματος
Το πρόγραμμα διέπεται από τον κανονισμό De minimis (Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε περίοδο 3 ετών).

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος κατατίθεται στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 κ΄ Σμύρνης 1, Αγρίνιο).

-Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το portal του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στη διεύθυνση www.epimetol.gr/aitnia/shared/index.jsp?context=101 για τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», όπου διευκρινίζονται όλα οι απορίες που μπορεί να έχει κάποιος υποψήφιος επενδυτής.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στη τηλέφωνο 26410 74500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο