Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Το TEE Aιτ/νιας στη σύμβαση για συστήματα φυσικού αερίου στην Περιφέρεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

  Η προώθηση καθαρών καυσίμων ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τα σχέδια για την ολοκλήρωση και ανάπτυξη μεγάλης κλίμακος έργων υποδομών, καθιστούν  εφικτή την διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές εκτός δικτύων μεταφοράς ή διανομής, μέσω αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας - είτε σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) είτε σε υγροποιημένη (LNG) - αποτελώντας το γεγονός αυτό σήμερα,  μια μεγάλη ευκαιρία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, άρα και την Αιτωλοακαρνανία, συνυπολογίζοντας στα ανωτέρω και την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
     Η επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α Α.Ε.) αντιμετωπίζεται από την εταιρεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκειμένου αυτή να πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Επικράτειας που δεν γειτνιάζουν στην παρούσα φάση με το Εθνικό σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.).......    Τούτο είναι δυνατόν πρακτικά να επιτευχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,  με την δημιουργία συστημάτων τροφοδοσίας μεμονωμένων πελατών,  οι οποίοι λόγω μεγέθους μπορούν να παρουσιάσουν υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον (π.χ. μεγάλες πόλεις στην Δυτική Ελλάδα).
     Στο πλαίσιο αυτό γεννάται η ανάγκη αλλά και το ενδιαφέρον από την Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. να υπάρξει τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ενός τέτοιου σχεδίου που ως στόχο θα έχει την δημιουργία αποκεντρωμένων συστημάτων τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου είτε πρόκειται για CNG είτε  LNG.
      Η Περιφέρεια επίσης είναι ο κατεξοχήν φορέας στρατηγικού σχεδιασμού και προώθησης  πολιτικών που θα κατατείνουν στην ενεργειακή επάρκεια του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, στα όρια ευθύνης της, αλλά και στην επίτευξη της Περιφερειακής συνοχής.
     Τέλος το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας και Τμήμα Δυτικής Ελλάδος) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και διαθέτει την επιστημονική επάρκεια και εμπειρία ώστε να συμβάλει στην εκπόνηση μια τέτοιας στρατηγικής έρευνας με γνώση του Φυσικού Περιβάλλοντος και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
      Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω και προς επίτευξη του σημαντικού αυτού σκοπού η Διοικούσα Επιτροπή του  ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας  κατά την 19η τακτική συνεδρίασή της, ενέκρινε την συμμετοχή του Τμήματος στην Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» η οποία θα έχει  ως συμβαλόμμενους την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α Α.Ε.), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και το  Περιφερειακό Τμήμα  Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο