Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Κτηνοτροφικά πάρκα: Αναγκαία η χωροθέτησή τους στην Αιτωλοακαρνανία

Περιφέρεια και Δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν το ζωικό κεφάλαιο σε ένα νομό που η οικονομία στηρίζεται στην ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. 
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η δημιουργία οργανωμένων χώρων για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων είναι σήμερα απαραίτητη όσο ποτέ. Αποτελεί δε την αναγκαία συνθήκη προκειμένου να εξακολουθήσει η κτηνοτροφία, που είναι βασικός πυλώνας στήριξης της τοπικής οικονομίας, να υπάρχει και να ευδοκιμεί.....
Η Ένωση Αγρινίου εκτιμά πως είναι πλέον αναγκαίο να υπάρξει μια σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν στην Αιτωλοακαρνανία, στον πρώτο κτηνοτροφικό νομό της χώρας, οργανωμένα Κτηνοτροφικά Πάρκα, σύμφωνα και με τις επιταγές του σύγχρονου ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου. 
Ως Κτηνοτροφικό Πάρκο ορίζεται μία περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων. Τα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), περιλαμβάνουν την αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, την αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου και άλλα. 
Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου και ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 
α)  Σύσταση Φορέα που θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί το πάρκο. 
β)  Συμμετοχή ικανού αριθμού κτηνοτρόφων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πάρκο. 
γ)  Δικαιούχοι είναι Περιφέρειες, Δήμοι ή Κοινότητες που οργανώνουν κοινόχρηστη υποδομή (κατάλληλη έκταση, οδική πρόσβαση, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού, διαχείριση αποβλήτων κ.ά) στην οποία εγκαθίστανται οι ενδιαφερόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. 
δ)  Διαθέσιμη κατάλληλη έκταση. ε)  Ιδιοκτησία της έκτασης στους δικαιούχους 
στ)  Υποχρεωτική διατήρηση της λειτουργίας του χώρου για τουλάχιστον 10 χρόνια. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. 
Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται είναι η κατασκευή και οργάνωση της κοινόχρηστης υποδομής, ενώ τα λειτουργικά έξοδα δεν είναι επιλέξιμα, αλλά επιβαρύνουν το φορέα. 
Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου προωθούνται από σχετικές αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, αντίστοιχα από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τη Διαχειριστική Αρχή, τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς και από Αρμόδια Επιτροπή που μοριοδοτεί και αξιολογεί τις προτάσεις. Τέλος, ακολουθείται η διαδικασία ένταξης των πράξεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν 2860/2000. Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Δ.Ε. οφείλει να εργαστεί στην κατεύθυνση της δημιουργίας τέτοιων ζωνών-Κτηνοτροφικών Πάρκων στην Αιτωλοακαρνανία. Προς τούτο, η Ένωση Αγρινίου δεσμεύεται ότι θα συμβάλει με όλες τις δυνάμεις, υποδεικνύοντας λύσεις και διευκολύνοντας, δια των υπηρεσιών μας, την όλη διαδικασία, όπου και όσο χρειαστεί. Μέλημά μας είναι η προστασία των παραγωγών και η παροχή εγγυήσεων προς τον χειμαζόμενο κτηνοτροφικό κλάδο. Άλλωστε, με τη δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων δύναται ευκολότερα να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασθενειών (καταρροϊκός πυρετός, βρουκέλλωση κ.α.), να δοθούν κατευθύνσεις στο μείζον θέμα των βοσκοτόπων, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μπει η κτηνοτροφία σε μια περισσότερο οργανωμένη βάση. 
Καλούμε, λοιπόν, τους αρμοδίους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες… και τις ευθύνες τους.
e-ea. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο