Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ: "..Σας καλούμε σε δια ζώσης διάλογο και στην λήψη πρωτοβουλιών προς το κοινό συμφέρον."

 

    Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναδείξει επανειλημμένα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις οργανωτικές μεταβολές που έχει υποστεί το στρατιωτικό Αεροδρόμιο (Α/Δ) Ακτίου κατά τα έτη 2017 – 2018 και οι οποίες επηρεάζουν τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτό. Ειδικά κατά την τελευταία μεταβολή δημιουργήθηκαν αδικίες στην μοριοδότηση των στελεχών, (β) & (γ) σχετικά, και αβεβαιότητα – άγχος στους συναδέλφους λόγω της δραστικής μείωσης που προβλέπεται για το ένστολο προσωπικό, (δ) & (ε) σχετικά, χωρίς όμως αυτή να έχει εφαρμοστεί ακόμα.
  Με την παρούσα επιστολή μας επισημάνουμε μια επιπλέον δραστηριότητα που εμπλέκει το προσωπικό του Ακτίου, επηρεάζει τον καθημερινό εργασιακό τους βίο, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο της χώρας, και έχει άμεση συνάφεια με τις ανωτέρω οργανωτικές μεταβολές. Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά την από 14-12-2015 Σύμβαση Παραχώρησης με τίτλο «Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιουνίου», η οποία κυρώθηκε, (α) σχετικό, με τον νόμο 4389/2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄. Εντός ταύτης ενσωματώθηκε το παράρτημα 20 «Πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον Παραχωρησιούχο στα Αεροδρόμια Κοινής χρήσης».
 
Αναλύοντας διεξοδικά τις διατάξεις αυτού του πλαισίου συνεργασίας διαπιστώνουμε αρχικώς ότι, αν και δεν αφορά υποχρεώσεις στρατιωτικής φύσεως, ωστόσο έχουν την δική τους βαρύτητα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθημερινό έργο της Μονάδας και του προσωπικού κατ’ επέκταση. Παρακάτω παραθέτουμε τα πιο σημαντικά σημεία του πλαισίου συνεργασίας:
 • ·       Τα Α/Δ κοινής χρήσης διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην 1η Κατηγορία ανήκουν τα Α/Δ των Χανίων και του Ακτίου που έχουν  μεγάλη δραστηριότητα για την ΠΑ.
 • ·       Στα Α/Δ της 1ης Κατηγορίας οι υποδομές που είναι κοινής χρήσης δεν παραχωρούνται, αλλά θα συντηρούνται και θα λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη της Π.Α. Η συντήρηση και η λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων/υποδομών γίνεται από την ΠΑ με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους Κανονισμούς Πιστοποίησης, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανανεώνονται.
 • ·       Στα Α/Δ κοινής χρήσης θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός ή / και έργα, αναφορικά με τις απαιτούμενες υποδομές (infrastructure), το έμψυχο δυναμικό και διαδικασίες αεροδρομίου (humanresourcesandairportoperations), τα συστήματα επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης (CNS), ώστε να μην δημιουργούνται κωλύματα ή στρεβλώσεις στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ και την εξυπηρέτηση της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές της πολιτικής αεροπορίας.
 • ·       Η παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ, ΑΤΜ) στα Α/Δ 1ης Κατηγορίας είναι ευθύνη της ΠΑ, η οποία παρέχει ισοδύναμου επιπέδου υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εκτελεστικούς κανόνες (ΑΤΜ & ΑΤFΜ). Ομοίως η ευθύνη ανήκει στην ΠΑ και για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης - πυρόσβεσης για τα περιστατικά όπου εμπλέκονται πολιτικά αεροσκάφη.
 • ·       Η ευθύνη για την φρούρηση της περιμέτρου του αεροδρομίου και την φύλαξη των προσβάσεων σε αυτό επιμερίζεται στην ΠΑ και τον Παραχωρησιούχο ανάλογα με τον χώρο ευθύνης του καθενός.
 • ·       Η ΠΑ αποζημιώνεται από τον Παραχωρησιούχο, τόσο για τις αρμοδιότητες και ευθύνες σχετικά με τις υποδομές φωτισμού (διάδρομοι, τροχόδρομοι, φώτα προσέγγισης), όσο και για το κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των υποδομών κοινής χρήσης.
Σε ότι αφορά λοιπόν την ιδιωτικοποίηση του πολιτικού αερολιμένα Ακτίου είναι ολοφάνερο ότι η επιτυχία μιας τέτοιας επένδυσης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία και την ασφάλεια που παρέχει το  προσωπικό της στρατιωτικής Μονάδας (Μ.Υ. FOBAKTION) στους εμπλεκόμενους τομείς συνεργασίας. Βέβαια ανάλογη περίπτωση αποτελεί και το Α/Δ Χανίων, μιας και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το πλαίσιο συνεργασίας είναι πανομοιότυπες. Συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται ομοίως υπόψη οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά την στελέχωση της κάθε Μονάδας, ειδικά σε καίριους τομείς όπως η ασφάλεια πτήσεων, η διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας, η υποστήριξη πτήσεων και η εύρυθμη λειτουργία - ασφάλεια των κοινών υποδομών.
 
Να σημειώσουμε επίσης ότι όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στο ήδη υπάρχον έργο και την αποστολή της Μ.Υ FOBAKTION που καλούνται να επιτελέσουν τα στελέχη. Μια επιβάρυνση που δεν συνάδει με την απόφαση για δραστική μείωση της δύναμης του υφιστάμενου ένστολου προσωπικού και δημιουργεί έντονες ανησυχίες – προβληματισμούς. Η ΕΣΠΕΑΙΤ έχει επισημάνει πολλάκις την αβεβαιότητα που νιώθουν οι συνάδελφοι, το άγχος που τους διακατέχει από τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες και τονίζει με την παρούσα τα εξής ερωτήματα:
 • ·         Πώς η αύξηση των υποχρεώσεων φέρνει αποφάσεις για συρρίκνωση των θέσεων εργασίας;
 • ·         Αν εφαρμοστεί η ισχύουσα, από τον Ιούλιο 2018, στελέχωση της Μονάδας  θα υπάρξουν κωλύματα ή στρεβλώσεις στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών και την εξυπηρέτηση της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές της πολιτικής αεροπορίας;
 • ·         Ποιες οι ευθύνες που αναλαμβάνουν τα στελέχη και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή του πλαισίου συνεργασίας για την υποστήριξη του πολιτικού αερολιμένα;
 • ·         Αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα στο στρατιωτικό Α/Δ Χανίων ή η στελέχωση του επαρκεί για την υλοποίηση του έργου της Μονάδας και των υποχρεώσεων έναντι του πολιτικού αερολιμένα;
 • ·         Αν δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η ισχύουσα στελέχωση πότε θα πραγματοποιηθεί τροποποίηση της ώστε να εναρμονιστεί με την πραγματικότητα και να επανέλθει η ηρεμία στις τάξεις όσων υπηρετούν στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου;
Γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι το εγχείρημα της από κοινού χρήσης των υποδομών και κυρίως του στρατιωτικού προσωπικού μιας Μονάδας, δεν θα πρέπει να έχει ως στόχο μόνο το οικονομικό συμφέρον των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΠΑ - ΥΠΑ) και της εταιρείας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώματα του προσωπικού που καλείται να διεκπεραιώσει, πέραν των στρατιωτικών υποχρεώσεων, επιπρόσθετες εργασίες και μάλιστα χωρίς επιπλέον αποζημίωση.
 
Αξιότιμοι κ.κ Βουλευτές, Αξιότιμοι κ.κ. Περιφερειάρχες, Αξιότιμε κ. ΑΔΦ,
  
 Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμούμε ότι τα τελευταία χρόνια λαμβάνονται αντικρουόμενες αποφάσεις σε σχέση με το επιχειρησιακό και το κοινωνικό έργο της Μ.Υ. FOBAKTION, και οι οποίες αδικούν την προσφορά των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό. Με γνώμονα λοιπόν τα υφιστάμενα δεδομένα, την βαρύτητα που έχει για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η απρόσκοπτη λειτουργία του πολιτικού αερολιμένα αλλά και την υποχρέωση όλων μας να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του προσωπικού στο στρατιωτικό Α/Δ,  σας καλούμε σε δια ζώσης διάλογο και στην λήψη πρωτοβουλιών προς το κοινό συμφέρον.
  
 Τέλος παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) για την άμεση ενημέρωση των συναρμόδιων Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. 

           

                  Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας  

            Χονδρογιάννης Βασίλειος                                Μπόσμος Χρυσοβαλάντης

                   6983505262                                                      6983514503

Δεν υπάρχουν σχόλια: