Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: "Διοικείται ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με πλήρη διαφάνεια; Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας; "

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
-Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 

Γράφει ο  Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ                                                    21-02-2021
 
 
 
 Αγαπητοί Αναγνώστες
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τα εξής:
1)Εμπιστεύομαι την επιστημονική κοινότητα. Έχω υποχρέωση στον εαυτόν μου και στους συνανθρώπους μου. Τη Δευτέρα  22/02/2021 θα κάνω το εμβόλιο του κορωνοϊού COVID-19.
2) Πληροφορώ  διάφορους σχολιαστές. Τις υποθέσεις που έκρινα τις έστειλα στον εισαγγελέα. Βεβαίως η Δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της.  Τη κατάλληλη ώρα θα προβώ σε ανακοινώσεις.
3) Κάποιοι άθλιοι και αυθεντικοί υβριστές μου σε προσωπικό επίπεδο, από τη στιγμή που έμαθα ποιοι είναι σιώπησαν.  Ούτε δελτίου τύπου, ούτε  ανακοινώσεις βγάζουν για το γραφικό και το τρελό του χωριού.  Απευθύνθηκαν  και στην υπηρεσία που εργάζομαι. Τους προκαλώ να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις που πήραν.
                                            
 Φίλοι Αναγνώστες
Συνεχίζουμε την ενημέρωση σας.
 
 ΔΕΚΑΤΡΙΤΗ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Στη διαύγεια  με ΑΔΑ :  6ΟΘΩΟΞΚΚ-ΥΚΧ υπάρχει η παρακάτω απόφαση, της οποίας δημοσιεύουμε  απόσπασμα.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2021 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας
 Αριθμός απόφασης 2/2021
ΘΕΜΑ : « Παρακράτηση Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από Δήμο Ακτίου Βόνιτσας»
Στην Βόνιτσα, σήμερα την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας.
Αφού διαπιστώθηκε (με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης) νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Κασόλας Αθανάσιος , Δημοτ. Σύμβουλος Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Τριανταφυλλάκης Ιωάννης Δήμαρχος Ξηρομέρου Γερόλυμος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου
ΑΠΟΝΤΕΣ Κανένας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε με τηλεδιάσκεψη και η Υπάλληλος του Δήμου Τσικουρώνα Ευδοξία για την τήρηση των πρακτικών.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3- 4 του 239 άρθρου Νόμου 4555/2018 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018 ισχύουν τα παρακάτω:
…………………………….3. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών….
 Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας μας οφείλει το ποσό των 61.508,40 € που αφορά την διαχείριση ΑΣΑ για την περίοδο από 1-09-2019 έως και την 31-12-2019 δηλ ολόκληρο το Γ τετράμηνο έτους 2019, και υπάρχει για το και η αριθμ 13.649/12-11-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου.
 Για την είσπραξη αυτών των οφειλών προτείνω να γίνει εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του άρθου 239 κλπ και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.
 3 Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, και τις διατάξεις των παρ.3- 4 του 239 άρθρου Νόμου 4555/2018 όπως αυτό ισχύει. 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 Α. Την παρακράτηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους (Κ.Α.Π.) από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας συνολικού ποσού 61.508,40 € που αφορά την περίοδο για την εισφορά 3 ου Τετραμήνου για το έτος 2019.
 Β. Την υποβολή αιτήματος για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 239 του Νόμου 4555/2018 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018
 Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.
 Για το θέμα αυτό το Μέλος τη Ε Ε κ Τριανταφυλλάκης Ιωάννης Δήμαρχος Ξηρομέρου ψήφισε παρών.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 02/2021.
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Τα μέλη
Κασόλας Αθανάσιος
 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Βόνιτσα 15/01/2021
  
ΣΧΟΛΙΑ
1)      Η ψήφος παρών  προσμετρείται  ως θετική ψήφος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι η λογική της δεξιάς. Το  ψήφισε το καλοκαίρι του 2019 που ουσιαστικά αλλοίωσε τη ψήφο των πολιτών στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές. Εσχάτως δε θέλει να περάσει σχέδιο νόμου από τη Βουλή , που προβλέπει την εκλογή του Δημάρχου από τη πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43 τοις εκατό!!!!! Για το θέμα θα επανέλθουμε με ξεχωριστό άρθρο.
2)      Βεβαίως ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου έχουν τεράστιες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ για το θέμα της παρακράτησης.
3)      Αυτή είναι η συνετή οικονομική πολιτική του Δημάρχου κ Αποστολάκη και της Δημοτικής Αρχής;
4)      Ισχύουν κάποιες πληροφορίες   που έχω ανεπίσημα , ότι ο Δήμος μας οφείλει στο Σύνδεσμο Ύδρευσης με τη Λευκάδα κάποιο χρηματικό ποσό και ποιο;
5) Θεωρώ ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα φέρουν τα θέματα αυτά  προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο .
6) Δεν υπάρχει Νομός Αιτ/νιας. Το σωστό είναι  Περιφερειακή Ενότητα  Αιτ/νιας.
 
 ΔΕΚΑΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
 
      Θεωρώ ότι κάποιος που αγοράζει ένα αυτοκίνητο, το αγοράζει με το κάλυμμα της μηχανής του.
Για να δούμε τι έγινε στο Λιμενικό Ταμείο του Δήμου μας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ Βίτσας Δημήτριος.
Στη διαύγεια  με ΑΔΑ : 6ΒΥΓ46ΜΚΑΟ-ΣΕΠ     υπάρχει η παρακάτω απόφαση, της οποίας δημοσιεύουμε  απόσπασμα παρακάτω.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         ΒΟΝΙΤΣΑ 07-07-202
 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                            Αριθ πρωτ  68
 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 
 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή προμήθειας
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Pillar)»
 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας.
 Έχοντας λάβει υπόψη:
 
……………………..
10- Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 69-7336.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020 έχει γραφτεί πίστωση 24.800,00 € για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ»
11- Την από 28 -05-2020 τεχνική περιγραφή σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ»
……… 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας για τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ»
 2. Την έγκριση της από 28-05-2020 Τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΕΥΜΑΤΟΣ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 3. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ……., συνολική τιμή των 24.596,64 € με Φ.Π.Α.
4. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της προμηθείας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
 
Πάμε παρακάτω.
Στη διαύγεια  με ΑΔΑ :  ΩΕ2Ψ46ΜΚΑΟ-Ψ5Ξ υπάρχει η παρακάτω απόφαση, της οποίας δημοσιεύουμε  απόσπασμα παρακάτω.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                    ΒΟΝΙΤΣΑ  11-12-2020
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                      Αριθ πρωτ  242
 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΛΑΡ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας.
Έχοντας λάβει υπόψη:
….
 10- Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 70-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020 έχει γραφτεί πίστωση 2.170,00 € για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΛΑΡ»
 11- Την από 04 -12-2020 τεχνική περιγραφή σχετικά με τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΙΛΑΡ»  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
…………
3. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία στην συνολική τιμή των 2.126,60 € με Φ.Π.Α.
 4. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας της προμηθείας με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 
 
 
ΣΧΟΛΙΑ
1)      Διαφάνεια χωρίς την δημοσίευση της τεχνικής περιγραφής δεν υπάρχει.
2)      Πρέπει να δημοσιεύονται ποσότητες που αγοράζονται, τιμή ανά μονάδα , προσφορές αν υπάρχουν και το ποσοστό έκπτωσης του ανάδοχου.
3)      Με απλή πρόσθεση έχουμε  24.596,64 ευρώ +2.126,60  ευρώ=  26.723,24 ευρώ.
4)      Το συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των 24.800 ευρώ . Το ποσό των 24.800 ευρώ είναι το ανώτατο όριο για απευθείας ανάθεση.
5)       Ποιος έχει απορίες για τον τρόπο που διοικείται ο Δήμο μας;
6)      Υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι με πολιτικό ανάστημα;
 
Για το θέμα θα επανέλθουμε.
 
 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
 
Το έκτο μέρος του άρθρου θα δημοσιευτεί τη Κυριακή 28-02-2021.

15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καραμπινάτη κατάτμηση που ασφαλώς πρέπει να καταλογισθούν ευθύνες όχι μόνο πολιτικές.

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι ενώπιον Θεού κατέθεσαν ψέματα. Αλλά να έχουν υπόψη , όλα εδώ πληρώνονται. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα γελάσει τελευταίος. Η αλήθεια θα λάμψει. Ραντεβού στα γουναράδικα.

Ανώνυμος είπε...

Ο προμηθευτής για τα πιλαρ είναι ο ίδιος. Η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από 24.800 ευρώ , επομένως όφειλαν να κάνουν διαγωνισμό.

Ανώνυμος είπε...

Τέλη του 2019 δεν υπήρχε ευρώ στο ταμείο. Τα είχαν ξοδέψει για τις εκλογές. Κάποιοι θα απολογηθούν για τη παρακράτηση των 62.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα δικαιούμενα του Δήμου.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δεν απαντάς σε αυτούς που σε βρίζουν ως γραφικό και τρελό του χωριού , έχω ρωτήσει το Κώστα πολλές τα τελευταία χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα απολογηθούν και θα τιμωρηθούν για όλα μου απαντούσε πάντοτε. Στο τέλος θα γίνουν ρεζίλι μου έλεγε. Η πολιτική χρειάζεται υπομονή, μου λέει ο Κώστας συνέχεια.

Ανώνυμος είπε...

Έρχονται ψυχροί βοριάδες, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που θα σαρώσουν τα πάντα στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας. Η αλήθεια θα λάμψει.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστή η αναφορά στην κατασκευή τον Πιλάρ κύριε Κώστα να μας πει ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου ο δήμος έχει και υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους για ποιο λόγο κόπηκαν 14000 ευρώ από τις δύο αυτές ειδικότητες από επαγγελματίες της παλαίρου χωρίς να δουλέψουν καθόλου στο έργο

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 9:12 να σε ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη παρέα από το 1990 έως το2000 περίπου έτσι λειτουργούσε καί τότε μόνο καλοπέραση και δόξας ο θεός

Ανώνυμος είπε...

26700 ευρώ κόστισαν τα Πιλάρ καλά δεν ντρέπονται καθόλου τέτοια ρεμουλα είναι να πέφτεις από τα σύννεφα με κάποια άτομα ας μας πει ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου ποιός κάνει τις εισπράξεις και σε άλλες ποιον δίνει τα χρήματα

Unknown είπε...

ΑΧ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΒΡΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΟΛΟ ΕΡΧΟΝΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΕ.ΚΑΡΥ ΔΩΣΕ ΠΟΝΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΣΚΟΠΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΡΥ ΤΟΣΟ Ο ΚΑΡΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ .Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΥΤΗ ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΥΡΙΕ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΤΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν στοίχησαν μόνο 26700 ευρώ. Αυτά είναι η δαπάνη προμήθειας. Έχουμε και τις δαπάνες για την εγκατάσταση. Σιγά-σιγά θα βγούνε όλα στον αέρα.

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ 3:48 ΜΕ ΠΟΡΔΕΣ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΑΔΙΚΑ ΝΑ ΡΙΞΕΙΣ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ Η ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΛΑΡ ΜΕ 100 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΙΛΑΡ ΜΕ 100 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ. ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΝΤΑΤΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΜΠΕΜΒΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΟΤΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΝΤΑΤΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΕΡΟΣΑΚΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΑΠΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Ζημίωσαν το Δήμο 62.000 ευρώ και θα τους γίνει καταλογισμός .

Ανώνυμος είπε...

εδω και 7 χρονια ερχονται οι βοριαδες τα οστρογαρμπια και οι επιθεωρητες. μαλλον χαθηκαν στο δρομο. οι βοριαδες και τα οστρογαρμπια πηγαν στην αθηνα και οι επιθεωρητες απο εκει που ηρθαν.