Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, το Σάββατο 27 Φεβουαρίου.


Αστακός, 23.2.2021
Αριθ. πρωτ: 89
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν σε Ειδική Συνεδρίαση δια περιφοράς, την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ.,.....
Διαβάστε περισσότερα »
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.

Έχοντας υπόψη: α) την παρ. 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του N.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19, β) την με αριθμό 46735/23-7-2020 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και γ) την εισήγηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Παρασκευή 26.02.2021, ώστε να μπορέσει η οικονομική υπηρεσία να ετοιμάσει την εισήγηση που απαιτείται.

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Τακτικά μέλη.

1. Μακρής Σωτήριος

2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα

3. Ερωτόκριτος Γαλούνης

4. Χαρδαλιά Μαρία

5. Ταμπάκη Γεωργία

6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

Αναπληρωματικά μέλη.

7. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος

8. Ντίνος Απόστολος

9. Ζορμπάς Ιωάννης

10. Ζήκα Μαρία

11. Τσόμπου Άρτεμις

12. Βραχνού Σταυρούλα

dimosxiromerou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο