Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Προκαλούν πολιτικά και όχι μόνο δύο αποφάσεις. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Δημοτικοί Σύμβουλοι σταθείτε στο ύψος σας
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής

Μαθηματικός

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 28-02-2021

<<Διοικείται ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με πλήρη διαφάνεια;

Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας; >>

Αγαπητοί Αναγνώστες

Αρχίζουμε με δύο πολιτικές επισημάνσεις......

1) Σε όλη την επικράτεια οι περισσότεροι Δήμοι έχουν πάρει όλα τα μέτρα και οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους μεταδίδονται απευθείας είτε ραδιοφωνικά είτε από το διαδίκτυο. Στο δικό μας Δήμο ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Αρχή δεν έχουν τη πολιτική βούληση (στη καλύτερη περίπτωση) να ενημερώνονται οι Δημότες. Τι φοβούνται;

2) Σύμφωνα με το νόμο η καταληκτική ημερομηνία ψήφισης του προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2021 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020. Στο δικό μας Δήμο ο προϋπολογισμός του 2021 θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 02-03-2021. Τα συμπεράσματα δικά σας.Θεωρώ τα δύο θέματα πολύ σοβαρά από πολλές πλευρές και θα επανέλθω. Θα περιμένω τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.Συνεχίζουμε με το έκτο μέρος του άρθρου μου.ΑΠΟΚΑΛΗΨΗ 15.Απίστευτο και όμως αληθινό.

Αιρετοί έχουν δικαίωμα με απόφαση , να μεταφέρουν χρήματα και να κάνουν αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΗΤΦΟΞΜΥ-ΕΑΠ, υπάρχει η παρακάτω απόφαση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ.

Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθμ. 8ης / 2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Αρ.Απόφ.: 27/2020

Σήμερα την 1ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας κατόπιν της υπ’ αρίθμ 66/27- 11-2020 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου προς τα μέλη αυτού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή. ( Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 )

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Πανταζή Παναγιώτα, Πρόεδρος, Δημοτική Σύμβουλος

Καλαντζής Ανδρέας, Αντιπρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος,

Προδρομίτης Σωτήρης, Μέλος , Δημοτικός Σύμβουλος

Τζεφριός Λεωνίδας , , Μέλος , Δημοτικός Σύμβουλος

Ζαχαράκης Γεώργιος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτου Αφροδίτη, Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων (ΚΔΑΠ Παλαίρου)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Λίτου- Σάλιαρη Βαρβάρα, Μέλος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Παναγιώτου Αφροδίτη, Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

ΣΧΟΛΙΑ

1)Από το νόμο στο ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ούτε ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την αντιπολίτευση.

2)Δεν γνωρίζω γιατί ένα μέλος του ΔΣ αναφέρεται και στους παρόντες και στους απόντες.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως ενώ τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον κ. Λέφα Λάμπρο .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2ο: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε, ότι από το Δήμο και με το υπ΄αριθ. 45266/15.7.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερωθήκαμε ότι η Επιχείρηση θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει συνεπώς να ορίσουμε πρόσωπα του Συμβουλίου, τα οποία θα προβούν στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες και θα εκπροσωπούν την Επιχείρηση στην Τράπεζα αυτή. Και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από σχετική διαλογική συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ –

Το άνοιγμα λογαριασμού διαχείρισης από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- Ορίζει την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης κα Πανταζή Παναγιώτα του Δημοσθένη και το μέλος του ΔΣ κ. Καλαντζή Ανδρέα του Κωνσταντίνου εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, προκειμένου να προβούν καθένας από αυτούς, δηλαδή είτε ο ένας είτε ο άλλος, στις ενέργειες που απαιτούνται για το άνοιγμα του παραπάνω λογαριασμού καθώς επίσης και να προβαίνουν καθένας από αυτούς χωριστά, όταν απαιτείται, σε αναλήψεις – πληρωμές χρημάτων, μεταφορές χρημάτων μέσω ved banking από το «λογαριασμό» ή τους «λογαριασμούς» που θα ανοίξει και θα διατηρεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 27/2020.

Συντάχθηκε το ανωτέρω απόσπασμα πρακτικού και υπογράφεται ως πιο κάτω.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΧΟΛΙΟ

Είναι πολιτικά απαράδεκτη η παραπάνω απόφαση στο σκέλος που αφορά τη δυνατότητα οι αιρετοί να προβαίνουν καθένας από αυτούς χωριστά, όταν απαιτείται, σε αναλήψεις – πληρωμές χρημάτων, μεταφορές χρημάτων μέσω ved banking από το «λογαριασμό» ή τους «λογαριασμούς» που θα ανοίξει και θα διατηρεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Κατά τη γνώμη μου τη δυνατότητα αυτή πρέπει να την έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να πάρουν ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΘΕΣΗ για το θέμα.

ΑΠΟΚΑΛΗΨΗ 16

Έργο προϋπολογισμού δαπάνης 74.300 ευρώ.

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Στη διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΗΤΦΟΞΜΥ-ΕΑΠ, υπάρχει η παρακάτω απόφαση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης/2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αριθμός

Απόφασης 52/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση της πρόσκλησης που καθορίζει των όρους της διαπραγμάτευσης για το έργο« AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (προϋπολογισμού δαπάνης 74.300,00€), με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης –Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής για το έργο>>

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ. 1800/23-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου

διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία

, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη(5 τακτικά και ένα αναπληρωματικό),

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος 2. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ(Αναπληρώνει τον κ. Προδρομίτη Σωτήριο) 6.ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. Στη παρούσα διαδικασία νόμιμα προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βόνιτσας, Μοναστηρακίου και Παλαίρου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 75 Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18,οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν στη Συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών ήταν η Υπάλληλος του Δήμου Ασπασία Αργυρού.

…………

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: Με την 214/2020 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την πράξη ««AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.300,00 € με Αναθεώρηση και ΦΠΑ, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του στο Π.Δ.Ε. 2020 -ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Στη συνέχεια με την 48/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η απόφαση ένταξης για την πράξη « AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (προϋπολογισμού δαπάνης 74.300,00€), στην ΣΑΕΠ 001 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η πίστωση ποσού 74.300,00€, στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 ,ορίστηκε ως υπόλογος ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με υπεύθυνο λογαριασμού o Κοκόλης Άγγελος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού λογιστικού και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ π ρ ο σ κ α λ ε ί και κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 74.300,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), CPV: 45232420 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :

.........................

Ομόφωνα

Αποφασίζει

1.Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο « AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ»(προϋπολογισμού δαπάνης 74.300,00€), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

2.Ορίζει την Επιτροπή για το έργο« AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ¨», ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

1 Χάιδω Μπουρδάρα ΠΕ Χημικών Μηχανικών

2 Ευδοξία Τσικουρώνα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3 Παναγιώτης Καψάλης ΠΕ πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

1 Πολυξένη Φιώρου ΠΕ Χημικών Μηχανικών

2 Μαρία Βασιλάκου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

3 Κωνσταντίνα Καραίσκου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Χάιδω Μπουρδάρα

3.Προσκαλεί την εταιρεία…………………, να υποβάλει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους της διαπραγμάτευσης.

. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52/2021

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Βίτσας Δημήτριος 2. Καλαντζής Αντρέας 3.Τσακάλης Κωνσταντίνος 4.Πάντας Νικόλαος 5.Πέρλης Απόστολος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Του με αριθμ. 6/ 24-2-2021 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας α/α ο Αντιδήμαρχος ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΧΟΛΙΟ

Η οικονομική επιτροπή προσκαλεί μία εταιρεία ( χωρίς καν δημοσίευση) να υποβάλλει προσφορά και να αναδειχτεί ο ανάδοχος του έργου.

Για το έργο αυτό έχω γράψει πολλά άρθρα. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ.

Φίλοι Αναγνώστες

Οι δύο αυτές αποφάσεις προκαλούν πολιτικά και βεβαίως προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Η αέναη αυτή πάλη νόμιμου και ηθικού καλά κρατεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κλασσικό παράδειγμα στην Αντιγόνη, στην τραγωδία του Σοφοκλή , η οποία κατά τη γνώμη μου είναι από τα πιο σπουδαία έργα που έχουν γραφεί ανά τους αιώνες.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Το έβδομο μέρος του άρθρου θα δημοσιευτεί τη Κυριακή 07-03-2021.

30 σχόλια:

 1. Κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα και η αντιπολίτευση κάθεται και αγναντεύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ κυριε Τριαντακωνσταντή.
  Από τα μέλη που αναγράφεται στο συμβούλιο της Κοινοφελούς ποιός έχει επάγγελμα; Ποιός; Με εξαίρεση την εκπρόσωπο των εργαζόμενων.
  Από τις δύο κυρίες που αναφέρεται στην Τεχνική υπηρεσία που καλούν μιά εταιρεία να καταθέσει προσφορά, ποια από αυτές τις δύο έχει την ιδιότητα και τις γνώσεις πολιτικού μηχανικού;
  Παρατηρείστε τα ονόματα των συμβούλων της κοινοφελούς. Ποιός εργάζεται σε τί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί να δουλέψουν τα παιδιά ας είναι καλά ο Ερντογάν τα έχει ρυθμίσει όλα

   Διαγραφή
 3. Αυτά που τους κατηγορούσε ο Επίτροπος πριν μπει στο ψηφοδέλτιο, τα κάνει τώρα με τον Γιωργο-Θεόδωρο. Πως αλλάζουν οι καιροί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι γλυκό το μέλι 🍯 ούτε ίχνος ντροπής σε μάθαμε και σένα Δημητράκη δεν σε παίρνει πλέον για ρητορείες θα σκάσει μεγάλη βόμβα

   Διαγραφή
 4. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ? ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑΞΙ 40 ΕΥΡΩ ΝΑ ΠΑΝΕ? ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ
  ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ Ο ΔΗΜΟΣ? ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΛΙ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΕΣΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο δήμαρχος και το κέντρο μέριμνας όλο ανακοινώσεις ότι κέντρο υγείας Βόνιτσας κέντρο υγείας Κατούνας και αγροτικά ιατρεία παλαίρου και πλαγιάς θα είναι τα 4 εμβολιαστικα κέντρα του δήμου που το βρίσκεται τόσο ψέμα

   Διαγραφή
 5. 'Εργα και ημέρες χωρίς ίχνος ντροπής, αυτοσεβασμού, σεβασμού του δημοσίου χρήματος. Όλα όμως εδώ πληρώνονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μέχρι να εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος τα εντάλματα πληρωμής, ως προμηθευτής του Δήμου, κόβονταν στο όνομα του. Μετά που εκλέχτηκε εντελώς τυχαία κόβονται στο όνομα της πεθεράς του. Υπάρχουν απορίες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπόχα, βρωμιά , διαπλοκή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΦΤΙΑΞΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΝΑΙΟ
  ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΑ ΦΡΑΓΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΕΡΑ ΔΩΘΕ ΤΣΑΜΠΑ ΔΕΝ ΛΑΛΑΕΙ Ο ΚΟΥΚΟς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θυμάμαι τον Επίτροπο να κατηγορεί τον Δήμαρχο. Θυμάμαι τον πρόεδρο του Πολιτισμού, θυμάμαι τον αντιδήμαρχο της Κατούνας. Ολοι οι δρόμοι οδηγούν στο συμφέρον ----του τόπου----. Εχουν και οικογένειες. Τι τους λένε στα παιδιά τους; Τι τους διδάσκουν; Εμάς δεν θα ζητήσουν ποτέ συγνώμη για όσα έλεγαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ME 30000 XILIARIKA ΕΜΠΑΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ Β...Α ΚΑΙ ΜΕ 1000 EYRV ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑ ΧΥΤΑ ΣΑΝ ΤΟΝ Κ....Α
  ΑΥΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Το τερμάτισαν. Ψήφισαν να μπορούν οι αιρετοί να κάνουν αναλήψεις. Ντροπή, ντροπή, αίσχος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Νομίζουν ότι διοικούν το δικό τους μαγαζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Έλα.τωρα Κωστάκη.......γραφεις άρθρα αλλά τα τσεπωνεις κρυφά.....αασε τα μάθαμε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η κοινωφελής επιχείρηση τού δήμου έχει προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ το κέντρο μέριμνας αλλά 1.100.000 ο γιωργοθοδωρος έχει βάλει σε αυτές τις θέσεις τα πολύ έμπιστα παιδιά του τι δεν καταλαβαίνετε δεν βλέπετε ότι έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στο φαγητό άλλοι φτιάχνουν σπίτια άλλοι μαγαζιά άλλοι μεγαλώνουν τις επιχειρήσεις τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο αγωγός παλαίρου απευθείας ανάθεση 74.000 νεκροταφείο Κατούνας 93.000 απευθείας ανάθεση σε λίγο θα δείτε και το νούμερο αγροτική οδοποιία παλαίρου απευθείας ανάθεση εκεί θα δείτε νούμερο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ας μας εξηγήσει η δημοτική αρχή γιατί πλέον δεν ανακοινώνονται τα θέματα δημοτικού συμβουλίου καί οικονομικής επιτροπής στο διαδίκτυο όπως γινόταν και παλαιότερα τι φοβούνται αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Στο δημο υπάρχουν πολλοί τεχνίτες που μπορούν να φτιάξουν τό LIVE με πάρα πολύ λίγα χρήματα ούτε 500 ευρώ δεν κοστίζει και να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να παρακολουθούμε την εκπληκτική ρητορική του δημάρχου και τόν συνεργατών του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. σταματηστε επιτελους να αρθρογραφειτε αγαπητε γελανε και οι πετρες της πογωνιας μαζι σας. φιλικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Μπράβο δάσκαλε ευτυχώς που είσαι και εσύ και μαθαίνουμε και τιποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΒΙΤΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΥΝΑ ΕΦΤΑΣΕ Η ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΘΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1)10:43 μμ
  Είσαι ένας άθλιος συκοφάντης.

  Σε προκαλώ να βγεις επώνυμα και να ενημερώσεις τους Δημότες από που και πόσα τσεπώνω στα κρυφά.

  Τους άλλους αυθεντικούς συκοφάντες μου σε προσωπικό επίπεδο τους έμαθα.

  Έτσι θα μάθω και εσένα.

  Τη πρώτη πληροφορία την έχω, ποιος είσαι.

  Είμαι ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟΣ.
  Για τα θέματα του άρθρου τι λες;
  2) 9:02 μμ
  Γιατί δεν γράφεις επώνυμα; Τι φοβάστε;

  Είπα και στο παρελθόν , λέω και εσένα.

  Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος.

  Καλά ξεμπερδέματα. Κατάλαβες;

  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός
  Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τι γιενεται ωρε έγραψε πάλι τη χαμαρα τ ο λωλος και πεταωνται τα σκλια απ' κατ να βγαλνε τ λύσσα τς με τον αποστολακη. Ωρε που πάμε ωρε? Αποστολάκης δήμαρχος για 5 γενεές ακόμα κι γαβγιστε όσο θελτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. αρε κωστα τριαντακωνσταντη, σκλι αταϊγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Κύριε Κώστα είμαστε μαζί σας και αν χρειαστεί θα μπούμε και μπροστά τους πειράζει κάποιους που θά χάσουν τη μάσα για το λόγο αυτό γράφουν με τόση λύσσα σήμερα έχει δημοτικό συμβούλιο με θέμα τον προϋπολογισμό δεν γνωρίζει σχεδόν κανένας ντροπή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Καλά ρε λεβέντες Μάρτιο μήνα ο προϋπολογισμός τι θέλετε να κρύψετε κύριε βίτσα γιατί με αυτή την καθυστέρηση μήπως υπάρχουν μαύρες τρύπες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ωξααααααα..... θα μας πει κι ο κωστας συκοφαντες. βρε ουστ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΑΠΡΑΓΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΤΑΝΤΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΩΣΟΠΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ.ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΣ .ΑΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο