Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Με Ψήφισμα του, ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ εκφράζει την πλήρη αντίθεση του, στο άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για ΧΥΤΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

               Όλοι γνωρίζετε οτι η δημοτική αρχή του κ. Αποστολάκη εφερε σκουπίδια απο Πύργο, Αρχαία Ολυμπία, Αίγιο, Λευκάδα, Μεγανήσι και έκανε πολλές προσπάθειες για να διπλασιάσει το χωρο του ΧΥΤΑ
         Τώρα με απύθμενη πολιτική υποκρισία προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες αλλού. Δυστυχώς σαν Blog, αλλά και ο έγκυρος αρθογράφος μας κ. Κώστας Τριαντακωνσταντής δικαιωνόμαστε πλήρως. Δεν επιχαίρουμε δια την πλήρη δικαίωση μας ανησυχούμε σφόδρα για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας και καλούμε το δήμαρχο κ. Αποστολάκη και τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομαδας να ζητήσουν συγγνώμη, απο τους δημότες και δυστυχώς επιβαιώνεται η ρήση: «Στερνή μου Γνώση να σ' είχα πρώτα..». Κυρίως οι αντιδήμαρχοι απο δημοτική Ενότητα Παλαίρου κ. Βίτσας και κ. Τσακάλης και οι δημοτικοί συμβουλοι ας εξηγήσουν στους δημότες την πολιτική τους. 
            Εμεις σαν Blog δηλώνουμε ότι θα σταθούμε πλάι σε καθε προσπάθεια, οπουδήποτε και αν προέρχεται που στόχο θα εχει την προάσπιση του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζονται και την ανάπτυξη της περιοχής. Καμμιά ξενη σακκούλα με σκουπιδια στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ.........  


Η απόφαση-ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου:
Από το πρακτικό της 7ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Αριθμός Απόφασης 67/2020

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα περί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου.

Σήμερα την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τη διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ», ύστερα από την αριθ.πρωτ. 4432/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αρίθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βόνιτσας και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τρύφου.
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Καούρα Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών.
      Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζητεί να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα « Περί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις », και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 τουσχεδίου νόμου».

      Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέματος και ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συζήτησή του.
       Στη συνέχεια ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.
    Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ κ. Κασόλα Αθανάσιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:
       Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του Σχεδίου Νόμου δημιουργείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ένας νέος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων με τη συμμετοχή (και προεδρεία) της Περιφέρειας και όλων των Δήμων της Περιφέρειας με μορφή Α.Ε. και βασικό σκοπό τον ενιαίο και από κοινού τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ιόνιων Νησιών.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω τοποθέτηση, τη συμπληρωματική ενημέρωση-τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου κ. Αποστολάκη Γεώργιου – Θεόδωρου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια των οποίων ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μωραΐτης Επαμεινώνδας κατέθεσε προς ψήφιση στο Σώμα δική του πρόταση ψηφίσματος η οποία ομοφώνως απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και:
α)-Την 356/2017 απόφαση ΔΣ Λευκάδας για διαδημοτική συνεργασία με Δήμο Ακτίου Βόνιτσας για ΑΣΑ.
β)-Την 166/2017 απόφαση ΔΣ Ακτίου-Βόνιτσας για διαδημοτική συνεργασία με δήμο Λευκάδας για ΑΣΑ.
γ)-Τις διατάξεις του άρθρου 231 ν.4635/2019 (30-10-2019) περί συμμετοχής δήμου σε λειτουργία ΦΟΔΣΑ όμορης περιφέρειας.
δ)-Την 3/2020 απόφαση του Δήμου Μεγανησίου.
ε)-Την απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποχώρησης του ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας (αρ.πρωτ.3207/20-2-2020) ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 10 / 03 / 2020 ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ζ)-Την εκκρεμότητα απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης περί σύστασης και λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ των 3 προαναφερόμενων δήμων.
η)-Την 462/2019 απόφαση ΔΣ Λευκάδος
θ)-Την 204/2019 απόφαση ΔΣ Ακτίου Βόνιτσας.
ι)-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (επί παρόντων 25 Δημοτικών Συμβούλων), διατυπώνει κατά πλειοψηφία το κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στην διάταξη του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

Οι λόγοι της αντίθεσής μας είναι οι κάτωθι:
1)-Η ιδιαιτερότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου μας λόγω των προγραμματικών διαδημοτικών δεσμεύσεων συνεργασίας με τον Δήμο Λευκάδος της όμορης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 225-247 του ν.4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν.4635/2019.
2)-Η συμμετοχή του Δήμου μας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς την διοίκηση του ελλείψει ουσιαστικού και πρακτικού αντικειμένου, λόγω των δεσμεύσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3)-Η διαπίστωση της έλλειψης των προϋποθέσεων της αιτιολογικής έκθεσης του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου στο άρθρο 93, περί προβλημάτων διαχείρισης ΑΣΑ λόγω απουσίας των απαραίτητων υποδομών και αντιμετώπισης προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4)-Αν τύχει εφαρμογής η υπό ψήφιση διάταξη δεν θα προχωρήσουν ή θα καθυστερήσουν σημαντικά οι ήδη δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για τα οποία έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις αξίας τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ.
5)-Τα δημοτικά τέλη τόσο στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας, όσο και στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου θα αυξηθούν κατακόρυφα λόγω της αύξησης του κόστους μεταφοράς, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες ακόμα περισσότερο. Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να επωμιστούν και αυτό το βάρος.

              Οι λόγοι της πρότασης μας για την εξαίρεση του άρθρου 93 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου είναι ουσιαστικοί, βάσιμοι και αιτιολογημένοι και η ψήφιση του άρθρου θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα στην δρομολογημένη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου μας με τους Δήμους Λευκάδος και Μεγανησίου της όμορης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
    -Σε περίπτωση ψήφισης του εν λόγω άρθρου θα επανεξεταστεί η απόφαση μας.
      -Για τους λόγους αυτούς καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να αποσύρει το εν λόγω άρθρο και τους βουλευτές του Νομού από όλα τα κόμματα να καταψηφίσουν το άρθρο αυτό, ώστε να μη διαταραχθεί ο σχεδιασμός – υλοποίηση που είναι σε εξέλιξη, ήτοι η επέκταση ΧΥΤΥ Παλαίρου και της Μοπακ Λευκάδος που έχει ήδη δημοπρατηθεί.
-Ορίζει δικηγόρο για δικαστική προσφυγή στην περίπτωση που ψηφιστεί ως έχει ο νόμος.
-Καλούμε σε κινητοποίηση την τοπική κοινωνία προκειμένου να μην γίνει ο τόπος χωματερή όλης της Ελλάδας.
Συμφωνούμε και ενισχύουμε τις αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Λευκάδας και Κεφαλλονιάς.
-Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μωραΐτης Επαμεινώνδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 67/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 


13 σχόλια:

 1. ΤΩΡΑ ΕΙΝ ΑΡΓΑ , (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΚΟΎΚΛΑ (ΠΑΛΑΙΡΟΣ) ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΆ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αφού έφεραν τα σκουπίδια από παντού, αφού πανηγύριζαν για την επέκταση του ΧΥΤΤΑ , τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτε και ότι φταίνε άλλοι. Ντροπή, αίσχος. Φιλότιμο δεν υπάρχει καθόλου δυστυχώς. Στη Ζαβέρδα να χαίρεστε τους δύο Αντιδημάρχους. Συνέχισαν το έργο των δύο μακαριτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πόσο μας.δουλευουν οι τυποι!
  Αυτά.είναι ολα αποτελεσμα της συνεργασιας που επεδιωξαν με τη Λευκαδα γιατι παρακαλώντας πήγαμε καθώς μας λέγανε στα δημοτικά τους συμβούλια κτηνοτρόφους και εμεις συμφωνουσαμε!
  Και τωρα που βλεπουν την απολυτη καταστροφη να ερχεται μιας και θα ρους καταργησουν τον φοσδα ζητουν γενικο ξεσηκωμο εναντιον της κυβέρνησης. Μόνο που ο γενικος ξεσηκωμός θα ειναι εναντιον τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τώρα αν κοιτάξτε το καθρέπτης σας , θα σας πει ποιοι είναι οι γραφικοί. Θα σας πει λέγατε ψέματα στους Δημότες. Θα σας πει όλο το καλοκαίρι πίσω από κουρτίνες κανονίζατε να φέρατε τα σκουπίδια από Λευκάδα και να επεκτείνεται το ΧΥΤΑ. Μην το παίζεται μυριολογίστες Μανιάτισες για το κακό που έγινε στο τόπο μας. Εσείς το κάνατε το κακό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με σκουπίδια, με μελομακάρονα, με σουβλάκια, με ηχητικές καλύψεις, με λιπάσματα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Με αυτά απλά κάποιοι οικονομάνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το πάρτι τελείωσε. Αμ πως; Το καταλάβατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Υπογράψανε την σύμβαση για την επέκταση του σπουπιδότοπου στη Πάλαιρο και το είχανε καμάρι. Φωτογραφίες και κοκορεύματα.
  Αφού κάνεις επέκταση του σκουπιδότοπου τι θα σου έφερναν εκεί; Κοτολέτες ;
  Θυμάμαι που αρνήθηκα να μπω στο λεοφωρείο για δωρεάν μετάβαση σε υγειονομικούς τόπους ταφής που έκανε ο δήμαρχος Παλαίρου.
  Τώρα με τι μούτρα κυκλοφορούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τι χαρά έκαναν που υπογράφανε την επέκταση του ΧΥΤΑ Παλαίρου.
  Οι ίδιοι τώρα καταγγέλνουν την κυβέρνηση και τους βουλευτές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ .. ΜΠΟΥΡΛΟΜΑΤΗ..ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΩΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το πάρτι τελείωσε. Η αρχή του τέλους αυτής της Σικελοομάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κάθε καφενείο και μαγαζί έχει και την τουαλέτα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Από ότι φαίνεται η μάσα που ξεκίνησε το χειμώνα δεν θα την πάρει το καλοκαίρι φαγάνες λαμόγια μόνο πως θα φάτε φάτε να φάτε κύριε βίτσα μας απογοήτευσες όλους κανείς μας δεν περίμενε ότι θα ήσουν το πρώτο βιολί σε όλο αυτό που γίνεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο