Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Νίκη Φούντα: Ερώτηση για τα Προβλήματα χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιεργειών

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: «Προβλήματα χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών και αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου»

      Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν εξαιρετικά δυναμικό κλάδο για τη χώρα μας με ιδιαιτέρως σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές, ο οποίος καταρχήν πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και θετικά στη διατήρηση του εμπορικού ισοζυγίου.
       Ωστόσο η ανάπτυξη του κλάδου κατά τα προηγούμενα χρόνια συντελέστηκε χωρίς στρατηγικές κατευθύνσεις και για μεγάλο διάστημα χωρίς συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό............      Παρά την έκδοση της υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2505/4.11.2011), η ομαλή συνύπαρξη της υδατοκαλλιέργειας με άλλες δραστηριότητες δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακόμα τριβές και συγκρούσεις σε τοπικές κοινωνίες.
         Κατά τη δημόσια διαβούλευση του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες, είχε ασκηθεί σημαντική κριτική για το γεγονός ότι το προτεινόμενο Πλαίσιο δεν επικέντρωνε στη λήψη ορθών μέτρων για τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων αλλά «νομιμοποιούσε» εκ των υστέρων μια διαμορφωθείσα ήδη κατάσταση.
      Μάλιστα στο ΣτΕ εκκρεμεί συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά του Ειδικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών που είχαν καταθέσει 111 θιγόμενοι φορείς (ανάμεσα στους οποίους 21 Δήμοι, η ΚΕΔΕ, η Συνομοσπονδία Αλιέων κ.α.), λόγω συνεχών αναβολών (η επόμενη συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις 6.11.2013) εξαιτίας της μη αποστολής από τη Διοίκηση των απόψεών της επί του θέματος.
       Εκτός αυτού, συνεχείς είναι οι καταγγελίες για παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από μονάδες του κλάδου, με υπερβάσεις στον αριθμό των κλωβών και της ετήσιας δυναμικότητας, καθώς και τη μη σύννομη διαχείριση των ιχθύων, με δυσμενείς για το περιβάλλον επιπτώσεις.

Επειδή ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών είναι εξαιρετικής αναπτυξιακής σημασίας και είναι αναγκαίο να ακολουθείται από τη Διοίκηση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα επιτρέπει μεν στους ιχθυοκαλλιεργητές να εξασφαλίσουν κατάλληλη πρόσβαση σε χώρο και σε ύδατα, ελαχιστοποιώντας όμως παράλληλα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Ποιες οι κατευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ κατά την ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας; Προτίθεται να εκσυγχρονίσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης;
· Ποια η άποψη των Υπουργείων (ΑΑΤ & ΠΕΚΑ) αναφορικά με την επάρκεια και την αρτιότητα των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες με δεδομένες και τις διαφωνίες-επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί; Αλλά και σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοση νομοθετικών και λοιπών διοικητικών πράξεων για την υλοποίηση των κατευθύνσεων του Πλαισίου;
· Γιατί καθυστερεί η αποστολή στο ΣτΕ από τη Διοίκηση των απαιτούμενων στοιχείων για το Ειδικό Πλαίσιο, προκειμένου να εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσής του, για να μην υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα;
·Πόσοι έλεγχοι, για υπερβάσεις στις πράξεις αδειοδότησης των μονάδων, κυρίως στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τυχόν επεκτάσεις, πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία έτη αναλυτικά στον Κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές; Είναι στους στόχους της Πολιτείας η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της ελεγκτικής διαδικασίας και αν ναι με ποιο τρόπο;
·Κρίνεται επαρκής από το ΥΠΕΚΑ η παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών; Αν όχι, πώς προτίθεται να την ενισχύσει;
  
Η ερωτώσα βουλευτής
 Νίκη Φούντα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;