Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

NΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΥ (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ασάφειες και ανακρίβειες στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες 
Δύο χρόνια μετά την υπογραφή του: Μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες

       «Στο πόδι» φαίνεται πως υπογράφηκε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, δύο χρόνια πριν, όπως προκύπτει από τα πολλά προβλήματα που ανακύπτουν. Χωρίς να έχει γίνει ποτέ η  προαπαιτούμενη απαραίτητη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
     Αν και αναγνωρίζεται πως η ΚΥΑ αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, το προτεινόμενο πλαίσιο ενέχει εξαιρετικά προβλήματα και ασάφειες και διέπεται από πρωτοφανή προχειρότητα στην αντιμετώπιση των επιμέρους περιοχών. Γνωστό είναι, άλλωστε, πως στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί η συζήτηση αίτησης ακύρωσής του............     Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκη Φούντα έθεσε πρόσφατα ερωτήματα προς τους  αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την αρτιότητα του εν λόγω πλαισίου, καταρχάς σε Εθνικό Επίπεδο.
      Όσον αφορά στην Αιτωλοακαρνανία και στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) «Δυτικές Ακτές Αιτωλοακαρνανίας- Σύμπλεγμα Εχινάδων», τα περισσότερα Τοπικά Συμβούλια των παραθαλάσσιων περιοχών αυτής, έχουν προβεί σε ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, όπως ήταν φυσικό να γίνει σε μια περιοχή με υψηλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης.

      Η  Π.Α.Υ. αυτή χαρακτηρίστηκε ως Α κατηγορίας, ιδιαίτερα αναπτυγμένης, και περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Αλυζίας - Αστακού -Εχινάδων και εφάπτεται της ΠΟΑΥ Λευκάδος.  
     Ωστόσο, στον συνημμένο πίνακα της ΚΥΑ, μετά από εξέταση της οριοθετημένης περιοχής, διαπιστώνεται πλήθος προβλημάτων, όπως η λανθασμένη αποτύπωση της υπάρχουσας ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, η εκπόνηση του συνημμένου χάρτη χωρίς εξαρτημένες από το κρατικό σύστημα συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87), η τεχνική περιγραφή να μην συμπίπτει με την προτεινόμενη οριοθέτηση, ενώ παρατηρείται η κλίμακα της αποτύπωσης να επιτρέπει ανεπίτρεπτα όρια λάθους. Οι παραπάνω ελλείψεις είχαν τονισθεί και αναδειχθεί, μάλιστα, και σε επίπεδο Περιφέρειας από την αρμόδια Αρχή.
      Επειδή στη βάση των οριοθετημένων Π.Α.Υ. γίνεται η περαιτέρω χωροθέτηση των οργανωμένων υποδοχέων και των περιοχών συγκέντρωσης σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό, τομεακό) και κατά συνέπεια απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια στα κριτήρια της οριοθέτησης, σε μια περιοχή που η παραγωγή μπορεί κι επιβάλλεται να συνδυαστεί με τον τουρισμό, η κ. Φούντα επανέρχεται στο ζήτημα και με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ερωτά τον Υπουργό ΠΕΚΑ αν προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των ορίων της ΠΑΥ «Δυτ. Ακτές Αιτωλοακαρνανίας – Σύμπλεγμα Εχινάδων» καθώς και τυχόν άλλων ΠΑΥ στις οποίες εντοπίζονται ανακρίβειες και ασάφειες.


Επισυνάπτεται το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον κ. Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Ανάγκη αναθεώρησης των ορίων της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας – Σύμπλεγμα Εχινάδων»

    Έχει προηγηθεί ερώτησή μας, προς το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με την υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», αναμένοντας καταρχάς την άποψη του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με την αρτιότητα του εν λόγω πλαισίου.     Μολονότι αναγνωρίζουμε πως με την έκδοση της προαναφερθείσας ΚΥΑ έγινε για πρώτη φορά προσπάθεια χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, το προτεινόμενο πλαίσιο ενέχει εξαιρετικά προβλήματα και ασάφειες και διέπεται από πρωτοφανή προχειρότητα στην αντιμετώπιση των επιμέρους περιοχών. Γνωστό είναι, άλλωστε, πως στο ΣτΕ εκκρεμεί η συζήτηση αίτησης ακύρωσής του.
         Ακολουθώντας τη λογική της συγκέντρωσης των μονάδων σε ευρείες περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η ΚΥΑ προσδιόρισε καταρχάς χωροταξικές ζώνες, χωρίς δυστυχώς σαφή οριοθέτηση, ζώνες που δύνανται να περιλαμβάνουν και άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ. ο τουρισμός που θεωρείται η «βαριά» βιομηχανία μας. Οι περιοχές αυτές θεωρήθηκε ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κι ονομάστηκαν Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.).
       Ο ορισμός της  ΠΑΥ «Δυτ. Ακτές Αιτωλοακαρνανίας – Σύμπλεγμα Εχινάδων» ως ΠΑΥ Α κατηγορίας, ιδιαίτερα αναπτυγμένης, περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Αλυζίας- Αστακού –Εχινάδων και εφάπτεται της ΠΟΑΥ Λευκάδος.  Ωστόσο, στον συνημμένο πίνακα της ΚΥΑ «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης», μετά από εξέταση της οριοθετημένης περιοχής διαπιστώνεται πλήθος προβλημάτων, όπως η λανθασμένη αποτύπωση της υπάρχουσας ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, η εκπόνηση του συνημμένου χάρτη χωρίς εξαρτημένες από το κρατικό σύστημα συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87), η τεχνική περιγραφή να μην συμπίπτει με την προτεινόμενη οριοθέτηση, ενώ παρατηρείται η κλίμακα της αποτύπωσης να επιτρέπει ανεπίτρεπτα όρια λάθους. Οι παραπάνω ελλείψεις είχαν τονισθεί και αναδειχθεί, μάλιστα, και σε επίπεδο Περιφέρειας από την αρμόδια Αρχή.
       Να επισημάνουμε πως για την κατάρτιση του Ειδικού Χωροταξικού δεν έγινε ποτέ η  προαπαιτούμενη απαραίτητη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα Τοπικά Συμβούλια των παραθαλάσσιων περιοχών της ΠΑΥ έχουν προβεί σε ομόφωνες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, όπως ήταν φυσικό να γίνει σε μια περιοχή με υψηλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης, αξίζει να αναδειχθεί η έντονη τουριστική δραστηριότητα κι εισροή ξένων κεφαλαίων κι επενδύσεων τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, μια ανάπτυξη που θα μπορούσε κάλλιστα να συνδυαστεί με την χωροθέτηση των απαραίτητων για τον πρωτογενή τομέα ιχθυοκαλλιεργειών, εάν κι εφόσον εξασφαλίζονταν οι αναγκαίοι όροι διαφύλαξης του φυσικού τοπίου και των περιβαλλοντικών ισορροπιών.
        Επειδή στη βάση των οριοθετημένων ΠΑΥ γίνεται η περαιτέρω χωροθέτηση των οργανωμένων υποδοχέων και των περιοχών συγκέντρωσης σε υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό, τομεακό) και κατά συνέπεια απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια στα κριτήρια της οριοθέτησης, σε μια περιοχή που η παραγωγή μπορεί κι επιβάλλεται να συνδυαστεί με τον τουρισμό,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των ορίων της ΠΑΥ «Δυτ. Ακτές Αιτωλοακαρνανίας – Σύμπλεγμα Εχινάδων» καθώς και τυχόν άλλων ΠΑΥ στις οποίες εντοπίζονται ανακρίβειες και ασάφειες;

Η ερωτώσα βουλευτής
 Νίκη Φούντα

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

για τον αμβρακικο δεν μπηκατε στον κοπο να ρωτησεται γιατι εμεις σε στηριξαμε κ.φουντα

Ανώνυμος είπε...

Aμβρακικος=νεκρος.κριμα