Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.


Αστακός 7/6/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία «Προμήθεια ψυχρού σφαλτομίγματος», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).....

Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 38/2021 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000 € με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 14-06-2021 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.gr

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:537 kB36 kB768 kB46 kB45 kB47 kB


Δεν υπάρχουν σχόλια: