Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση - γνωστοποίηση, για προμήθεια καλαθιών - κάδων απορριμμάτων.


Αστακός 30/6/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων – καλαθιών απορριμμάτων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).....

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 42/2021 μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.665,28 € με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση: Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006. www.dimosxiromerou.gr / email: info@dimosxiromerou.gr


Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:

Έντυπο Οικ. Προσφοράς.doc

37 kB

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf

774 kB

Πρόσκληση_signed.pdf

810 kB

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ.doc

45 kB


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc

47 kB


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.do

c

46 kB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο