Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

ΒΟΝΙΤΣΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης μιας (1) θέσης ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ σε Α.μεΑ, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από 24-8-2018 μέχρι 10-9-2018  στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρηση μιας (1) θέσης περιπτέρου σε Α.μεΑ , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου
του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου του Δήμου  Ακτίου Βόνιτσας

   1.-Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση μιας (1) θέσης περιπτέρου που βρίσκεται:
- βορειοανατολικά του Δημαρχείου Βόνιτσας στη θέση όπως αυτή απεικονίζεται στο από Μαρτίου του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την εγκατάσταση και λειτουργία, περιπτέρου με ετήσιο τέλος εκατό € (100,00.€) για το κουβούκλιο του περιπτέρου και 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο συν χαρτοσήμου 3,6% και ΕΚΟΕΜΝ 3% για την κατάληψη του χώρου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και την 8/2018 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας................2.-Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 67% και άνω.
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.-Η ανωτέρω θέση  περιπτέρου  θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.
      Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό αν υπάρχει ισοβαθμία μετά την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων η παραχώρηση γίνεται με κλήρωση που διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου του Δήμου  Ακτίου Βόνιτσας.

4.-Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για 10 έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

5.-Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 24-8-2018 μέχρι 10-9-2018  στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας:

Άτομα με Αναπηρία
1.-Αίτηση.
2.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.-Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του  προηγούμενου οικονομικού έτους
4.-Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
5.-Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6.-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Πολύτεκνοι
1.-Αίτηση.
2.--Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.-Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του  προηγούμενου οικονομικού έτους
4.-Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
5.-Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6.-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Πολεμιστές Κύπρου
1.-Αίτηση.
2.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3.-Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του  προηγούμενου οικονομικού έτους
4.-Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5.-Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6.-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6. Η κατασκευή του περιπτέρου ή η επισκευή του ήδη υπάρχοντος (όπου αυτό υφίσταται), βαρύνει τον δικαιούχο και θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Βόνιτσας και Ακτίου. Επίσης για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου , πέραν του χώρου που καταλαμβάνει η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου, εφαρμόζονται  οι ισχύουσες  διατάξεις και ο κανονισμός λειτουργίας Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Βόνιτσας και Ακτίου.

7. Το Α.με Α ή ο πολύτεκνος ή ο πολεμιστής Κύπρου στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα παραχώρησης θέσης περιπτέρου, υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτή, εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να παραδώσει τα κλειδιά του περιπτέρου στο αρμόδιο τμήμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Σε περίπτωση που είχε τοποθετήσει το κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του 10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το απομακρύνει με δική του δαπάνη.
          Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο