Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

ΑΔΜΗΕ: Έως 31/3 αιτήσεις για 17 θέσεις εργασίας στην Αιτωλοακαρνανία

       Από την Τρίτη (22/3) ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 101 ατόμων από τον ΑΔΜΗΕ, με καταληκτική προθεσμία την 31η του Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής. Από αυτές τις θέσεις, οι 17 αφορούν τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα το Αγρίνιο (3 θέσεις), την Αμφιλοχία (9 θέσεις) και τη Ναύπακτο (5 θέσεις).....................Βάσει της προκήρυξης του ΑΔΜΗΕ, όλες οι θέσεις είναι 8μηνης σύμβασηςκαι οι 17 που αφορούν την Αιτωλοακαρνανία έχουν ως εξής:
  • Στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Αμφιλοχίας: 8 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων και 1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού)
  • Στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Ναυπάκτου: 4 θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων και 1 θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού)
  • Στην Υπηρεσία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΔΕ) στοΑγρίνιο: 1 θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνικού Δικτύων, 1 θέση ΔΕ Οδηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 1 θέση ΔΕ Διοικητικοοικονομικού Επιμελητή (Διοικητικοί – Γραμματείς).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι: Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία μας, στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην Υπηρεσία ή στο δικτυακό τόπο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (www.admie.gr)
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Διαβάστε όλη την προκήρυξη ΕΔΩ.
http://agriniovoice.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο