Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Κέντρο Μέριμνας Ακτίου- Βόνιτσας: 10 θέσεις, 11μηνης απασχόλησης

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» αποφάσισε την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δέκα (10) ατόμων σύνολο ήτοι:

Δύο (2)ΠΕ Νηπιαγωγών, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους, δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, δύο (2) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας».
Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:.....ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2016 
Στη Βόνιτσα σήμερα 09/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 77/02-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.) 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος 
ΑΠΟΝΤΕΣ:1.-Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος, 2.-Γεροκωστόπουλος Κων/νος  μέλος, 3.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος. 

Θέμα 3ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το σχολικό έτος 2016-2017.» 

     O Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έφερε στο Δ.Σ. το υπ’ αρίθμ. 26368/2575/25-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού και έθεσε στο Δ.Σ. το θέμα του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έως 11άμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Π.Σ. του Δήμου. 
      Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στους παιδικούς σταθμούς λόγω έλλειψης μονίμου προσωπικού και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 170 παιδιά περίπου (με πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς) σε όλους τους σταθμούς από τους οποίους οι περισσότεροι λειτουργούν με προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ.. 

-Ο Δ.Π.Σ. Θυρρείου λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ και θα χρειαστούμε 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μια ΔΕ Μαγείρων. 
-Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παλαίρου θα χρειαστούμε μια Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού και μια ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. 
-Ο Δ.Π.Σ. Μοναστηρακίου λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ και θα χρειαστούμε 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μια ΔΕ Μαγείρων.
-Ο Δ.Π.Σ. Δρυμού λειτουργεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, και θα χρειαστούμε 1 ΠΕ Νηπιαγωγών. 
-Στον Δ.Π.Σ. Βόνιτσας συνταξιοδοτήθηκε η καθαρίστρια και απεβίωσε και μία Βρεφονηπιοκόμος που είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας και για να λειτουργήσει ο Σταθμός θα χρειαστούμε μια ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και μία ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
-Στον Δ.Π.Σ. Κατούνας θα χρειαστεί 1 ΠΕ Νηπιαγωγών.

   Οι παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση οργανισμό του Ν.Π.Δ.Δ., έχει πιστωθεί αντίστοιχα στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 στον Κ.Α. 15-6041 το ποσό των 52.000,00 ευρώ και θα πιστωθεί και στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 ανάλογο ποσό.
    Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το υπ’αρίθμ. 26368/2575/25-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μετά από συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει 
Και εγκρίνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού συνόλου δέκα (10) ατόμων: 

1.Δύο (2) άτομα Νηπιαγωγών ΠΕ 
2.Δύο (2) άτομα Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ 
3.Δύο (2) άτομα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ 
4.Δύο (2) άτομα Μαγείρων ΔΕ 
5.Δύο (2) άτομα Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ 

    με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας».
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 6/2016.

Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

2 σχόλια:

  1. Καμιά αντίρρηση,απλά έχει πολύ ενδιαφέρον τα κριτήρια επιλογής.
    Αλήθεια ποιά είναι αυτά;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Από που κι ως που θεωρείται έκτακτη ανάγκη η στελέχωση των παιδικών σταθμών;
    Μέσα στα καθήκοντα των δήμων δεν είναι η μόνιμη στελέχωση τους ; Κακώς που υπάρχει αυτή η άδικη διάκριση ,τότε θα πρέπει να γίνει για όλο το προσωπικό του Δήμου και κάθε Δήμου της χώρας .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο