Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Μια μόνο δήλωση ΦΠΑ στο τέλος του έτους θα υποβάλουν οι αγρότες

 
Την υποχρέωση υποβολής μιας μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων θα έχουν οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης ότι «όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέωσης μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους».
Επιπλέον επιβεβαιώνεται η προθεσμία της 20/05/2014 για την έναρξη επιτηδεύματος για όσους υποχρεούνται, σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί, να τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Πιο αναλυτικά, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αφορούν το νέο φορολογικό καθεστώς:
1)Υποχρέωση υποβολής μόνο   εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α .
Ειδικότερα προβλέπεται ότι :  «γ) Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α’ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.»
Πρόκειται για υλοποίηση της δέσμευσης  ότι: « Όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους.»,  ενώ στην ΠΟΛ.1079/19.3.2014, αναφέρονται τα εξής: « 2. ….. Οι εν λόγω αγρότες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση αποθεμάτων μέχρι 30.05.2014 και να πραγματοποιήσουν την έκπτωση φόρου που προκύπτει από αυτή, με την περιοδική δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2014………………..».
2) Δεν προβλέπεται η σύνταξη απογραφής σε θεωρημένες καταστάσεις.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι : « 7.    Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:... », ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες  έως τώρα, διατάξεις προβλέπονται τα εξής : « 8.Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν, σε θεωρημένες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καταστάσεις, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:…».
3) Προθεσμία  υποβολής  « Δήλωσης μεταβολής »,   έως 20.05.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων. ( Ενώ η ΠΟΛ. 1079/19.3.2014, ορίζει προθεσμία την 15-4-2014 ).
Προβλέπεται ότι : « 6.  Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.   ………… Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή , η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.04.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.05.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.  ... »
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, η προθεσμία οριζόταν ως εξής : «  2. …Ειδικά για τους αγρότες που υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με τήρηση απλογραφικών βιβλίων από 1.1.2014, η δήλωση έναρξης ή μεταβολής μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι 15.04.2014. ...»
4) Προθεσμία  υποβολής «Δήλωσης αποθεμάτων» υποβάλλεται έως τις 31.03.2014 (!). Εδώ προφανώς υπάρχει λάθος που έγινε εκ παραδρομής αφού έχει ήδη ανακοινωθεί (μέσω της ΠΟΛ. 1079/19-3-2014 ) ως τελευταία προθεσμία η 30/5/2014 ).
Ειδικότερα στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο προβλέπεται ότι : «11.    Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.
Ειδικά για  τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.03.2014 …»
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, η προθεσμία οριζόταν ως εξής : « 2. ... Οι εν λόγω αγρότες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση αποθεμάτων μέχρι 30.05.2014 …. Αυτονόητο είναι ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ. οι καταστάσεις απογραφής, καθώς και ότι δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από τους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς με τη δήλωση αυτή υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αποθεμάτων, δικαίωμα το οποίο μπορεί ο αγρότης να μην το ασκήσει.»
5) Πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.
α) Σε σχέση με τον Φ.Π.Α , στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο προβλέπεται ότι :
 « 1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: « Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα  προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»»
β) Σε σχέση με τον Κ.Φ.Α.Σ , στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο προβλέπεται ότι :
« 1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: « Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. » »
6) Έκδοση  «ειδικού στοιχείου», για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο προβλέπονται οι εξής προσθήκες, σε σχέση με τα ισχύοντα για το θέμα αυτό : « ( Άρθρο 41, παρ. 2) : « ……. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση...»
Πηγή:agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: