Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΠΤΑ) ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

"Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αστακού και παρεμβάσεις σε οδούς που οδηγούν στο κέντρο της πόλης"
        Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων είναι «η συνοχή του χώρου και η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, που δε στερεί από τις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα της επιλογής»....


     Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων προωθείται εκτός των μεμονωμένων αναπτυξιακών έργων και η χρηματοδότηση προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.
     Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή βασικών στοιχείων για την διαδικασία διαβούλευσης επί του Προσχεδίου του ΣΠΤΑ Δήμου Ξηρόμερου ενόψει της κατάθεσης του οριστικού Σχεδίου Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.

     Το προτεινόμενο ΣΠΤΑ του Δήμου Ξηρόμερου εξυπηρετεί τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες με σκοπό τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη:

-Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων
  βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
-Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας και με τη βελτίωση της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
-Η προώθηση / ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών

     Εφαρμόζοντας μια ισόρροπη πολιτική αστικής ανάπτυξης, το ΣΠΤΑ για το αστικό κέντρο του Δήμου Ξηρόμερου στοχεύει στη δημιουργία ελκυστικών ζωνών για κατοικία, εργασία και αναψυχή.
       Το προτεινόμενο Σχέδιο Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων τοπικής κλίμακας με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και ειδικότερα:

-την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
-την αισθητική αναβάθμιση
-την οικονομική ευημερία
-τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
-την κοινωνική προαγωγή

     Το προτεινόμενο ΣΠΤΑ του Δήμου Ξηρομέρου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αστακού και παρεμβάσεις σε οδούς που οδηγούν στο κέντρο της πόλης» οριοθετείται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

-Παραλιακή ζώνη.
-Κάθετες στην παραλιακή ζώνη οδοί έως το κέντρο της πόλης (Κεντρική Πλατεία και συνοικία Χοβολιό).

Οι προτεινόμενες κύριες δράσεις του σχεδίου ΣΠΤΑ περιλαμβάνουν:
-Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του Αστακού.
-Αισθητική ενοποίηση και σύνδεση της παραλιακής ζώνης με το κέντρο της πόλης, μέσω παρεμβάσεων στην Κεντρική Πλατεία και στις οδούς της συνοικίας Χοβολιό.

    Επιπλέον, το σχέδιο ΣΠΤΑ του Δήμου περιλαμβάνει μία «Δεξαμενή Λοιπών Δράσεων» που αφορά σε συναφείς πρόσθετες δράσεις, οι οποίες δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τυχόν αδιάθετους πόρους του κωδικού 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις οι οποίες δύνανται να χρηματοδοτηθούν από είτε από άλλους κωδικούς του ΠΕΠ, είτε από κωδικούς των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το «JESSICA».
      Οι λοιπές αυτές δράσεις του Σχεδίου ΣΠΤΑ αφορούν σε έργα εντός ή σε γειτνίαση με την περιοχή παρέμβασης τα οποία παρουσιάζουν συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τις κύριες δράσεις του Σχεδίου ΣΠΤΑ.

     Οι βασικές προτεραιότητες και οι στόχοι για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στις οποίες συμβάλει η προτεινόμενη παρέμβαση θα επιτευχθούν ως εξής:
-Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, μέσω των αναπλάσεων σε δρόμους, στην παραλιακή ζώνη, αλλά και στην κεντρική πλατεία.
-Η βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους, στην πλατεία και στην παραλιακή ζώνη.
-Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

     Σχετικά με τον ανωτέρω σχεδιασμό και τις προτεινόμενες δράσεις καλείστε να καταθέσετε την άποψή σας και τις προτάσεις σας στο email : dastakou@otenet.gr  ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Αστακού, Αστακός 30006 έως την 28η/10/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο