Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΠΤΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

  «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου»
      Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων είναι «η συνοχή του χώρου και η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, που δε στερεί από τις μελλοντικές γενιές το δικαίωμα της επιλογής».....


      Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων προωθείται εκτός των μεμονωμένων αναπτυξιακών έργων και η χρηματοδότηση προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. 
      Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην ενημέρωση για τα βασικά στοιχεία του προσχεδίου Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης ενόψει της κατάθεσης του οριστικού Σχεδίου Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης έως τις 31 Οκτωβρίου 2011
        Το ΣΠΤΑ του Δήμου θα υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2994/16.09.2011 Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ)» και «Σχεδίων Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΠΤΑ)» προκειμένου οι περιεχόμενες δράσεις να συγχρηματοδοτηθούν σε επόμενη φάση από τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 (Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής και Αγροτικής Αναγέννησης) του Άξονα 7 (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

      Το προτεινόμενο ΣΠΤΑ του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας με τίτλο «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου» εξυπηρετεί τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες με σκοπό τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη:
   -Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων
    -Η βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
     -Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας και με τη βελτίωση της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
         -Η προώθηση / ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών
        Εφαρμόζοντας μια ισόρροπη πολιτική αστικής ανάπτυξης, το ΣΠΤΑ για το αστικό κέντρο του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας στοχεύει στη δημιουργία ελκυστικών ζωνών για κατοικία, εργασία και αναψυχή.
  
      Το προτεινόμενο Σχέδιο Παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων τοπικής κλίμακας με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και ειδικότερα: 
την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
την αισθητική αναβάθμιση,
την οικονομική ευημερία,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
την κοινωνική προαγωγή.

     Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οριοθετούνται στη Βόνιτσα. Συγκεκριμένα, στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνονται:
Παραλιακό μέτωπο: 
οδός Δημάρχου Σάννου έως τη Μαρίνα, 
οδός Στρογγύλη από Δημαρχείο,
Ηρώων έως αλιευτικό καταφύγιο,
πλατεία Δημαρχείου και Ηρώο.
Ιστορικό Κέντρο:
οδός Ε. Δεληγιώργη,
οδός Ελ Βενιζέλου,
οδός Χαριλ. Τρικούπη,
οδός Παναγή Τσαλδάρη,
οδός Ν. Στράτου,
πλατεία «νυχτερίδας»,
περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα,
Σινεμά «ΛΑΪΣ».

Συγκεκριμένα οι κύριες δράσεις που τέθηκαν στο Προσχέδιο αφορούν:
- Ανάπλαση παραλιακού μετώπου και πεζοδρόμων του ιστορικού κέντρου της πόλης της Βόνιτσας 
-Αναστήλωση- Ανάδειξη κινηματογράφου Λαϊς και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο της Βόνιτσας

      Οι βασικές προτεραιότητες και οι στόχοι για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στις οποίες συμβάλει η προτεινόμενη παρέμβαση θα επιτευχθούν ως εξής: 
-Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, μέσω των αναπλάσεων παραλιακού μετώπου και πεζοδρόμων του ιστορικού κέντρου της πόλης της Βόνιτσας.
-Η βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μέσω των αναπλάσεων παραλιακού μετώπου και πεζοδρόμων του ιστορικού κέντρου της πόλης της Βόνιτσας.
-Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
-Η προώθηση / ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών, μέσω της αναστήλωσης- ανάδειξης κινηματογράφου ΛΑΪΣ και μετατροπής του σε πολιτιστικό κέντρο της Βόνιτσας.

     Σχετικά με τον ανωτέρω σχεδιασμό και τις προτεινόμενες δράσεις καλείστε να καταθέσετε την άποψή σας στο email: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου έως την 25η/10/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο