Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

Από τον Διονύση Μαμάση

       Συνεχίζεται η υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την παράταση που δόθηκε για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενες γεωτρήσεις και πηγάδια σύμφωνα με τη ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (150895/13-9-2011 και 150997/4-10-2011)...


   Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ ως “υφιστάμενες χρήσεις νερού’’ νοούνται όλες οι χρήσεις από επιφανειακά (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια) ή υπόγεια ύδατα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οι οποίες προϋπήρχαν και λειτουργούσαν την 20η-12-2005 και δεν έχουν τεθεί σε αχρηστία (π.χ. σφραγισμένες γεωτρήσεις-πηγάδια, κατεστραμμένα δίκτυα κ.α.), καθώς και δεν διαθέτουν άδεια σε ισχύ ή διαθέτουν άδεια χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος ή δεν διαθέτουν καθόλου άδεια.

 Ο Μαμάσης Διονύσης M.Sc., σύμβουλος περιβάλλοντος-μελετητής τονίζει ότι: «η ημερομηνία της υποβολής δικαιολογητικών ήταν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2011 αλλά για ευνόητους λόγους δόθηκε παράταση και μέχρι τις 16/06/2012. Για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης νερού αλλά και νέων παρέχουμε υπηρεσίες και υποβάλλουμε ολοκληρωμένο φάκελο στο αντίστοιχο τμήμα της Περιφέρειας (αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση και εξέταση της αίτησης) καταθέτοντας εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά με τα απαραίτητα έγγραφα του κάθε ενδιαφερόμενου όπως αίτηση, περιβαλλοντική έκθεση, βεβαιώσεις, επικυρωμένα αντίγραφα, χάρτες, ορθοφωτοχάρτες κτλ.»
  Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους υπόχρεους εντός δύο ετών. Η άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί μετά από την επιβολή και είσπραξη διοικητικού προστίμου του άρθρου 13 του (1) σχετικού Νόμου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 69447938358, 2610-621588, 26930-61055.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο