Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Εκτροφή Πουλερικών για παραγωγή κρέατος

Χρήσιμος οδηγός, με όλες τις απαραίτητες συμβουλές προς τους παραγωγούς.

Πριν δραστηριοποιηθεί κάποιος στον τοµέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, θα πρέπει να έχει φροντίσει να ενημερωθεί για τις ιδιαιτερότητες των εκτροφών αυτού του τύπου, τα τυχόν προβλήματα που µπορεί να αντιµετωπίσει και το κόστος του όλου εγχειρήµατος είτε αυτό αφορά στην έναρξη της δραστηριότητας (κόστος εγκαταστάσεων, εξοπλισµού) είτε στο λειτουργικό κόστος (κόστος ζωοτροφών, ζωικού κεφαλαίου, εµβολίων κλπ)....
Διαβάστε περισσότερα »
 Δείτε επίσης τον οδηγό για την Αυγοπαραγωγή και εκτροφή πουλερικών ΕΔΩ

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη των απαιτούµενων µονάδων µεταποίησης του προϊόντος (σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος) στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και στις δυνατότητες διάθεσης του παραγοµένου προϊόντος. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής έρευνας και εφόσον αποφασίσει κάποιος ότι είναι σε θέση να αναλάβει το επιχειρηµατικό ρίσκο, θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση άδειας εγκατάστασης για την πτηνοτροφική του µονάδα. 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της αδειοδότησης επίσης θα πρέπει να έχει αποφασίσει τόσο το µέγεθος της εκτροφής, τον τύπο (συµβατικό ή εναλλακτικό σύστηµα εκτροφής) όσο και την πιθανότητα µελλοντικής επέκτασης της. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η διατροφή των πτηνών βασίζεται στην χορήγηση φυράµατος το οποίο µπορεί να περιέχει δηµητριακούς καρπούς, σογιάλευρο, ηλιάλευρο, φυτρόπιτα, πίτυρα, φυτικά έλαια, ανόργανα συστατικά (µαρµαρόσκονη, φωσφορικά άλατα), βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, αµινοξέα κ.λπ. Η σύσταση του φυράµατος πρέπει να είναι ισορροπηµένη και σύµφωνα µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά ανάλογα µε την ηλικία τους και το στάδιο ανάπτυξής τους. Κάθε υβρίδιο συνοδεύεται από οδηγό εκτροφής στον οποίο πέρα από τα παραγωγικά του χαρακτηριστικά αναφέρονται και οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά συστατικά ανά ηλικία. Οι οδηγίες αυτές µπορούν να αναζητηθούν µέσω των ιστοσελίδων των υβριδίων αυτών. Το χορηγούµενο στα πτηνά φύραµα µπορεί να το προµηθεύεται ο ενδιαφερόµενος από τις εταιρίες παραγωγής ζωοτροφών είτε εξ ολοκλήρου, είτε ως συµπύκνωµα το οποίο θα «αραιώνει» µε την απαιτούµενη ποσότητα δηµητριακών καρπών, σόγιας κ.λπ. Επίσης µπορεί να προµηθεύεται µεµονωµένα τις απαιτούµενες α’ ύλες και να το παράγει µόνος του. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να τηρεί τα όσα ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 183/2005 σχετικά µε την υγιεινή των ζωοτροφών και την ΚΥΑ 340668/2008 ΦΕΚ 2422/Β/2008 καθώς και να έχει λάβει των απαιτούµενο κωδικό εγγραφής ή έγκρισης από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.


ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ Κατά την διάρκεια της εκτροφής των ορνίθων ο εκτροφέας πέρα των άλλων θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στα παρακάτω: 

Ποιότητα ζωικού κεφαλαίου: 

Τα πουλιά θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα, ζωηρά και εµβολιασµένα µε τα απαιτούµενα εµβόλια, προερχόµενα από αξιόπιστο προµηθευτή. 

Εµβολιασµοί: 

Πρέπει να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι κατά περίπτωση εµβολιασµοί στον ενδεδειγµένο χρόνο, µε τον ενδεδειγµένο τρόπο και συχνότητα. Τα χρησιµοποιούµενα εµβόλια πρέπει να έχουν αποθηκευθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να έχει ελέχθη και απολυµανθεί. 

Διατροφή: 

Οι χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας από υγειονοµικής άποψης και η σύνθεση του φυράµατος ισορροπηµένη και σύµφωνη µε τις ανάγκες των πτηνών σε θρεπτικά συστατικά. 

Συνθήκες εκτροφής: 

Οι συνθήκες που επικρατούν στην εκτροφή (φωτισµός, αερισµός, υγρασία) θα πρέπει να είναι αυτές που εξασφαλίζουν την βέλτιστη έκπτυξη των γενετικών χαρακτηριστικών των πτηνών σύµφωνα µε τον οδηγό εκτροφής του υβριδίου. 

Εξοπλισµός πτηνοτροφείου: 

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός (ταΐστρες, ποτίστρες, ανεµιστήρες, σύστηµα φωτισµού, συστήµατα υδρόψυξης κλπ) θα πρέπει να είναι επαρκής σε αριθµό, να διατηρείται καθαρός και να λειτουργεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. 

Τήρηση µέτρων υγιεινής: 

Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής (µυοκτονίες, απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, αποφυγή σηµείων µολύνσεων – στάσιµα νερά κ.λπ.) στο χώρο εκτροφής, παρασκευής ζωοτροφών και γενικά σε όλους τους χώρους της εκµετάλλευσης. 

Ηµερήσια αποµάκρυνση απωλειών. 

Επιθεωρήσεις: 

Τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να αποφευχθεί: 

α) σπατάλη τροφών λόγω µη σωστής λειτουργίας του συστήµατος ταΐσµατος, β) έλλειψη νερού ή διαρροές λόγω µη σωστής λειτουργίας της τροφοδοσίας του πτηνοτροφείου µε νερό και 

γ) να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν εγκαίρως µολυσµατικές ασθενειών. 

Τήρηση µητρώων – ιστορικού εκτροφής. 

Τήρηση µητρώου φαρµακευτικής αγωγής. 

Σηµειώνεται ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζει την εκτροφή ορνιθίων κρεοπαραγωγής (µικρή διάρκεια εκτροφής, µεγάλος ρυθµός ανάπτυξης κλπ) θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα µέτρα πρόληψης (εµβολιασµοί, επιθεωρήσεις) και στα θέµατα υγιεινής (χώρων, α’ υλών). Σε αντίθετη περίπτωση οποιαδήποτε «αστοχία» ή αργοπορία µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθµό ανάπτυξη των πουλερικών, στη βιωσιµότητα τους, στο συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής, κλπ µε σοβαρές συνέπειες στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εκτροφής. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτροφή, μπορείτε να απευθύνεστε στο εργοστάσιο σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών της Ένωσης Αγρινίου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Η πτηνοτροφία έχει ενταχθεί ως επιλέξιµη δραστηριότητα στα εξής προγράµµατα: 

Υποµέτρο 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης)» στο πλαίσιο του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Υποµέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην µεταποίηση/ εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν» στο πλαίσιο του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Υποµέτρο 

6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» στο πλαίσιο του «Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Επενδυτικός Νόµος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε συνδυασµό µε την απόφαση 6904/2014 (ΦΕΚ 465/Β/2014) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις επιλέξιµες δράσεις και δαπάνες καθώς και τους περιορισµούς που θέτει κάθε πρόγραµµα ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και στους κατά περίπτωση φορείς εφαρµογής του προγράµµατος. Mπορεί, επίσης να απευθύνεται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάνου 23.

.e-ea.gr

2 σχόλια:

  1. Με λίγα λόγια για να κάνει κάποιος μια δουλειά πρέπει να λαδωσει ένα τάγμα απο κηφήνες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ξεκινήστε και μετά μου λέτε αν πάρετε τα χαρτιά σας απο τους Έλληνες Δημόσιους Υπάληλους.😈😈😈😈

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο