Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση για την 13η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αγρινίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


       Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 13η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:   
 
1.      Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αγρινίου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 364/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 
2.      Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 391/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 
3.      Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 390/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 
4.      Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 389/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 
5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 388/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
 
6.      Έκτακτη Επιχορήγηση   του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2020.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 66/2020 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).
 
7.      Επικαιροποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης (όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 221/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Αγρινίου με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση από τον Δήμο Αγρινίου της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης:  «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 
8.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 
9.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 284/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 
10.  1η Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 124/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ψηφιοποίηση των αποφάσεων ονοματοδοσίας, διορθώσεις, αντιστοίχιση και επικαιροποίηση όλων των οδών της πόλεως του Αγρινίου. Έκδοση σχετικού χάρτη πόλης Αγρινίου και ευρετηρίου».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Φαρμάκης).
 
11.  Α) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, (Ταμία και Αναπληρωτή) υπευθύνων για χειρισμό λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα Πειραιώς μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank), καθώς και με φυσική παρουσία.
Β) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου (Ταμία και Αναπληρωτή), υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα ΑLPHA BANK.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12.  Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου υπεύθυνων λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας Ελλάδος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 
13.  Έγκριση σύναψης σύμβασης υπηρεσίας πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 
14.  Παράταση μίσθωσης ακινήτου (κτηρίου) για τη στέγαση της Δομής Παροχής Συσσιτίου και Βασικών Αγαθών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
 
15.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών  με ειδικά προβλήματα Δήμου Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Καλαντζής).
 
16.  Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης  &  Προβολής  του Δήμου Αγρινίου. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 222/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου»).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).
 
17.  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους  2021 - 2022.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).
 
18.  Καθιέρωση δωδεκάωρης πενθήμερης (Δευτέρα - Παρασκευή) λειτουργίας από 07:00 π.μ. - 19:00 μ.μ. του Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας - Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Αγρινίου, για τους μήνες από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
 
19.  Έγκριση μεταφοράς θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Σουλίου 57 στο Ο.Τ. 150 στο Αγρίνιο.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 50/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 
20.  Προσκύρωση καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 180 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης  Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 52/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
 
21.  Αποζημίωση ή μη εξολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 537 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Γεώργιο Κίτσο του Αλεξίου και Βασιλικής Κίτσου (το γένος Πανταζή) με εξωδικαστικό συμβιβασμό.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
 
22.  Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας με εξωδικαστικό συμβιβασμό επί της οδού Τσιτσιμελή μεταξύ του ΟΤ 230 και Ο.Τ. 230Β σύμφωνα με την 3/2012 κυρωμένη πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
 
23.  Καθορισμός τιμής μονάδος για ανταλλαγή ρυμοτομούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας Ειρήνης Γρίβα με κωδικό (02) εντός του Ο.Τ. Γ 1030 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το αδιάθετο οικόπεδο του Δήμου Αγρινίου με κτηματολογικό αριθμό (06Ν) στο Ο.Τ. 1075 στην Επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 
24.  Οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία και καταστροφή οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
 
25.  Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

Για την 13η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη θα σας σταλεί mail με σχετικές οδηγίες και τον σύνδεσμο σύνδεσης. Κατά την ημέρα της συνεδρίασης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονική επιστολική ψήφο (θα σας σταλεί με την πρόσκληση) στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου  (Emails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr και pzonaras@agrinio.gr), από ώρα 12:00 μ.μ. έως και την λήξη της συνεδρίασης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση αλλά και η ψήφος τους.

  
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο