Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Ανάκληση της Αντιδήμαρχου Αθηνάς Βέμη-Καρέλου, λόγω της έμπρακτης διαφοροποίησης από τις επιλογές της διοίκησης του Δήμου.


       Στην ανάκληση του ορισμού της Αθηνάς Βέμη-Καρέλου από τη θέση του αντιδημάρχου προχώρησε σήμερα ο δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας Γεώργιος-θεόδωρος Αποστολάκης.


Στην απόφαση ανάκλησης ο δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας αναφέρει τους παρακάτω λόγους, που θέλησε να διακόψει τη συνεργασία με την κ. Καρέλου:

1. Την έμπρακτη διαφοροποίηση της Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δήμου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.
3. Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση Αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του Δημάρχου και των επιλογών του.
4. Τη διαπίστωση ότι με τις ανωτέρω ενέργειες η Αντιδήμαρχος απώλεσε την εμπιστοσύνη του Δημάρχου και την ικανότητα να τον συνδράμει στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους Αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του Δημάρχου.

Ολόκληρη η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 111/2020
Ο Δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει".
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.370 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι.
8. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20.08.2019 και β) εγκ.48/ 22119/ 7-4-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/τ.Β'/22-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 373/07-02-2020, τεύχος Β΄).
10. Την αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων»,
11. Την ανάγκη ανάκλησης της Αντιδημάρχου Αθηνάς Βέμη-Καρέλου του Νικολάου πριν από την λήξη της θητείας της
12. Τη διαπίστωση της συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) της ως άνω Αντιδημάρχου που προβλέπει ο νόμος
13. Την ανάγκη της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τροποποιεί την αριθμ. αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».
Β. Ανακαλεί την Αντιδήμαρχο Αθηνά Βέμη-Καρέλου του Νικολάου από την θέση της Αντιδημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας και την απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, πριν τη λήξη της θητείας της λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την έμπρακτη διαφοροποίηση της Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δήμου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.
3. Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση Αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του Δημάρχου και των επιλογών του.
4. Τη διαπίστωση ότι με τις ανωτέρω ενέργειες η Αντιδήμαρχος απώλεσε την εμπιστοσύνη του Δημάρχου και την ικανότητα να τον συνδράμει στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους Αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του Δημάρχου.
- Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων», όπως έχει.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

15 σχόλια:

 1. Μπράβο κ Αθηνά έστω και αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αθηνά πες ότι έζησες εκεί μέσα. Βγάλτε όλα στην επιφάνεια. Είναι αυτό που χρωστάς στους μη διαπλεκόμενους Δημότες. Ψάξε να δεις τι γίνεται στο ΚΔΑΠ Κατούνας. Για το Παιδικό Σταθμό έχεις ευθύνες και εσύ. Κάνοντας την αυτοκριτική σου οφείλεις να μιλήσεις. Το περίμενα από καιρό αυτό. Ξέρω δεν άντεξες άλλο. Τώρα που την έχουν πέσει οι ελεγκτές και θα τη πέσουν και άλλοι δεν θα ξέρουν που να κρυφτούνε. Συγχαρητήρια που τα βρόντηξες και έφυγες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται. Τα πάντα θα τα μάθουν οι Δημότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Την Αθηνουλα μας έδιωξες καρρυ πρεπει να πληρωσεις κ εσυ και μερικοί που έχεις δίπλα σου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αποκαλυψη τωρα για τις μιζες σε κδαπ,νηπειαγωγειο,και σε εργα απο κατι εργολαβιες που ποτε δεν εγιναν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΦΟΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΕΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. υπαρχουν μιζες στη ΚΑΤΟΥΝΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τώρα βάλε τον Σωτηρακη Δήμαρχε να φτιάξει και τα υπολοιπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Έκανες πολύ καλά!!! ο κόσμος ξέρει τι γίνεται αλλά δεν μπορεί να μιλήσει γτ συγκαλύπτεται το όλο θέμα..Ο Πρώην Δήμος Μεδεώνος χρειάζεται σανίδα σωτηρίας..Ο Θεός ας βάλει το χέρι του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ένα σωστό που έκανε ο δήμαρχος γι'αυτό όσο ανασενης θα είσαι δήμαρχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπέγραψε και το τέλος του. Δεν θα δει αλλη εκλογή.

   Διαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ελπίζω έστω και αργά να ξυπνήσει η Κατούνα, ο δήμος Ακτίου Βόνιτσας ήταν η καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αθηνά οταν ήρθε ο Δήμαρχος σπίτι σας ήμουν εκεί. Του είπες οτι κάποια πράγματα που γίνονται δεν ειναι σωστά. Σου ειπε οτι τα γνωρίζει και όλα θα αλλάξουν. Προσπαθούσε να δεχτείς να μπείς στο συνδυασμό του. Ήξερε ότι δεν θα πάρει τις εκλογές. Σου είπα μην δεχτείς . Μην ασχοληθείς. Δεν με άκουσες. Χαλούσες την τούρτα και σε κάποιους δεν άρεσε και σε πολέμησαν στις εκλογές άτομα που σου είπα να μην εμπιστεύεσαι. Ενόχλησε ότι μιά γυναίκα ήταν περισσότερο αποδεκτή από το κόσμο. Εκανες πράγματα που κανείς δεν έκανε γιαυτό τον τόπο γιατί κοίταζες το γενικό καλό και όχι το προσωπικό συμφέρον. Όταν την πρώτη φορά έδωσες παρέτηση στο Δήμαρχο και δεν την αποδέχτηκε πάλι σου είπα φύγε. Δεν άκουσες. Χαίρομαι που δεν δέχτηκες να είσαι το πιόνι κανενός. Ο κόσμος ξέρει να εκτιμά και να κρίνει. Εξάλλου θαρθουν πάλι εκλογές και ο κόσμος δεν ξεχνάει. Οσο για σένα μάχαιρα έλαβες τσεκούρι θα δώσεις. Αλλά μ αρέσει που δεν γλύφεις εκεί που φτύνεις. Φύγε και η πορεία θα δείξει. Είμαι σίγουρη οτι θα δικαιωθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. βαλε τον κασολα προθυμος ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο