Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Δεν διστάζουν πολιτικά μπροστά σε τίποτα. Χρεοκόπησαν σχεδόν το Δήμο και ψάχνουν πολιτικά θύματα στους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης. Θλιβερή πολιτική παρουσία του Δημάρχου κ. Αποστολάκη και του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Βίτσα!!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός


ΜΕΡΟΣ Α 
 3-10-2018 
 Δεν ορρωδούν (διστάζουν) πολιτικά μπροστά σε τίποτα. Χρεοκόπησαν σχεδόν το Δήμο και ψάχνουν πολιτικά θύματα στους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης.  Θλιβερή πολιτική παρουσία του Δημάρχου κ. Αποστολάκη και του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Βίτσα.

      Συνήλθε σε διπλή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, τη  Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
     Στη πρώτη ειδική συνεδρίαση μοναδικό θέμα ήταν "Απολογισμός –Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018".
   Για να δούμε τι ορίζει η νομοθεσία για αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί  Αναγνώστες 
       Είναι γνωστό ότι η κάθε οικογένεια, η κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη, ο κάθε Δήμος  κλπ οφείλει να έχει ένα πρόγραμμα δράσης. Ο Δήμος οφείλει να έχει ένα πενταετές πρόγραμμα δράσης.
        Η Δημοτική παράταξη που διοικεί το Δήμο οφείλει να παρουσιάζει το προϋπολογισμό κάθε επόμενου έτους (με καταληκτική  ημερομηνία την 31 Δεκεμβρίου) αφού πρώτα παρουσιάσει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους............       Πριν από όλα αυτά οφείλει ο Πρόεδρος του ΔΣ να συγκαλέσει το ΔΣ  σε ειδική δημόσια συνεδρίαση μέχρι τέλους Ιουνίου με θέμα τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής ή πιο απλά τη λογοδοσία του Δημάρχου και της Δημοτικής του ομάδας. Εκεί καλούνται σύλλογοι, φορείς, παραγωγικές τάξεις, Δημότες μιλάνε και θέτουν τις προτάσεις τους. Η Δημοτική αρχή αναλύει τις πολιτικές της, ακούει, διαβουλεύεται και προχωρά στα επόμενα δύο βήματα του απολογισμού και του προϋπολογισμού.
          Την πενταετία που πέρασε η λογοδοσία αυτή δεν έγινε ποτέ. Ευθύνες πολιτικές και όχι μόνο, έχουν οι πρώην Πρόεδροι του ΔΣ κ. Μπαλατσούρας και κ. Κουνέλης καθώς βέβαια και ο  Δήμαρχος κ. Αποστολάκης.
        Το ότι ποτέ δεν έγινε η λογοδοσία του Δημάρχου είναι παράνομο κ. Αποστολάκη και κ. Βίτσα.  Ουδείς είναι υπεράνω των νόμων.  Ελπίζω να συμφωνείτε.

         Την 5η Αυγούστου 2019 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την τότε σύνθεση της και με θέμα "Περί έγκρισης ισολογισμού- απολογισμού έτους 2018 Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας". Υπέρ ψήφισαν ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης, ο κ. Στούπας, ο κ. Προδρομίτης, η κα ΠανταζήΚατά ψήφισαν ο κ. Κασόλας και ο κ. Μασούρας. Απουσίαζε ο κ. Φραδέλος. (βλέπε αδα: ΩΥ3ΞΩ6Ζ-6ΕΑ). 

         Στο έγγραφο αυτό στη σελίδα 2 έχουμε αναφορά στο άρθρο 163 του νόμου 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Παρακάτω δείτε παρακαλώ ολόκληρο το άρθρο 163 του νόμου 3463/2006:
1.-Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 
2.-Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 
3.-Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή– λογιστή.
    Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
      Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσε¬ως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
         Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής –λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 
4.-Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
         Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
        Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 
5.-Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή– λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
           Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 
6.-Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.
Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. 
7.-Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής.
      Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
      Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου. 

************
       Η απόφαση 142/2019  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με αδα  ΩΥ3ΞΩ6Ζ-6ΕΑ δόθηκε ως εισήγηση του θέματος της Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου 2019  σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο.

        Το έγγραφο αυτό αποτελείται από 4 σελίδες. Στη δεύτερη σελίδα έχει τα κομμάτια που έχουν μπλε χρώμα. Απουσιάζουν δε παντελώς τα κομμάτια που έχουν κόκκινο χρώμα. Τυχαία; Δεν νομίζω.
-Στη Τρίτη σελίδα έχουμε τα έσοδα και τα έξοδα.
-Στη τέταρτη σελίδα έχουμε τον ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2018- Διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2018). Τη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και την  Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.

Αγαπητοί Αναγνώστες
         Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (οι περισσότεροι εκλέγονται για πρώτη φορά) προσήλθαν στο ΔΣ χωρίς να έχουν λάβει γνώση ότι: 
       Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
         Δηλαδή με λίγα λόγια ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ για την οποία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
         Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Ο εισηγητής κ. Βίτσας σε συνεννόηση προφανώς με το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη είπε με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να ψηφίσετε τον απολογισμό ακόμα και αν όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν είναι νόμιμα, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου δηλαδή παραβλέψτε!!!!!! το οριζόμενο από το άρθρο 163, εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δήμαρχος. 
           Προφανώς δεν πρόκειται μόνο για πολιτική γκάφα ολκής. Πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο. Προσωπικά το χαρακτήρισα. Παρακαλώ χαρακτηρίστε το και εσείς. 

Δήμαρχε κ. Αποστολάκη και Αναπληρωτή Δήμαρχε κ. Βίτσα:
1)-Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι όργανο πολιτικό και λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορεί ουδείς, δεν μπορεί ουδεμία ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επιβάλλει στους Δημοτικούς Συμβούλους τι και πως θα ψηφίσουν. ΟΥΔΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. Ο νόμος λέει, ο Δημοτικός Σύμβουλος ψηφίζει ελεύθερα και κατά συνείδηση.

      2)-Στη δεύτερη συνεδρίαση ο Δήμαρχος είπε, ότι ο Δήμος κινδυνεύει να τεθεί σε επιτήρηση λόγω του ότι δεν εισπράττει επαρκώς. Ειπώθηκε επίσης ότι από τους 8.000 οφειλέτες μόνο οι 420 μπήκαν στο καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους. Με λίγα λόγια, ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση σχεδόν χρεοκοπίας. Αυτά γιατί δεν τα είπατε στους Δημοτικούς Συμβούλους;

       3)-O απολογισμός είναι έσοδα και έξοδα. Γνωρίζετε και οι δύο ότι το να μην λειτουργεί επαρκώς ο εισπρακτικός μηχανισμός του Δήμου (χρησιμοποιώ το πιο ευγενικό που μπορώ να χρησιμοποιήσω) είναι μη σύννομο. Στα έξοδα υπάρχουν κανόνες. Κανόνες που προβλέπουν πότε πρέπει να γίνονται αδιάβλητοι διαγωνισμοί. Δυστυχώς το 2018, αλλά και όλη τη πενταετία υπάρχουν πλείστες περιπτώσεις που έπρεπε να γίνουν αδιάβλητοι διαγωνισμοί αλλά αντί αυτών έγιναν απευθείας αναθέσεις. Αν έχετε το πολιτικό θάρρος και ανάστημα προβείτε σε διάψευση.

4)-Πιστεύετε  στα αλήθεια ότι για τα υπέρογκα ποσά που πληρώθηκαν σε τόκους υπερημερίας ή με δικαστικές αποφάσεις δεν ευθύνεται κανείς; Δεν εννοώ μόνο πολιτικές ευθύνες. Αν έχετε το πολιτικό θάρρος και ανάστημα πείτε ποσά, δικαιούχους και σε ποια χρονική περίοδο και ποια Δημοτική Ενότητα αφορούν;

5)-Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είναι σύννομο να μπαζώνεται (ολοκληρώθηκε το 2018) το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βόνιτσας χωρίς καμία απόφαση κανενός οργάνου; 

6)-Πιστεύεται ότι  για τα ΧΕΠ που πληρώθηκαν μέσα στο 2018 με δικαστικές αποφάσεις, αφού δεν τα είχε υπογράψει ο Επίτροπος, δεν ευθύνεται κανείς; 

7)-Για το πιστοποιητικό που χορηγεί ο Ορκωτός λογιστής γιατί δεν είπατε κουβέντα;  

8)-Γιατί δεν είπατε κουβέντα ότι χωρίς το Πιστοποιητικό αυτό, ο Δήμος οδηγείται σε Διαχειριστικό και Οικονομικό Έλεγχο; Aυτό θέλετε να αποφύγετε; Σας πληροφορώ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΥΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.
Έχουν γνώση, θάρρος και αποφασιστηκότητα οι φύλακες.
                                          *********************
Αγαπητοί Αναγνώστες
Στη πρώτη ειδική συνεδρίαση καταψηφίστηκε από το ΔΣ κατά πλειοψηφία ο απολογισμός του Οικονομικού έτους 2018. Θλιβερές πολιτικά οι παρουσίες του Δημάρχου κ. Αποστολάκη και του Αναπληρωτή Δημάρχου και εισηγητή του θέματος κ. Βίτσα. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
            Τελικά ο απολογισμός του 2018 καταψηφίστηκε. Υπέρ ψήφισαν οι 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, κατά οι 9 της μείζονος αντιπολίτευσης του κ. Κασόλα, κατά οι 5 της ελάσσονος αντιπολίτευσης του κ Μασούρα, απουσίαζε ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Μωραΐτης Νώντας.

         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ελάσσονος και μείζονος αντιπολίτευσης στο θέμα της καταψήφισης του απολογισμού του έτους 2018 στάθηκαν στο ύψος τους. Ο Δήμαρχος και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος έψαχναν για πολιτικά θύματα. -Γιατί τι άλλο δείχνει ο όλος χειρισμός του θέματος από τη πλευρά τους; 
          -Φανταστείτε σε τι δεινή πολιτική θέση θα βρισκόταν ένας Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης αν ψήφιζε ΝΑΙ στον απολογισμό ενώ ο Δήμος σχεδόν έχει χρεοκοπήσει;

         Στο σημείο αυτό κάνω μία ερώτηση με αποδέκτες τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας; -Γνωρίζατε ότι ο Δήμος πάει για επιτήρηση, δηλαδή σχεδόν χρεοκόπησε πριν αρχίσει η συνεδρίαση του ΔΣ; 

             Η πολιτική αλαζονεία, τα ειρωνικά γελάκια, το θα κάνουμε ότι θέλουμε (χαρακτηριστικά της προηγούμενης πενταετίας) ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ από το Δήμαρχο και τη Δημοτική του ομάδα.
         Τη Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 θα δημοσιεύσουμε το δεύτερο μέρος του άρθρου. Θα αναλύσουμε τι σημαίνει Δήμος σε επιτήρηση. Θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
     Ζήτησα να μιλήσω. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στούπας δεν μου έδωσε το λόγο. Κάτι που περίμενα να πράξει.
        -Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στούπα δεν πρόκειται ο λόγος μου να μην φτάσει στους Δημότες. Ο  πολιτικός λόγος μου σας ενοχλεί, το γνωρίζω. Με αφήνει παγερά αδιάφορο.
    -Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου κ Στούπα σας υπενθυμίζω ότι στην αίτηση μου με αριθμό πρωτοκόλλου 9490, ημερομηνία 12.08.2019 και αποδέκτη εσάς με θέμα: "Πληροφορίες για έργα με αυτεπιστασία, κίνηση των οχημάτων του Δήμου και διαταγές πορείας". 
-ΔΕΝ έχετε απαντήσει μέχρι σήμερα. 
       -Πράξτε κατά συνείδηση και φυσικά νόμιμα. Αν δεν μου απαντήσετε μέχρι την 12.10.2019 επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια μου. Αυτή δεν είναι απειλή, είναι στοιχειώδης υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτόν μου.

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μελετημένα πήγαν να αρπάξουν τη ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων. Οι περισσότεροι εκλέγονται για πρώτη φορά. Δεν είχαν ιδέα για τι θέμα γινόταν η κουβέντα και φυσικά δεν τους είπε κανένας ότι ο ορκωτός λογιστής δίνει πιστοποιητικό εφόσον το ΔΣ εγκρίνει τον απολογισμό. Μεθοδευμένα και απροσχημάτιστα τους είπαν έχετε υποχρέωση να ψηφίσετε ναι ακόμη και αν είναι παράνομα τα εντάλματα πληρωμής. Τους έλεγαν ψέματα συνειδητά. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι για επιτήρηση- χρεοκοπία του Δήμου , το είπαν στη δεύτερη συνεδρίαση. Αυτό λέγεται πολιτική αλ@τε@α. Δημοτικοί Σύμβουλοι μην τους έχετε καμία εμπιστοσύνη. Λένε ψέματα και αερολογούν στα δύσκολα. Θα προσπαθούν να σας παγιδεύουν σε διαδικαστικά ή δευτερεύοντα θέματα. Μην πέσετε στη παγίδα τους.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΖΙΛΙ ΚΑΛΑ Ο ΚΑΡΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ....Ο ΣΤΟΥΠΑΣ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.....ΑΛΛΑ Ο ΒΙΤΣΑΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΕΧΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΒΙΤΣΑ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΕΒΑΛΕ Ο ΚΑΡΥ ΣΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΟΥ;

Ανώνυμος είπε...

παρακολουθω τα συμβουλια 10 χρονια αν εξαιρεσω την εποχη σολδατου τανταρου γεροκωστοπυλου κλπ ειστε για κλαματα επιπεδο μηδεν κραυγες και χαρακτηρισμοι φυλακες,κατσαπλιαδες,λαμογια,εισαγγελεις,ολο τετοια ακουω ντροπη σας.
ποιο πολιτικο επιπεδο ? κανενα
ποιες πρωτοβουλιες αναπτυξης? καμμια μονο συντηρησεις και μπαλωματα λες και νεκταριος να διοικουσε δεν θα τα εφτιαχνε

Ανώνυμος είπε...

Nα γιατί τρέμουν το δάσκαλο και δεν του δίνουν το λόγο. Ο Καταγής και ο Πογωνιώτης έλεγαν στο Στούπα ο Κώστας ζητά το λόγο και αυτός έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Όμως κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο. Λάκια δώσε χαιρετίσματα στο Τσινιά. Ξέρεις εσύ.

Ανώνυμος είπε...

Κώστα ο αυθεντικός ανταποκριτής που σε βρίζει και συκοφαντεί είναι ο γνωστός Νέρωνας δηλαδή ο Α. Παν ΤΟΥ Α και της Β. Μαζί με τον Καρ. Λεων υπό τη καθοδήγηση του γνωστού Αρχιερέα της Μπούχαλης σε βρίζουν μέσα από τα άρθρα γνωστού σαιτ. Παιδιά βγήκατε στο ξέφωτο. Κώστα ο φίλος σου ο Βίτσας με αυτούς επέλεξε να συνεργαστεί. Να τον χαίρεσαι.

Ανώνυμος είπε...

Σας στο λέω και πάλι ο βιτσας Ειναι Το μαντρόσκυλο του καριολη Και είναι και ύπουλος

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα δεν υπάρχει κανένας δημοτικος σύμβουλος του Αποστολάκη να κατανοεί τι γράφουν στον απολογισμο του 2018!!! Αλλά δυστυχώς τους επιτρέπουν να ψηφίζουν!

Ανώνυμος είπε...

Να είσαι Καλά Κωστα που τους ξεσκεπάζεις. Κόβουν και ράβουν τον ισολογισμο-απολογισμό κατά πως τους βολεύει. Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια στη βονιτσα, που χάζευα στα πανηγύρια τους παπατζήδες και αυτούς που πουλούσαν μαντζουνια για πάσαν νόσο. Αλλά ποιος καιροσκόπος που εβαλε το χερι στο μελι, χάνει έτσι εύκολα την κουτάλα;

Ανώνυμος είπε...

ΚΩΣΤΑ ΜΠΡΑΒΟ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΕΣ ΚΑΡΓΙΟΛΗ ΒΙΤΣΑ ΚΛΠ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΔΙΕΨΕΥΣΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΤΣΑ

Ανώνυμος είπε...

Ο λογιστής τελικά τι πόρισμα έβγαλε; Νομίζω ότι ο Τριαντακωνσταντής ή δεν ξέρει να γράφει ή μας λέει μισές αλήθειες.

Ανώνυμος είπε...

Ο βιτσας είναι επικίνδυνος. Είναι ο άνθρωπος που θα κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά στο δήμο. Από κοντά και να τον πρεσαρετε γιατί χάνει την ψυχρεμιατου όταν πιέζετε.

Ανώνυμος είπε...

2;35 μμ Δεν μπορεί να βγάλει πόρισμα ο λογιστής ή δεν ισχύει ότι και να λέει, όταν καταψηφίζετε ο απολογισμός . Μακάρι να είχαν τις γνώσεις του Τριαντακωνσταντή.

Ανώνυμος είπε...

Πιστευω οτι το site σας θα πάψει να υπάρχει οταν αποσυρθεί ο αποστολακης.αυτο εχει ξανασυμβεί με μια εφημερίδα απ την υδρα που πολεμούσε τον Καποδίστρια.την επόμενη της δολοφονίας του έκλεισε.

Ανώνυμος είπε...

Ο Δήμαρχος και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος ήξεραν ότι με 12 ψήφους δεν περνάει ο απολογισμός. Έπαιξαν το τελευταίο χαρτί που είχαν. Το παιχνίδι του αποπροσανατολισμού, της απειρίας των περισσότερων Δημοτικών Συμβούλων και της μη πλήρους ενημέρωσης.

Σκόπιμα δεν ανέφεραν τίποτε για το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή που ήταν και η ουσία του ΔΣ για να μπορέσει η ελεγκτική αρχή να εγκρίνει την απόφαση.

Σκόπιμα δεν είπαν τίποτε στη πρώτη συνεδρίαση για την επιτήρηση και τη σχεδόν χρεοκοπία. Και οι δύο ήξεραν ότι τα έσοδα είναι σε τραγική κατάσταση. Ο λόγος είναι απλός. Συνειδητά δεν εισέπρατταν για να κερδίσουν τις εκλογές.


Πιστεύει κανείς ότι ο κ Αποστολάκης και ο κ Βίτσας περίμεναν το Παρατηρητήριο να τους πεί ότι τα έσοδα είναι σε τραγική κατάσταση;

To ήξεραν εδώ και πολλά χρόνια και το ομολογούσαν δημοσίως.

Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση και προσφορά. Δεν είναι παιχνίδι. Αλλά και τα παιχνίδια έχουν κανόνες.

Στο Δήμο πέντε χρόνια τα πάντα ήταν υποταγμένα σε δύο στόχους.

Πολλά μα παρά πολλά χρήματα ( 33 πήραν κοντά 6.500.000 ευρώ) να πάνε σε συγκεκριμένους εργολάβους και προμηθευτές μέσα και έξω από το Δήμο ο ένας στόχος.

Και ο δεύτερος στόχος να κερδίσουν τις εκλογές.

Πέτυχαν και στους δύο στόχους. Το Δήμο όμως τον έφεραν κοντά στην επιτήρηση και στο χείλος της χρεοκοπίας. Το λογαριασμό τον πλήρωσαν και θα τον πληρώσουν οι συνεπείς Δημότες και οι 'Ελληνες φορολογούμενοι. Μερικοί δε τσαμπατζήδες περιφέρονται και με περισσή αθλιότητα λένε, εμείς ξέρουμε και κάνουμε τις δουλειές μας. Τους λογαριασμούς για παράδειγμα των 4-5 κινητών της οικογένειας έχουν και τούς πληρώνουν; To νερό που πουλάνε μέσω των επιχειρήσεων τους δεν έχουν να το πληρώσουν κ Αποστολάκη και κ Βίτσα; Και βέβαια έχουν.

Στο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ Στούπα, στους Αντιδημάρχους κ Σώζο,κ Πάντα, κ Πανταζή, κ Φραδέλο , κ Προδρομίτη ΌΛΑ αυτά έγιναν επί των ημερών τους και με τη ψήφο τους.

Γιατί τα φορτώθηκε ο κ Βίτσας; Δεν το γνωρίζω.

Αντικειμενικά οι αρμόδιοι της συντεταγμένης πολιτείας έχουν το λόγο.

Εδώ δε υπάρχουν ενδείξεις , υπάρχουν απτές αποδείξεις ομολογημένες από τους ίδιους. Μετά από 13 χρόνια Δήμαρχος ο κ Αποστολάκης είπε , Η Βόνιτσα πρέπει να γίνει πόλη. Αν αυτό δεν είναι επιβεβαίωση ότι έγινε κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος χωρίς αναπτυξιακό έργο τότε οι λέξεις έχασαν το νόημα τους.

Για ένα να είναι σίγουρος ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης

Οι ενεργοί ελεύθεροι πολίτες και όχι οι φοβισμένοι υπήκοοι έχουν γνώση, θάρρος και αποφασιστικότητα.

Φίλε Τάκη Βίτσα αποφάσισες να παίξεις ( μεταφορικά βέβαια) το ρόλο της Ιφιγένειας.

Φορτώθηκες πολιτικές και όχι μόνο αμαρτίες άλλων, τους λόγους δεν τους γνωρίζω.

Η μόνη επιλογή που έχεις είναι η ΤΙΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από Αναπληρωτής Δήμαρχος και να δηλώσεις ότι παραμένεις ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Οφείλεις να δώσεις τη μάχη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γιατί οφείλουμε όλοι μας στον εαυτόν μας το εξής, αν δεν μπορούμε τη ζωή μας να τη κάνουμε καλύτερα ( πολιτικά εννοώ) τουλάχιστον μην την εξευτελίζουμε πολιτικά.

Αυτό σου το λέω ως πολιτικό πρόσωπο που οικειοθελώς είσαι. Οι πολιτικές σου και η ψήφος σου σε διάφορα θέματα επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ και οποιοσδήποτε άλλος ως φυσικό πρόσωπο.

Ο Δήμος εισέρχεται σε μία θυελλώδη πολιτική περίοδο. Οι Δημότες πρέπει να μάθουν τα πάντα και πάνω από όλα την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
ΜαθηματικόςΚώστας Θ Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός


Ανώνυμος είπε...

Πωλείται ΝΤΑΟΥΛΙ, σε καλή τιμή. Φέρει επιγραφή "Μεγάλος Νταουλιέρης". Αρχικά κατασκευάστηκε για τους τσοπάνηδες, τους κτηνοτρόφους, για τα χαλίκια στα μαντριά, για τους εργολάβους, αλλά αποδείχτηκε για τα πανηγύρια. Είναι μεταχειρισμένο αλλά βαράει και πένθιμους σκοπούς.

Ανώνυμος είπε...

To πρατήριο τι λέει για όλα αυτά; Ανήσυχο και τρομαγμένο έβλεπε τα τεκτενόμενα χωρίς να βγάλει λέξη. Να δούμε τι θα ψηφίσει στην αύξηση των δημοτικών τελών; Nα δούμε τι θα κάνει όταν θα αναγκαστεί να κλείσει το νερό στους ψηφοφόρους του; Το ξενοδοχείο που χρωστάει 250.000 ευρώ θα έχει νερό; Tα μαγαζιά από περιβόλια- Πάλαιρο- Πογωνιά- Βαθυαβάλι θα έχουν νερό; Mε τους Ρουμάνους και με τους Πακιστανούς τι θα κάνει; Tα απορριματοφόρα από Βόνιτσα και Κατούνα γιατί έβαζαν καύσιμα στο πρατήριο; Ποιος υπέγραφε τις διαταγές πορείας; Tη προεκλογική περίοδο πόσα πήρε από το Δήμο; Tάκη ρώτα το Λάκια για αυτά αν ξέρει. Ο Γεωργοθόδωρος ξέρει όμως. Ρωτά και το Γεωργοθόδωρο σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα του Δήμου ;

Ανώνυμος είπε...

Mπούλη με τον συνέταιρο σου τώρα που ΄βγήκατε στο ξέφωτο ως ελεεινοί αυθεντικοί υβριστές και συκοφάντες τη κάνατε τουπέκα. Αυτά τα παντελόνια φοράτε; Γιατί δεν υπογράφατε με το όνομα σας. Ο Κώστας σας ήξερε εδώ και ένα χρόνο ποιοι είστε. Σας άφηνε ευφυής όπως είναι να γίνεστε ρεζίλι και να μαζεύει στοιχεία. Θα πληρώσετε σε χρήμα όχι ανά άρθρο αλλά ανά παράγραφο. Τότε ο Αρχιερέας που σας καθοδηγεί θα σας εγκαταλείψει. Μέχρι τότε καλό χειμώνα. Την Άνοιξη θα αρχίσετε να πληρώνετε σε χρήμα. Να δούμε τότε ποιος είναι ο γραφικός, ο τρελός του χωριού, ο αποτυχημένος κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ολοφάνερο. Είχαν σκοπό να παραπλανήσουν τους δημοτικούς συμβούλους για να ψηφίσουν τον απολογισμό. Καραμπινάτη μεθόδευση. Θα γίνονταν γέλιο οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα ψήφιζαν τον απολογισμό ενός χρεοκοπημένου Δήμου.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλε κάρυ ζητά εκλογές τώρα. Θα τις πάρεις με 70 τα εκατό. Οι τριακωστσντηδες και η κλίκα του μάσουρα θα πάθει συντριβή μαζί με τα απομεινάρια του κανόνα.

Ανώνυμος είπε...

Από Ελληνικά σκίζεις, χαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Εγώ μεγάλε αυτά που ξέρω τα κρατάω για παρτημου .και στις εκλογές πάντα σπρώχνω 320 ψηφοδέλτια για το κάρυ το μεγάλο. Και αν θες έλα να σου κάνω μαθήματα ορθογραφίας.