Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Δύο ακόμα ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Γ. Αποστολάκης

        Δύο ακόμα ειδικούς συνεργάτες (ήδη έχει δυο (2) ειδικές συνεργάτιδες) θα προσλάβει ο δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Γιώργος Αποστολάκης. 
        Πρόκειται για ένα Πολιτικό Μηχανικό και έναν Οικονομολόγο για παροχή συμβουλών μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους σε θέματα τεχνικής φύσεως και οικονομικά...

Αναλυτικά............ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών  Συνεργατών 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  -  Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018.
3.-Τις διατάξεις του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/22.09.2011/ τεύχος δεύτερο).
4.-Το  γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας δικαιούται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συνεργατών (όσοι και οι Αντιδήμαρχοι), οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε δύο (2).
5.-Την αρίθ.πρωτ.12984/16-10-2019 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης.
6.-Την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
1.-Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου  Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
      Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα  έχει  τα  παρακάτω  αντικείμενα  απασχόλησης.
    Παροχή συμβουλών για θέματα τεχνικής φύσεως για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους  τεχνικών έργων και ανάλογες μελέτες, θέματα που αφορούν κάθε είδους  μελέτες του Δήμου και εντάξεις έργων σε προγράμματα. Τη  διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού, εφόσον προβλέπεται.

2.Την πλήρωση μίας (1) θέσεως  Ειδικού  Συνεργάτη  Δημάρχου  Πανεπιστημιακής ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομολόγου η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
       Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Παροχή συμβουλών μέσα στον κύκλο των γνώσεών του σε θέματα οικονομικά, που μπορεί να αναφέρονται στην υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής βοήθειας στα ειδικά θέματα που απασχολούν την οικονομική υπηρεσία καθώς και σε στατιστική επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Τη σύνταξη εκθέσεων οικονομικής, λογιστικής παρακολούθησης και ταμειακού προγραμματισμού, τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Δημάρχου σε οικονομικά θέματα.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή δίπλωμα της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης.

Επιπλέον όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα  11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17). 
Β)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πουαποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα  απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή  μπορεί να αποδεικνύεται και  από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

        Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω  θέσης  καλούνται  όπως  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου  να  υποβάλλουν  αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα  γραφεία  του  τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Επ.Δεληγιώργη- Τ.Κ. 30002) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο τρόπο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.-Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
2.-Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα
3.-Βιογραφικό σημείωμα.
4.-Κάθε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας τους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

18 σχόλια:

 1. Ζήτω ο κάρυ ο θεός ο παντοδύναμος. Και ο θεός ξέρει τι κάνει τα δίνει του κάρυ όλα. Θύμιο είσαι πατριώτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 10 ημερολογιακές ημέρες από τις οποίες οι 5 είναι ένα σαββατοκύριακο και ένα 3ημερο. Οι αιτήσεις λήγουν στις 28/10??? Δηλαδή μόνο 5 μέρες δικαίωμα. Και γω που το είδα τώρα?Δεν μπορούσε άλλες μέρες να βγει η προκήρυξη και να είναι 10 εργάσιμες. Μήπως είναι ήδη δοσμένες οι θέσεις??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιωργο πάρε τον συντροφο Ερωτόκριτο να σας φτιαξει κι εσας τα οικονομικά οπως έκανε και στο Δηνο Ξηρόμερου τρομαρα μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μην κανετε τσαμπα τον κοπο και κανετε αιτησεις,ειναι ηδη τοποθετημενοι οι αλλοι 2 ειδικοι συνεργατες.Μια στην τεχνικη και μια στο γραφειο αντιδημαρχων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μας δουλευεις δήμαρχε ; Η μια ήταν υποψήφια σου και έχει αρχίσει δουλειά από τώρα απέξω από το Γραφειο του , ντροπή . Κ ο άλλος είναι σύμφωνημενος πριν βγει η προκήρυξη μη κάνετε αιτήσεις .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτοί τουλάχιστον θα μισθωτοί φανερά.
  Ξέρετε πόσους κρυφούς πληρώνουμε?? Πολλά ταλέντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καριολη πάρε καμία πενηνταριά συμβούλους θα σου χρειαστούν όλοι οι χαραμοφάηδες. Πάρε και τους πουλημένους ταγματαρχηδες και αντισυνταγματαρχηδες μαζί με τα παίδιατους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πάρε Γαλουνη τώρα είναι ο μόνος που σου χρειάζεται ξεριε πως να σου φτιάξει αα προσωπικά οικονομικά σε μια 5ετια χαχ α ααα α α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εάν θέλουν οι δήμοι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα μπορούσε να υπήρχε ένα κοινό δημόσιο συμβουλευτικό γραφείο ή υπηρεσία ανα Νομό η Περιφέρεια και να παρέχει συμβουλές σε δήμους και έτσι να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Αυτο που είναι βέβαιο και για όσους ξερουμε όχι Ανώτερα Μαθηματικά αλλά απλή αριθμητική, είναι οτι δέν πρόκειται να ξεχρεώσουμε και να ξεχρεωθούμε απο τον γιγαντιαίο δημόσιο εξωτερικό χρέος.
  Να είμαστε καλά τουλάχιστον απο υγεία και Χρόνια Πολλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ
  ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
  << λεφτά δέν υπάρχουν >>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 8:14 αυτή ειναι η μεγάλη αλήθεια αλά δυστυχώς αυτή είναι η ελλαδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και αναθέτει την προμήθεια σπόρων για
  χλοοτάπητα γηπέδου Κατούνας στον Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με
  Α.Φ.Μ. 099738806 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, στην συνολική τιμή των 1.000 ευρώ με
  Φ.Π.Α.
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή των προμηθειών με την έκδοση
  σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνει την ανωτέρω τεχνική έκθεση και αναθέτει την υπηρεσία συντήρησης
  χλοοτάπητα γηπέδου Κατούνας στον Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με
  Α.Φ.Μ. 099738806 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, στην συνολική τιμή των 4.980 ευρώ με
  Φ.Π.Α.
  Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών με την έκδοση σχετικού
  εντάλματος πληρωμής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

  Καούρα και Αθηνά Καρέλου εσείς τα υπογράψατε αυτά.
  Ψάξτε να βρείτε ποιοί τα παντελονιάζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ολοι αυτοί οι ειδικοί γιατί δέν απέτρεψαν
  με τις ειδικές συμβουλές τους δεκαετίες τώρα
  την υπερχρέωση της Εθνικής μας Οικονομίας ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το ζόμπι που λέγετε παντελής κυβερνάει το δήμο. Γιαυτό η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί κυβερνούν τα ζόμπι και φτιάχνουν περιουσίες χωρίς να τιμωρούντε από τη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν από το θεό πολύ σύντομα και τότε θα βρεθούν προ εκπλήξεων. Ηδομεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΑΡΩΝ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Όχι μόνο ειδικούς, αλλά πολύ ειδικούς συνεργάτες να πάρετε για ειδικές υποθέσεις.
  Μια πολύ καλή λύση είναι το δίδυμο Λάκης Γαβαλάς και Κατελης!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο